تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

احمد ایشچی: پرونده‌ام در برابر جنرال دوستم را دنبال خواهم کرد

همزمان با برگشت جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست‌ رییس‌جمهور به کشور، احمد ایشچی که اورا به بدرفتاری جنسی با خودش متهم می‌سازد، می‌گوید که پرونده اش را دنبال خواهد کرد.

احمدایشچی، می‌گوید که عدالت در برابر جنرال دوستم، تأمین نشده است و باید این موضوع پی‌گیری شود: «خودش را به کوما انداخته و به مریضی انداخته، از ترس ارگان‌های عدلی و قضایی که بالایش فشار بود، فرار کرده بود تقریباً. بعد از آن هم که او تلاش کرد بیاید، آن را که شما شاید خبر باشید که یک مرتبه طیاره حامل وی را در میدان هوایی بلخ نماندند که نشست کند و باز دوباره برگشت. در این روزها هم طی یک معامله که من هنوز اطلاع ندارم چگونه معامله‌یی است، زمینه برگشتش آماده شده است که می‌آید.»

با این حال، نزدیکان آقای دوستم، از آنچه که بی‌مهری حکومت در برابر وابسته‌گان معاون نخست رییس جمهور می‌دانند، ناخشنود استند و حتا می‌خواهند که به چگونگی داده نشدن امتیازهای بخشی از کارمندان معاونیت نخست رییس جمهور در این مدت، رسیده گی شود.

کنشکا ترکستانی، رییس بخش جوانان جنبش ملی در این باره چنین ابراز نظر می‌کند: «با جبران این مسایل، می‌‍شود که بین مردم و حکومت اعتماد ایجاد شود و دیوار عدم اعتمادی را که ایجاد شده است، برداشت.»  

در چنین اوضاعی، این پرسش هم به میان می آید که چرا یک قضیه حقوقی، رنگ سیاسی گرفت و برای نزدیک به دو سال، کرسی معاونیت نخست رییس جمهور را خالی گذاشت.

وحید فرزه یی، یکی از حقوق دانان در این باره می‌گوید: «در نبود رییس جمهور، معاون رییس جمهور اتومات سرپرست است؛ بدون موافقت و یا مخالفت رییس جمهور! اما این که ریاست جمهوری با کدام دسایسی و یا با کدام توانایی هایی توانسته است که معاون رییس جمهور را تبعید بسازد، این ها فعلاً بحث های حقوقی نیستند، بحث های سیاسی است که آنان (حکومتی ها) از همان وسیله های سیاسی خود استفاده کردند.»

این در حالی است که آقای دوستم، پس از در حدود چهارده ماه زنده‌گی در ترکیه، پس از چاشت روز یک‌شنبه (۳۱سرطان) به کشور برگشت.

شماری از باشنده گان ولایت‌های گوناگون کشور، برگشت معاون نخست رییس جمهور را به کشور، از زاویه های متفاوت می‌نگرند.

عبدالرووف، باشنده هلمند در این باره می گوید: «دولت حتماً با دوستم به تفاهمی رسیده است و معامله یی صورت گرفته است که وی می آید.»

عنایت الله، باشنده ننگرهار، بر این گفته ها چنین می افزاید: «پشتیبانی خارجی و زور خارجی است که توانست برود و بعد بیاید.»

شمس الدین، یکی از باشنده گان شهر مزار شریف، به این رویداد با خوشبینی می نگرد: «حکومت تصمیم بسیار به جا و خوبی گرفت.»

ریاست جمهوری، دوری جنرال عبدالرشید دوستم را از کشور، برخاسته از بیماری دانسته است و گفته است که معاون نخست رییس جمهور برای درمان در ترکیه به سر می برد.

با این همه، ارگ نیز، از رسیده گی به پرونده آقای دوستم و احمد ایشچی از سوی نهادهای

عدلی و قضایی یاد کرده است.

احمد ایشچی: پرونده‌ام در برابر جنرال دوستم را دنبال خواهم کرد

رییس بخش جوانان جنبش ملی، اتهامات آقای ایشچی را «مسخره» می‌گوید و تأکید می ورزد که حکومت باید بی مهری هایی را هم جبران کند که در نزدیک به دوسال اخیر، در برابر نزدیکان جنرال دوستم انجام شده اند. 

تصویر بندانگشتی

همزمان با برگشت جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست‌ رییس‌جمهور به کشور، احمد ایشچی که اورا به بدرفتاری جنسی با خودش متهم می‌سازد، می‌گوید که پرونده اش را دنبال خواهد کرد.

احمدایشچی، می‌گوید که عدالت در برابر جنرال دوستم، تأمین نشده است و باید این موضوع پی‌گیری شود: «خودش را به کوما انداخته و به مریضی انداخته، از ترس ارگان‌های عدلی و قضایی که بالایش فشار بود، فرار کرده بود تقریباً. بعد از آن هم که او تلاش کرد بیاید، آن را که شما شاید خبر باشید که یک مرتبه طیاره حامل وی را در میدان هوایی بلخ نماندند که نشست کند و باز دوباره برگشت. در این روزها هم طی یک معامله که من هنوز اطلاع ندارم چگونه معامله‌یی است، زمینه برگشتش آماده شده است که می‌آید.»

با این حال، نزدیکان آقای دوستم، از آنچه که بی‌مهری حکومت در برابر وابسته‌گان معاون نخست رییس جمهور می‌دانند، ناخشنود استند و حتا می‌خواهند که به چگونگی داده نشدن امتیازهای بخشی از کارمندان معاونیت نخست رییس جمهور در این مدت، رسیده گی شود.

کنشکا ترکستانی، رییس بخش جوانان جنبش ملی در این باره چنین ابراز نظر می‌کند: «با جبران این مسایل، می‌‍شود که بین مردم و حکومت اعتماد ایجاد شود و دیوار عدم اعتمادی را که ایجاد شده است، برداشت.»  

در چنین اوضاعی، این پرسش هم به میان می آید که چرا یک قضیه حقوقی، رنگ سیاسی گرفت و برای نزدیک به دو سال، کرسی معاونیت نخست رییس جمهور را خالی گذاشت.

وحید فرزه یی، یکی از حقوق دانان در این باره می‌گوید: «در نبود رییس جمهور، معاون رییس جمهور اتومات سرپرست است؛ بدون موافقت و یا مخالفت رییس جمهور! اما این که ریاست جمهوری با کدام دسایسی و یا با کدام توانایی هایی توانسته است که معاون رییس جمهور را تبعید بسازد، این ها فعلاً بحث های حقوقی نیستند، بحث های سیاسی است که آنان (حکومتی ها) از همان وسیله های سیاسی خود استفاده کردند.»

این در حالی است که آقای دوستم، پس از در حدود چهارده ماه زنده‌گی در ترکیه، پس از چاشت روز یک‌شنبه (۳۱سرطان) به کشور برگشت.

شماری از باشنده گان ولایت‌های گوناگون کشور، برگشت معاون نخست رییس جمهور را به کشور، از زاویه های متفاوت می‌نگرند.

عبدالرووف، باشنده هلمند در این باره می گوید: «دولت حتماً با دوستم به تفاهمی رسیده است و معامله یی صورت گرفته است که وی می آید.»

عنایت الله، باشنده ننگرهار، بر این گفته ها چنین می افزاید: «پشتیبانی خارجی و زور خارجی است که توانست برود و بعد بیاید.»

شمس الدین، یکی از باشنده گان شهر مزار شریف، به این رویداد با خوشبینی می نگرد: «حکومت تصمیم بسیار به جا و خوبی گرفت.»

ریاست جمهوری، دوری جنرال عبدالرشید دوستم را از کشور، برخاسته از بیماری دانسته است و گفته است که معاون نخست رییس جمهور برای درمان در ترکیه به سر می برد.

با این همه، ارگ نیز، از رسیده گی به پرونده آقای دوستم و احمد ایشچی از سوی نهادهای

عدلی و قضایی یاد کرده است.

هم‌رسانی کنید