Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

احتمال از آغاز گفت‌وگوها میان جمعیت اسلامی و ریاست‌جمهوری

یکی از سخن‌گویان جمعیت اسلامی می‌گوید که حکومت برای پایان دادن به تنش‌ها با جمعیت اسلامی خواهان انجام گفت‌وگو با رهبری این حزب شده است.

در همین حال اشخاص نزدیک به عطا محمد نور می‌گویند که تا رسیدن به یک نتیجه از راه گفت‌وگو و تفاهم هیچ‌گاه به حکومت اجازه عملی ساختن تصمیم اش را در باره منظوری استعفای عطا محمد نور نخواهند داد.

در ادامۀ  تنش‌ها و اختلاف‌های تازه میان جمعیت اسلامی و حکومت اکنون سخن از گشوده شدن در گفت‌وگو به میان آمده است، تنش‌های که یازده روز پیش با منظوری استعفای عطا محمد نور از سوی رییس‌جمهور غنی میان دوطرف به وجود آمدند. 

ذبیح فطرت، معاون سخن‌گوی جمعیت اسلامی گفته است:"درخواست هایی از جانب حکومت افغانستان مبنی بر آغاز گفتگوها صورت گرفته، به احتمال زیاد که ای گفتگوها در آغاز هفته نو شروع شوه."

فطرت رییس اجراییه حکومت را طرف گفت‌وگوهای شان نمی‌داند اوی تاکید می ورزد که رهبری جمعیت اسلامی  با رییس‌جمهور گفت‌وگو خواهد کرد.

فطرت افزود:"طبعا که جانب مقابل ما ارگ ریاست جمهور است. از جانب ارگ درخواست هایی صورت گرفته."

ولی مسعود ، رییس بنیاد شهید مسعود قهرمانی ملی کشور گفت:"مشکل اصلی بین حکومت مرکزی و بلخ است. متاسفانه یک تعداد ای ره در واقع در چارچوب جمعیت آوردند و در چارچوب مثل اجندای شخصی و این گپا."

هشدار از پیامد عدم مؤثریت گفت‌وگوها

افضل حدید ، رییس شورای ولایتی بلخ و یکی از نزدیکان عطا محمد نور گفت:"هیچ چیزی ره مردم ما به زور قبول نمیکنه. "

در این میان اعضای  شورای انسجام جمعیت اسلامی نیز درنشستی درکابل خواهان از میان برداشتن تنش‌های به میان آمده میان جمعیت و حکومت از راه  گفت‌وگو است.

سید اکرام معصومی، رییس شورای انسجام جمعیت  اسلامی گفته است:"بخاطر چه؟ جنگ ما سرچیست، سر مقام سر قدرت سر چوکی."

الماس زاهد، مشاور رییس‌جمهور گفته است:"ای حکومت حکومت مردم افغانستان است. مال شخصی رییس جمهور و رییس اجرائیه نیست. "

ریاست‌جمهوری در باره آغاز گفت‌وگوها با جمعیت اسلامی و پایان دادن به این تنش  ها از راه گفت‌وگوها  چیزی نمی‌گوید اما یک منبع در حکومت می گوید که تصمیم حکومت در باره منظوری استعفای عطا محمد نور و گماشتن مهندس داوود به این مقام نهایی است و این تصمیم عملی خواهد شد.

احتمال از آغاز گفت‌وگوها میان جمعیت اسلامی و ریاست‌جمهوری

در این میان اعضای  شورای انسجام جمعیت اسلامی نیز درنشستی درکابل خواهان از میان برداشتن تنش‌های به میان آمده میان جمعیت و حکومت از راه  گفت‌وگو است.

Thumbnail

یکی از سخن‌گویان جمعیت اسلامی می‌گوید که حکومت برای پایان دادن به تنش‌ها با جمعیت اسلامی خواهان انجام گفت‌وگو با رهبری این حزب شده است.

در همین حال اشخاص نزدیک به عطا محمد نور می‌گویند که تا رسیدن به یک نتیجه از راه گفت‌وگو و تفاهم هیچ‌گاه به حکومت اجازه عملی ساختن تصمیم اش را در باره منظوری استعفای عطا محمد نور نخواهند داد.

در ادامۀ  تنش‌ها و اختلاف‌های تازه میان جمعیت اسلامی و حکومت اکنون سخن از گشوده شدن در گفت‌وگو به میان آمده است، تنش‌های که یازده روز پیش با منظوری استعفای عطا محمد نور از سوی رییس‌جمهور غنی میان دوطرف به وجود آمدند. 

ذبیح فطرت، معاون سخن‌گوی جمعیت اسلامی گفته است:"درخواست هایی از جانب حکومت افغانستان مبنی بر آغاز گفتگوها صورت گرفته، به احتمال زیاد که ای گفتگوها در آغاز هفته نو شروع شوه."

فطرت رییس اجراییه حکومت را طرف گفت‌وگوهای شان نمی‌داند اوی تاکید می ورزد که رهبری جمعیت اسلامی  با رییس‌جمهور گفت‌وگو خواهد کرد.

فطرت افزود:"طبعا که جانب مقابل ما ارگ ریاست جمهور است. از جانب ارگ درخواست هایی صورت گرفته."

ولی مسعود ، رییس بنیاد شهید مسعود قهرمانی ملی کشور گفت:"مشکل اصلی بین حکومت مرکزی و بلخ است. متاسفانه یک تعداد ای ره در واقع در چارچوب جمعیت آوردند و در چارچوب مثل اجندای شخصی و این گپا."

هشدار از پیامد عدم مؤثریت گفت‌وگوها

افضل حدید ، رییس شورای ولایتی بلخ و یکی از نزدیکان عطا محمد نور گفت:"هیچ چیزی ره مردم ما به زور قبول نمیکنه. "

در این میان اعضای  شورای انسجام جمعیت اسلامی نیز درنشستی درکابل خواهان از میان برداشتن تنش‌های به میان آمده میان جمعیت و حکومت از راه  گفت‌وگو است.

سید اکرام معصومی، رییس شورای انسجام جمعیت  اسلامی گفته است:"بخاطر چه؟ جنگ ما سرچیست، سر مقام سر قدرت سر چوکی."

الماس زاهد، مشاور رییس‌جمهور گفته است:"ای حکومت حکومت مردم افغانستان است. مال شخصی رییس جمهور و رییس اجرائیه نیست. "

ریاست‌جمهوری در باره آغاز گفت‌وگوها با جمعیت اسلامی و پایان دادن به این تنش  ها از راه گفت‌وگوها  چیزی نمی‌گوید اما یک منبع در حکومت می گوید که تصمیم حکومت در باره منظوری استعفای عطا محمد نور و گماشتن مهندس داوود به این مقام نهایی است و این تصمیم عملی خواهد شد.

هم‌رسانی کنید