تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعضای کاروان صلح‌خواهان به کانگرس امریکا نامه می‌‎فرستند

اعضای حرکت مردمی صلح خواهی، می‌گویند روی نامه‌یی کار می‌کنند تا به کانگرس امریکا بفرستند و خواهان پایان بخشیدن به جنگ افغانستان شوند.

رهبر این حرکت، می‌گوید که در این نامه، از کانگرس امریکا خواسته خواهد شد تا معضل جنگ افغانستان را در اولویت کارهایش قرار بدهد و راهی برای پایان دادن به این جنگ پیدا کند.

این صلح خواهان، روز گذشته پس از آن‌که اعتراض سه روزۀ شان را در برابر دفتر سازمان ملل در کابل پایان دادند، فرش‌ اعتراضی‌شان را در برابر سفارت امریکا در کابل پهن کردند.

اقبال خیبر، که رهبری این حرکت مردمی را به عهده دارد، به طلوع نیوز می‌گوید: «در این نامه از کانگرس امریکا خواسته می‌شود که حل جنگ افغانستان را در اولویت کارهایش قرار بدهد و راهی را پیدا کند تا این جنگ به پایان برسد.»

در همین حال، نماینده‌گان سفارت امریکا در کابل، از حرکت مردمی صلح خواهی خواسته اند که در داخل این سفارت با آنان آماده گفت و گو هستند، اما اعضای این حرکت می‌گویند که اگر چیزی برای گفتن دارند، باید به روی جاده بیایند.

محمد نیک زاد، یک عضو این حرکت مردمی صلح خواهی گفت: «مردم افغانستان از مقام‌های امریکایی خفه هستند ما با آنان گفت و گو نمی‌کنیم نه در داخل سفارت و نه هم در هیچ جایی. ما از مردم امریکا می‌خواهیم که بر حکومت شان فشار بیاورند تا جنگ افغانستان خاتمه پیدا کند.»

حرکت مردمی صلح خواهی، از افغانانی که در امریکا هستند نیز می‌خواهد که صدای صلح خواهانه شان را بلند کنند و با این حرکت هم آواز شوند.

سفارت امریکا در کابل دومین نهادی است که پس از یوناما، حرکت مردمی صلح خواهی در آن را می‌کوبد تا راه پایان جنگ‌ها و خشونت‌های افغانستان را جست وجو کند.

با گذشت هر روز، اعضای کاروان این صلح خواهان بیشتر می‌شود. هنگامی که این کاروان پیاده به سوی کابل حرکت کرد، تنها هشت عضو داشت اما اکنون، اعضای آن به نزدیک به صدتن می‌رسد.

سیماگل و سپوژمی که باشنده‌گان ولسوالی محمد آغۀ لوگر استند، به تازه‌گی به کاروان صلح در کابل پیوسته اند.

این زنان هر کدام از جنگ‌ها دردی دارد؛ یکی شوهر و دیگری هم پسرش را از دست داده است.

سپوژمی، در گفت وگو با طلوع نیوز می‌گوید: «جنگ بس است تا چه وقت می‌خواهید جنگ را ادامه بدهید؟ مردم در به در شدند طفل‌های ما از رفتن به مکتب محروم شده اند و خود ما هم در حال بد و در میان جنگ دو طرف زنده‌گی می‌کنیم این وضع را می‌خواهید تا چه زمانی ادامه بدهید؟»

اعضای کاروان صلح‌خواهان به کانگرس امریکا نامه می‌‎فرستند

رهبر این حرکت مردمی صلح خواهی، می‌گوید که آنان روی یک نامه کار می‌کنند تا به کانگرس امریکا بفرستند و خواهان پایان بخشیدن به جنگ افغانستان شوند.

تصویر بندانگشتی

اعضای حرکت مردمی صلح خواهی، می‌گویند روی نامه‌یی کار می‌کنند تا به کانگرس امریکا بفرستند و خواهان پایان بخشیدن به جنگ افغانستان شوند.

رهبر این حرکت، می‌گوید که در این نامه، از کانگرس امریکا خواسته خواهد شد تا معضل جنگ افغانستان را در اولویت کارهایش قرار بدهد و راهی برای پایان دادن به این جنگ پیدا کند.

این صلح خواهان، روز گذشته پس از آن‌که اعتراض سه روزۀ شان را در برابر دفتر سازمان ملل در کابل پایان دادند، فرش‌ اعتراضی‌شان را در برابر سفارت امریکا در کابل پهن کردند.

اقبال خیبر، که رهبری این حرکت مردمی را به عهده دارد، به طلوع نیوز می‌گوید: «در این نامه از کانگرس امریکا خواسته می‌شود که حل جنگ افغانستان را در اولویت کارهایش قرار بدهد و راهی را پیدا کند تا این جنگ به پایان برسد.»

در همین حال، نماینده‌گان سفارت امریکا در کابل، از حرکت مردمی صلح خواهی خواسته اند که در داخل این سفارت با آنان آماده گفت و گو هستند، اما اعضای این حرکت می‌گویند که اگر چیزی برای گفتن دارند، باید به روی جاده بیایند.

محمد نیک زاد، یک عضو این حرکت مردمی صلح خواهی گفت: «مردم افغانستان از مقام‌های امریکایی خفه هستند ما با آنان گفت و گو نمی‌کنیم نه در داخل سفارت و نه هم در هیچ جایی. ما از مردم امریکا می‌خواهیم که بر حکومت شان فشار بیاورند تا جنگ افغانستان خاتمه پیدا کند.»

حرکت مردمی صلح خواهی، از افغانانی که در امریکا هستند نیز می‌خواهد که صدای صلح خواهانه شان را بلند کنند و با این حرکت هم آواز شوند.

سفارت امریکا در کابل دومین نهادی است که پس از یوناما، حرکت مردمی صلح خواهی در آن را می‌کوبد تا راه پایان جنگ‌ها و خشونت‌های افغانستان را جست وجو کند.

با گذشت هر روز، اعضای کاروان این صلح خواهان بیشتر می‌شود. هنگامی که این کاروان پیاده به سوی کابل حرکت کرد، تنها هشت عضو داشت اما اکنون، اعضای آن به نزدیک به صدتن می‌رسد.

سیماگل و سپوژمی که باشنده‌گان ولسوالی محمد آغۀ لوگر استند، به تازه‌گی به کاروان صلح در کابل پیوسته اند.

این زنان هر کدام از جنگ‌ها دردی دارد؛ یکی شوهر و دیگری هم پسرش را از دست داده است.

سپوژمی، در گفت وگو با طلوع نیوز می‌گوید: «جنگ بس است تا چه وقت می‌خواهید جنگ را ادامه بدهید؟ مردم در به در شدند طفل‌های ما از رفتن به مکتب محروم شده اند و خود ما هم در حال بد و در میان جنگ دو طرف زنده‌گی می‌کنیم این وضع را می‌خواهید تا چه زمانی ادامه بدهید؟»

هم‌رسانی کنید