Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ابهام در سرنوشت بخشی از ۳۰۰ هزار رأی جنجال برانگیر

بر بنیاد فیصله‌هایی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی که به طلوع‌نیوز رسیده‌اند سرنوشت بخشی از ۳۰۰ هزار رأی جنجال برانگیز پس از بررسی‌های ویژه ، هنوز هم روشن نشده است.

ولی  در برخی از این فیصله‌ها پرسش‌های وجود دارند که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در بارۀ آن ها توضیح نمی دهد.

منابعی می‌گویند که در میان ۱۰۲ هزار رأی که بیرون از زمان رأی‌دهی ثبت شده‌اند، آرای هم استند که به گونۀ وقفه‌یی و مشکوک در دستگاه‌های ثبت بایومتریک ثبت شده اند. 

از سوی دیگر در بارۀ سرنوشت آرایی که در دستگاه‌های ثبت بایومتریک ثبت نشده اند نیز پرسش‌هایی وجود دارد و قرار است که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های  انتخاباتی بربنیاد (کیو آر کود) یا برچسپ این آرا آن‌ها را اعتبار بخشد.

چمن شاه اعتمادی رییس دبیرخانه کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در این باره گفت:« در فیصله حتمن آمده است که سرنوشت این آرا چی می شود.»

منابع می‌گویند که در میان ۱۰۲ هزار رأی که بیرون از زمان رأی دهی ثبت شده اند، ۱۴ هزار رأی استند که به گونۀ وقفه‌یی و مشکوک در دستگاه‌های ثبت بایومتریک ثبت شده‌اند و احتمال دارد که این آرا باطل شوند.

در حالی که در بارۀ سرنوشت آرای ۲۹۸ محلی که در حدود یازده هزار رای دارند و اطلاعات بایومتریکی شان در دست نیستند اطلاعات باید بربنیاد اطلاعات بانک اطلاعاتی تصمیم گرفته شود، اما منابع میگویند که بربنیاد برچسپ‌های برگه‌های رأی‌دهی یا (کیو آر کود) به این آرا اعتبار خواهد داد.

از سوی دیگر آن محل‌های ر‌أی دهی که تفاوت آرای میان برگه نتایج و دستگاه‌های ثبت بایومتریک بیشتر از شش باشد، بربنیاد کارشیوه‌های انتخاباتی باید باطل گردند، اما کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در این باره نیز چیزی نمی‌گوید.

سمیرا رسا، سخنگوی فیفا گفت:« ابهاماتی در قسمتی از تصمیم های کمیسیون شکایات انتخاباتی وجود دارد و کمیسیون شکایات باید در پهلوی این که کنفرانس مطبوعاتی داد و در این مورد فیصله های خود را ابلاغ کردند توضیحات تخنیکی را هم باید واضح می ساختند تا این که پس از بازشماری و پس از تفتیشی سرنوشت فیصله هایشان چی می شود.»

دسته‌های انتخاباتی نیز از آن چه که ناروشن بودن تصمیم های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی میگویند، ابراز نگرانی میکنند.

نور رحمان اخلاقی مسوول دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت:« در مورد خارج تایم در مورد ۱۳۷ هزار نفس نمونه گیری مشکل قانونی دارد و معیارهای که برای تفتیش ویژه گذاشته شدند معیارهای ضعیف استند.»

داوود سلطان زوی مسوول فنی دسته انتخاباتی اشرف غنی گفت:« در کلش فیصله ها واضح است هم در مورد ۱۰۲ هزار رای هم در مورد ۱۳۷ هزار در مورد یک الی پنج و بالاتر از آن.»

در همین حال گلبدین حکمتیار از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که باید بار دیگر در محل‌های رای دهی که درباره آنها شکایت وجود دارد انتخابات برگزار گردد.

حکمتیار گفت:« اگه به این دو خواسته مشروع ما اعتنا و تمکین صورت گرفت ما فیصله کمیسیون انتخابات را می پذریم.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در بارۀ  ۲۳۹ هزار رأی مشکوک و خارج از زمان تفتیش ویژه فیصله کرده است اما هنوز چگونه‌گی نمونه‌گیری از این آرای برای بررسی ویژه روشن نشده است و معلوم نیست که چه زمانی کمیسیون مستقل انتخابات کار برسی این آرا را آغاز می کند.

ابهام در سرنوشت بخشی از ۳۰۰ هزار رأی جنجال برانگیر

منابعی می‌گویند که در میان ۱۰۲ هزار رأی که بیرون از زمان رأی‌دهی ثبت شده‌اند، آرای هم استند که به گونۀ وقفه‌یی و مشکوک در دستگاه‌های ثبت بایومتریک ثبت شده اند. 

Thumbnail

بر بنیاد فیصله‌هایی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی که به طلوع‌نیوز رسیده‌اند سرنوشت بخشی از ۳۰۰ هزار رأی جنجال برانگیز پس از بررسی‌های ویژه ، هنوز هم روشن نشده است.

ولی  در برخی از این فیصله‌ها پرسش‌های وجود دارند که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در بارۀ آن ها توضیح نمی دهد.

منابعی می‌گویند که در میان ۱۰۲ هزار رأی که بیرون از زمان رأی‌دهی ثبت شده‌اند، آرای هم استند که به گونۀ وقفه‌یی و مشکوک در دستگاه‌های ثبت بایومتریک ثبت شده اند. 

از سوی دیگر در بارۀ سرنوشت آرایی که در دستگاه‌های ثبت بایومتریک ثبت نشده اند نیز پرسش‌هایی وجود دارد و قرار است که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های  انتخاباتی بربنیاد (کیو آر کود) یا برچسپ این آرا آن‌ها را اعتبار بخشد.

چمن شاه اعتمادی رییس دبیرخانه کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در این باره گفت:« در فیصله حتمن آمده است که سرنوشت این آرا چی می شود.»

منابع می‌گویند که در میان ۱۰۲ هزار رأی که بیرون از زمان رأی دهی ثبت شده اند، ۱۴ هزار رأی استند که به گونۀ وقفه‌یی و مشکوک در دستگاه‌های ثبت بایومتریک ثبت شده‌اند و احتمال دارد که این آرا باطل شوند.

در حالی که در بارۀ سرنوشت آرای ۲۹۸ محلی که در حدود یازده هزار رای دارند و اطلاعات بایومتریکی شان در دست نیستند اطلاعات باید بربنیاد اطلاعات بانک اطلاعاتی تصمیم گرفته شود، اما منابع میگویند که بربنیاد برچسپ‌های برگه‌های رأی‌دهی یا (کیو آر کود) به این آرا اعتبار خواهد داد.

از سوی دیگر آن محل‌های ر‌أی دهی که تفاوت آرای میان برگه نتایج و دستگاه‌های ثبت بایومتریک بیشتر از شش باشد، بربنیاد کارشیوه‌های انتخاباتی باید باطل گردند، اما کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در این باره نیز چیزی نمی‌گوید.

سمیرا رسا، سخنگوی فیفا گفت:« ابهاماتی در قسمتی از تصمیم های کمیسیون شکایات انتخاباتی وجود دارد و کمیسیون شکایات باید در پهلوی این که کنفرانس مطبوعاتی داد و در این مورد فیصله های خود را ابلاغ کردند توضیحات تخنیکی را هم باید واضح می ساختند تا این که پس از بازشماری و پس از تفتیشی سرنوشت فیصله هایشان چی می شود.»

دسته‌های انتخاباتی نیز از آن چه که ناروشن بودن تصمیم های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی میگویند، ابراز نگرانی میکنند.

نور رحمان اخلاقی مسوول دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت:« در مورد خارج تایم در مورد ۱۳۷ هزار نفس نمونه گیری مشکل قانونی دارد و معیارهای که برای تفتیش ویژه گذاشته شدند معیارهای ضعیف استند.»

داوود سلطان زوی مسوول فنی دسته انتخاباتی اشرف غنی گفت:« در کلش فیصله ها واضح است هم در مورد ۱۰۲ هزار رای هم در مورد ۱۳۷ هزار در مورد یک الی پنج و بالاتر از آن.»

در همین حال گلبدین حکمتیار از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که باید بار دیگر در محل‌های رای دهی که درباره آنها شکایت وجود دارد انتخابات برگزار گردد.

حکمتیار گفت:« اگه به این دو خواسته مشروع ما اعتنا و تمکین صورت گرفت ما فیصله کمیسیون انتخابات را می پذریم.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در بارۀ  ۲۳۹ هزار رأی مشکوک و خارج از زمان تفتیش ویژه فیصله کرده است اما هنوز چگونه‌گی نمونه‌گیری از این آرای برای بررسی ویژه روشن نشده است و معلوم نیست که چه زمانی کمیسیون مستقل انتخابات کار برسی این آرا را آغاز می کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره