تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اتحادیه اروپا: روند صلح و انتخابات به گونه موازی به پیش برده شوند

گونر ویگند، رییس بخش آسیا و اوقیانوسیه دفتر روابط خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید که این اتحادیه انتظار دارد تا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در زمان معین آن برگزار شوند.

این مقام اتحادیه اروپا همچنان بر ایجاد یک رهبری مشروع برای پیشبرد گفت‌وگوهای صلح با طالبان تاکید می‌ورزد و می‌افزاید که تلاش‌های صلح و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به گونه موازی به پیش برده شوند.

آقای ویگند در دیدارش از کابل بر ادامه پشتیبانی اروپا از افغانستان حتا پس از رسیدن به یک توافق صلح در این کشور تاکید می‌ورزد.

گونر ویگند، رییس بخش آسیا و اوقیانوسیه در دفتر روابط خارجی اتحادیه اروپا، گفت: «اتحادیه اروپا انتظار دارد تا انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن به روز بیست و هشتم ماه سپتمبر ۲۰۱۹ برگزار شوند. ما به گونه کامل از روند انتخاباتی شفاف و آزاد پشتیبانی می‌کنیم.»

او مالیکت افغانان را بر روند صلح برای نشان دادن حاکمیت مردم سالاری مهم می‌داند.

گونر ویگند، رییس بخش آسیا و اوقیانوسیه در دفتر روابط خارجی اتحادیه اروپا، گفت: «این روشن است که نیاز است تا هرکس آماده روند صلح به رهبری و مالکیت افغانان باشد، چیزی را که برای چندین سال اتحادیه اروپا تاکید کرده است. پس گفت‌وگو میان افغانان بسیار مهم است تا نشان داده شود افغانستان دیموکراتیک و جمهوری اسلامی افغانستان از همه رقابت‌ها مستقل است.»

هرچند کمیسیون مستقل انتخابات نیز بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به روز ششم ماه میزان تاکید می‌ورزد، اما برخی از نهادهای ناظر آماده‌گی‌های کمیسیون را دراین باره بسیار جدی نمی‌دانند.

اتحادیه اروپا: روند صلح و انتخابات به گونه موازی به پیش برده شوند

رییس بخش آسیا و اوقیانوسیه اتحادیه اروپا می‌گوید که این اتحادیه انتظار دارد تا تلاش‌های صلح و برگزاری انتخابات به گونه موازی به پیش برده شوند.

تصویر بندانگشتی

گونر ویگند، رییس بخش آسیا و اوقیانوسیه دفتر روابط خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید که این اتحادیه انتظار دارد تا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در زمان معین آن برگزار شوند.

این مقام اتحادیه اروپا همچنان بر ایجاد یک رهبری مشروع برای پیشبرد گفت‌وگوهای صلح با طالبان تاکید می‌ورزد و می‌افزاید که تلاش‌های صلح و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به گونه موازی به پیش برده شوند.

آقای ویگند در دیدارش از کابل بر ادامه پشتیبانی اروپا از افغانستان حتا پس از رسیدن به یک توافق صلح در این کشور تاکید می‌ورزد.

گونر ویگند، رییس بخش آسیا و اوقیانوسیه در دفتر روابط خارجی اتحادیه اروپا، گفت: «اتحادیه اروپا انتظار دارد تا انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن به روز بیست و هشتم ماه سپتمبر ۲۰۱۹ برگزار شوند. ما به گونه کامل از روند انتخاباتی شفاف و آزاد پشتیبانی می‌کنیم.»

او مالیکت افغانان را بر روند صلح برای نشان دادن حاکمیت مردم سالاری مهم می‌داند.

گونر ویگند، رییس بخش آسیا و اوقیانوسیه در دفتر روابط خارجی اتحادیه اروپا، گفت: «این روشن است که نیاز است تا هرکس آماده روند صلح به رهبری و مالکیت افغانان باشد، چیزی را که برای چندین سال اتحادیه اروپا تاکید کرده است. پس گفت‌وگو میان افغانان بسیار مهم است تا نشان داده شود افغانستان دیموکراتیک و جمهوری اسلامی افغانستان از همه رقابت‌ها مستقل است.»

هرچند کمیسیون مستقل انتخابات نیز بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به روز ششم ماه میزان تاکید می‌ورزد، اما برخی از نهادهای ناظر آماده‌گی‌های کمیسیون را دراین باره بسیار جدی نمی‌دانند.

هم‌رسانی کنید