Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادامۀ نبرد میان جنگجویان طالب و داعش در کنر

مقام‌های محلی در ولایت کنر در شرق افغانستان می‌گویند که نبردهای اخیر میان جنگ‌جویان طالب و داعش در ولسوالی چپه دره  در این ولایت، در حدود دو هزار خانواده را بی‌جا ساخته اند. 

شمس الدین یکی از کسانی است که به تازه‌گی همراه با چهارده تن از اعضای خانواده اش از یک بخش زیر ادارۀ داعشیان کوچیده است او می‌گوید که نبردها میان جنگ‌جویان طالب و داعش از دو هفته بدینسو شدت گرفته اند.

اما مقام‌های محلی کنر می‌گویند که نیروهای دولتی آماده استند تا در برابر هر گونه حمله داعشیان بایستند.

باشنده گان این ولسوالی می‌گویند که چپه دره یک به علت پر خم و پیچ بودنش در سیزده سال گذشته حکومت نداشته است.

ولی گل - باشنده ولسوالی چپه دره گفت:«مردمان داخلی هم استند و خارجی‌ها هم استند میان شان.»

ولسوالی چپه دره در جنوب ولایت کنر موقعیت دارد و یک منطقه کوهستانی است که بیش از بیست و هفت هزار جمعیت دارد این ولسوالی با ولایت های نورستان ننگرهار و از سوی شمال با ولایت لغمان و بدخشان هم مرز است این ولسوالی کوهستانی پر از جنگل است. 

واکس عزیز الرحمان- باشنده ولسوالی چپه دره گفت:«همه مردم خانه های شان را ترک کرده و به بیچاره‌گی به سر می برند.»

شمس الدین- باشنده ولسوالی چپه دره گفت:«جنگ‌ها خانه های مان را ویران ساخت و ما با اطفال مان کوچیده ایم.:»

اما نیروهای تازه نفس برای سرکوب داعشیان به این ولسوالی رسیده اند.

این نیروها میگویند که به داعشیان اجازه پیشرفت را نخواهند داد

میرویس ساپی- فرمانده لوای دوم قول اردوی دوصدو یک سیلاب گفت:«این پروژه ای اس ای است. پنجابی ها و پاکستانی ها در آن حضور دارند و حمایت میکنند.»

آمارهای مقام‌های محلی کنر نشان می‌دهند که در دو هفته اخیر به علت شدت گرفتن نبرد میان جنگ‌جویان طالب و داعش نزدیک به دو هزار خانواده خانه هایشان را ترک کرده اند و به جاه‌های امن پناه برده اند.

ادامۀ نبرد میان جنگجویان طالب و داعش در کنر

آمارهای مقام‌های محلی کنر نشان می‌دهند که در دو هفته اخیر به علت شدت گرفتن نبرد میان جنگ‌جویان طالب و داعش نزدیک به دو هزار خانواده خانه هایشان را ترک کرده اند و به جاه‌های امن پناه برده اند.

Thumbnail

مقام‌های محلی در ولایت کنر در شرق افغانستان می‌گویند که نبردهای اخیر میان جنگ‌جویان طالب و داعش در ولسوالی چپه دره  در این ولایت، در حدود دو هزار خانواده را بی‌جا ساخته اند. 

شمس الدین یکی از کسانی است که به تازه‌گی همراه با چهارده تن از اعضای خانواده اش از یک بخش زیر ادارۀ داعشیان کوچیده است او می‌گوید که نبردها میان جنگ‌جویان طالب و داعش از دو هفته بدینسو شدت گرفته اند.

اما مقام‌های محلی کنر می‌گویند که نیروهای دولتی آماده استند تا در برابر هر گونه حمله داعشیان بایستند.

باشنده گان این ولسوالی می‌گویند که چپه دره یک به علت پر خم و پیچ بودنش در سیزده سال گذشته حکومت نداشته است.

ولی گل - باشنده ولسوالی چپه دره گفت:«مردمان داخلی هم استند و خارجی‌ها هم استند میان شان.»

ولسوالی چپه دره در جنوب ولایت کنر موقعیت دارد و یک منطقه کوهستانی است که بیش از بیست و هفت هزار جمعیت دارد این ولسوالی با ولایت های نورستان ننگرهار و از سوی شمال با ولایت لغمان و بدخشان هم مرز است این ولسوالی کوهستانی پر از جنگل است. 

واکس عزیز الرحمان- باشنده ولسوالی چپه دره گفت:«همه مردم خانه های شان را ترک کرده و به بیچاره‌گی به سر می برند.»

شمس الدین- باشنده ولسوالی چپه دره گفت:«جنگ‌ها خانه های مان را ویران ساخت و ما با اطفال مان کوچیده ایم.:»

اما نیروهای تازه نفس برای سرکوب داعشیان به این ولسوالی رسیده اند.

این نیروها میگویند که به داعشیان اجازه پیشرفت را نخواهند داد

میرویس ساپی- فرمانده لوای دوم قول اردوی دوصدو یک سیلاب گفت:«این پروژه ای اس ای است. پنجابی ها و پاکستانی ها در آن حضور دارند و حمایت میکنند.»

آمارهای مقام‌های محلی کنر نشان می‌دهند که در دو هفته اخیر به علت شدت گرفتن نبرد میان جنگ‌جویان طالب و داعش نزدیک به دو هزار خانواده خانه هایشان را ترک کرده اند و به جاه‌های امن پناه برده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره