Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادارۀ هواشناسی: بارنده‎گی‎ها در کشور ۳۰درصد کاهش یافته‎اند

ادارۀ هواشناسی، از کاهش سی درصدی بارنده گی ها، در سال ۲۰۱۷میلادی، در کشور خبر می دهد.

این اداره، میزان بارنده گی ها را در یک ماه اخیر، در کشور، قناعت بخش تر می گوید؛ اما هشدار می دهد که اگر تا ماه اپریل سال روان میلادی، بارنده گی ها بیشتر نشوند، مردم گواه پیامدهای بدی خواهند شد.

سید رضا موسوی، رییس ادارۀ هواشناسی می گوید: «در ماه سوم سال دوهزار و هژده استیم. در ماه جنوری نسبتاً بارنده گی ها کم تر بوده است؛ ولی در ماه فبروری تقریباً به حد عادی، در ولایت های مختلف، بارنده گی ها نسبتاً خوب بوده است.»  

این در حالی است که در زمستان امسال، از برف باری ها در بسیاری از بخش هایی کشور خبری نیست – در بخش هایی هم که برف باریده است، نسبت به سال های گذشته به مراتب کمتر است.

کم تر کسی را در این بخش های نزدیک به سالنگ ها، می توان یافت که دیده باشند در این روزهای زمستان، کوه ها بی نشانی از برف باشند و نیز سطح آب دریا، چنین پایین بیاید.

بخشی که یکی از منابع بزرگ آبی کشور، به ویژه برای کشاورزان، دانسته می شود.

یکی از باشنده گان این بخش می گوید: «سال های قبل در این جا برف می بود، دو متر، سه متر و کم تر هم تا یک و نیم تر برف زده است؛ امسال تنها پنجاه سانتی برف زده است و خلاص.»

یکی دیگر از باشنده گان منطقه نزدیک به سالنگ نیز گفت: «تمام جا خشک است و ما برفی که امسال از سر بام گرفتیم بسیار کم بود و پس از آن، در طول سال دیگر برفی ندیدیم.»

در این میان، اداره حفاظت از محیط زیست، نیز از پیامدهای کاهش بارنده گی ها، نگران است.

محمد کاظم همایون، رییس پلان محیط زیستی ادارۀ حفاظت از محیط زیست اظهار داشت: «منبع تمامی زراعت ما و در کُل منبع تغذیه ما سرکوهی هاست، برف های سرکوهی است یا یخچال های ماست که متاسفانه امسال در یخچال های خود، کم تر، نسبت به سال های پیش، بارنده گی داشتیم.»      

کاهش بارنده گی ها، در افغانستان، در کم تر از یک سال اخیر، پیشتر نیز نگرانی هایی را به بار آورده است.

چنان که بخش نگهداری از محیط سازمان ملل متحد، گفته است که گرم شدن زمین، افغانستان را در چند بخش، از جمله کشاورزی آسیب خواهد رسانید و این باعث افزایش فقر خواهد شد.

ادارۀ هواشناسی: بارنده‎گی‎ها در کشور ۳۰درصد کاهش یافته‎اند

به گفتۀ اداره هواشناسی، در کم تر از یک سال اخیر، در بارنده گی ها در کشور، در حدود سی درصد، کاهش رونما شده است.

تصویر بندانگشتی

ادارۀ هواشناسی، از کاهش سی درصدی بارنده گی ها، در سال ۲۰۱۷میلادی، در کشور خبر می دهد.

این اداره، میزان بارنده گی ها را در یک ماه اخیر، در کشور، قناعت بخش تر می گوید؛ اما هشدار می دهد که اگر تا ماه اپریل سال روان میلادی، بارنده گی ها بیشتر نشوند، مردم گواه پیامدهای بدی خواهند شد.

سید رضا موسوی، رییس ادارۀ هواشناسی می گوید: «در ماه سوم سال دوهزار و هژده استیم. در ماه جنوری نسبتاً بارنده گی ها کم تر بوده است؛ ولی در ماه فبروری تقریباً به حد عادی، در ولایت های مختلف، بارنده گی ها نسبتاً خوب بوده است.»  

این در حالی است که در زمستان امسال، از برف باری ها در بسیاری از بخش هایی کشور خبری نیست – در بخش هایی هم که برف باریده است، نسبت به سال های گذشته به مراتب کمتر است.

کم تر کسی را در این بخش های نزدیک به سالنگ ها، می توان یافت که دیده باشند در این روزهای زمستان، کوه ها بی نشانی از برف باشند و نیز سطح آب دریا، چنین پایین بیاید.

بخشی که یکی از منابع بزرگ آبی کشور، به ویژه برای کشاورزان، دانسته می شود.

یکی از باشنده گان این بخش می گوید: «سال های قبل در این جا برف می بود، دو متر، سه متر و کم تر هم تا یک و نیم تر برف زده است؛ امسال تنها پنجاه سانتی برف زده است و خلاص.»

یکی دیگر از باشنده گان منطقه نزدیک به سالنگ نیز گفت: «تمام جا خشک است و ما برفی که امسال از سر بام گرفتیم بسیار کم بود و پس از آن، در طول سال دیگر برفی ندیدیم.»

در این میان، اداره حفاظت از محیط زیست، نیز از پیامدهای کاهش بارنده گی ها، نگران است.

محمد کاظم همایون، رییس پلان محیط زیستی ادارۀ حفاظت از محیط زیست اظهار داشت: «منبع تمامی زراعت ما و در کُل منبع تغذیه ما سرکوهی هاست، برف های سرکوهی است یا یخچال های ماست که متاسفانه امسال در یخچال های خود، کم تر، نسبت به سال های پیش، بارنده گی داشتیم.»      

کاهش بارنده گی ها، در افغانستان، در کم تر از یک سال اخیر، پیشتر نیز نگرانی هایی را به بار آورده است.

چنان که بخش نگهداری از محیط سازمان ملل متحد، گفته است که گرم شدن زمین، افغانستان را در چند بخش، از جمله کشاورزی آسیب خواهد رسانید و این باعث افزایش فقر خواهد شد.

هم‌رسانی کنید