Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آگاهان پاکستان را در ترور جنرال رازق دخیل می‌دانند

شماری از آگاهان استخبارات کشورهای همسایه را درتوطئۀ قتل جنرال عبدالرازق فرمانده پولیس کندهار دخیل می‌دانند. 

آنان می‌گویند که  جنر رزاق بزرگترین مانع در برابر مداخله‌های کشورهای همسایه در جنوب کشور بود. 

جنرال عبدالرازق از چهره‌های قاطع در برابر پاکستان و طالبان شناخته می‌شد و بارها در سخنان‌اش کشورهای همسایه به ویژه پاکستان را به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم ساخته بود. 

همین هفته گذشته بود که جنرال رازق دستور داد تا جلو ایجاد سیم خاردار از سوی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند در سپین بولدک با زور متوقف شود. 

مطیع الله خروتی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «عامل عمده ترور جنرال رازق به نظر من همان صحبت های جنرال‌های پاکستانی است که به قومندان قول اردوی ۲۰۵ کندهار گفتند که جنرال رازق از فیصله حکومت مرکزی در رابطه به سیم خاردار در امتداد خط دیورند سرپیچی می‌کند، بنا بر این، آن جا تصمیم گرفته شد که دیگر جنرال رازق در منطقه نباشد.»

عتیق الله امرخیل، آگاه مسایل نظامیف گفت: «در بین مردم نفرهای خود شان است، به هر سویه که است. آن ها نه در پراشوت پایان شده می تواند و نه در این ولایت داخل شده می‌تواند، تا که آن ها را رهنمایی نکرده و در این جا نیاورده باشد. چیزی که واقع شده از داخل بوده.»  

آگاهان دیگر می‌گویند که جنرال رازق نقش کلیدی در امنیت زون جنوب کشور داست. 

محمود مرهون، استاد دانشگاه، گفت: «حوزه جنوب تقریباً تا غزنی توسط او امن بود. اگر در ارزگان یا هلمند یا غزنی جنگ می‌شد، او خود را می‌رساند.»

در کنار این، برخی‌ها به این باور اند که پس از مرگ جنرال رازق فرد شایسته‌ای جاگزین او شود تا امنیت کندهار، که مهمترین ولایت حوزه جنوب است، بدتر نشود. 

میاگل خالد، آگاه مسایل سیاسی و نظامی، گفت: «جای او را کسی گرفته نخواهد توانست و امنیت کمی خدشه‌دار خواهد شد. امیدوار استم که حکومت توجه بکند و شخصیت ورزیده دیگر را جابه‌جا بکند.» 

جنرال عبدالرازق در یکی از فرجامین سخنان‌اش پیش از مرگ تعهد سپرده بود که انتخابات در کندهار در فضای امن برگزار خواهد شد.

آگاهان پاکستان را در ترور جنرال رازق دخیل می‌دانند

آگاهان مسایل نظامی و سیاسی در کابل می‌گویند که جنر عبدالرزاق مانع بزرگی در برابر مداخله‌های کشورهای همسایه در جنوب کشور بود. 

تصویر بندانگشتی

شماری از آگاهان استخبارات کشورهای همسایه را درتوطئۀ قتل جنرال عبدالرازق فرمانده پولیس کندهار دخیل می‌دانند. 

آنان می‌گویند که  جنر رزاق بزرگترین مانع در برابر مداخله‌های کشورهای همسایه در جنوب کشور بود. 

جنرال عبدالرازق از چهره‌های قاطع در برابر پاکستان و طالبان شناخته می‌شد و بارها در سخنان‌اش کشورهای همسایه به ویژه پاکستان را به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم ساخته بود. 

همین هفته گذشته بود که جنرال رازق دستور داد تا جلو ایجاد سیم خاردار از سوی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند در سپین بولدک با زور متوقف شود. 

مطیع الله خروتی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «عامل عمده ترور جنرال رازق به نظر من همان صحبت های جنرال‌های پاکستانی است که به قومندان قول اردوی ۲۰۵ کندهار گفتند که جنرال رازق از فیصله حکومت مرکزی در رابطه به سیم خاردار در امتداد خط دیورند سرپیچی می‌کند، بنا بر این، آن جا تصمیم گرفته شد که دیگر جنرال رازق در منطقه نباشد.»

عتیق الله امرخیل، آگاه مسایل نظامیف گفت: «در بین مردم نفرهای خود شان است، به هر سویه که است. آن ها نه در پراشوت پایان شده می تواند و نه در این ولایت داخل شده می‌تواند، تا که آن ها را رهنمایی نکرده و در این جا نیاورده باشد. چیزی که واقع شده از داخل بوده.»  

آگاهان دیگر می‌گویند که جنرال رازق نقش کلیدی در امنیت زون جنوب کشور داست. 

محمود مرهون، استاد دانشگاه، گفت: «حوزه جنوب تقریباً تا غزنی توسط او امن بود. اگر در ارزگان یا هلمند یا غزنی جنگ می‌شد، او خود را می‌رساند.»

در کنار این، برخی‌ها به این باور اند که پس از مرگ جنرال رازق فرد شایسته‌ای جاگزین او شود تا امنیت کندهار، که مهمترین ولایت حوزه جنوب است، بدتر نشود. 

میاگل خالد، آگاه مسایل سیاسی و نظامی، گفت: «جای او را کسی گرفته نخواهد توانست و امنیت کمی خدشه‌دار خواهد شد. امیدوار استم که حکومت توجه بکند و شخصیت ورزیده دیگر را جابه‌جا بکند.» 

جنرال عبدالرازق در یکی از فرجامین سخنان‌اش پیش از مرگ تعهد سپرده بود که انتخابات در کندهار در فضای امن برگزار خواهد شد.

هم‌رسانی کنید