Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اتحادیه اروپا تعهداتش را به افغانستان تجدید کرد

اتحادیه اروپا در یک اعلامیه تازه، تعهداتش را نسبت به افغانستان تجدید کرده‌است و از تلاش‌های صلح و تأمین ثبات در افغانستان پشتیبانی کرده‌است.

اتحادیه اروپا می‌گوید که پشتیبانی مالی و سیاسی این اتحادیه از افغانستان مشروط به عدم برگشت امارت اسلامی، حفاظت از دستاوردهای نزده سال، پشتیانی از حقوق مردم، حفاظت از جمهوری، آتش‌بس دایمی و آغاز بی‌درنگ گفت‌وگوهای میان افغانان، است.

اعلامیه اتحادیه اروپا بر موارد ذیل تأکید کرده‌است؛

۱ – یک راه حل سیاسی برای صلح باید احیا شود که در آن دستاروردهایی که در عرصه دموکراسی و حقوق‌بشر در نزده سال بدست آمده اند حفظ شوند؛

۲ – تمامی گروه‌های قومی به ویژه طالبان باید از فرصت پیش آمده برای صلح استفاده کنند؛

۳- حکومت افغانستان باید روند حکومت‌داری پاسخ‌ده و همه‌شمول را ادامه بدهد و اطمینان دهد که تیم مذاکره کننده همه‌شمول و متنوع باشد؛

۴ – طالبان باید اراده واقعی برای صلح نشان دهند و برای آغاز روند گفت‌وگوهای میان افغانان اعتماد سازی کنند؛

۵ – اتحادیه اروپا از فراخوان دبیرکل سازمان ملل متحد برای آتش‌بس جهانی به منظور مبارزه با بیماری کووید نزده پشتیبانی می‌کند؛

۶ – اتحادیه اورپا با پشیبانی از قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، نه امارت اسلامی را به رسمیت می‌سناسد و نه از آن پشتیبانی می‌کند؛

۷ – تمامی کنشگران سیاسی در افغانستان باید برای مبارزه با بیماری کووید نزده تلاش کنند؛

۸ – اتحادیه اروپا انتظار دارد که روند سیاسی منجر به ایجاد یک افغانستانی شود که در آن از ارزش‌ها و حقوق مردم پشتیبانی شود؛

۹ – برای ادامه پشیبانی جامعه جهانی از روند صلح درافغانستان نیاز ضروری دانسته می‌شود که این روند سرعت بخشیده شود؛

۱۰ – اتحادیه اروپا آماده است که از مردم افغانستان پشتیبانی سیاسی و مالی کند؛

در همین حال، حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان از این اعلامیه اتحادیه اروپا پشیتبانی کرده‌است و گفته‌است که افغانستان همیشه روابط نیک با اتحادیه اروپا داشته‌است.

 

 

اتحادیه اروپا تعهداتش را به افغانستان تجدید کرد

اتحادیه اروپا در اعلامیه تازه‌یی که نشر کرده، گفته‌است که تعهدات داده شده در اپریل سال گذشته را تجدید می‌کند.

Thumbnail

اتحادیه اروپا در یک اعلامیه تازه، تعهداتش را نسبت به افغانستان تجدید کرده‌است و از تلاش‌های صلح و تأمین ثبات در افغانستان پشتیبانی کرده‌است.

اتحادیه اروپا می‌گوید که پشتیبانی مالی و سیاسی این اتحادیه از افغانستان مشروط به عدم برگشت امارت اسلامی، حفاظت از دستاوردهای نزده سال، پشتیانی از حقوق مردم، حفاظت از جمهوری، آتش‌بس دایمی و آغاز بی‌درنگ گفت‌وگوهای میان افغانان، است.

اعلامیه اتحادیه اروپا بر موارد ذیل تأکید کرده‌است؛

۱ – یک راه حل سیاسی برای صلح باید احیا شود که در آن دستاروردهایی که در عرصه دموکراسی و حقوق‌بشر در نزده سال بدست آمده اند حفظ شوند؛

۲ – تمامی گروه‌های قومی به ویژه طالبان باید از فرصت پیش آمده برای صلح استفاده کنند؛

۳- حکومت افغانستان باید روند حکومت‌داری پاسخ‌ده و همه‌شمول را ادامه بدهد و اطمینان دهد که تیم مذاکره کننده همه‌شمول و متنوع باشد؛

۴ – طالبان باید اراده واقعی برای صلح نشان دهند و برای آغاز روند گفت‌وگوهای میان افغانان اعتماد سازی کنند؛

۵ – اتحادیه اروپا از فراخوان دبیرکل سازمان ملل متحد برای آتش‌بس جهانی به منظور مبارزه با بیماری کووید نزده پشتیبانی می‌کند؛

۶ – اتحادیه اورپا با پشیبانی از قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، نه امارت اسلامی را به رسمیت می‌سناسد و نه از آن پشتیبانی می‌کند؛

۷ – تمامی کنشگران سیاسی در افغانستان باید برای مبارزه با بیماری کووید نزده تلاش کنند؛

۸ – اتحادیه اروپا انتظار دارد که روند سیاسی منجر به ایجاد یک افغانستانی شود که در آن از ارزش‌ها و حقوق مردم پشتیبانی شود؛

۹ – برای ادامه پشیبانی جامعه جهانی از روند صلح درافغانستان نیاز ضروری دانسته می‌شود که این روند سرعت بخشیده شود؛

۱۰ – اتحادیه اروپا آماده است که از مردم افغانستان پشتیبانی سیاسی و مالی کند؛

در همین حال، حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان از این اعلامیه اتحادیه اروپا پشیتبانی کرده‌است و گفته‌است که افغانستان همیشه روابط نیک با اتحادیه اروپا داشته‌است.

 

 

هم‌رسانی کنید