Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ارائه‌ی آمارهای نادرست در رابطه با مکتب‌های فعال در کشور

در بسیاری از بخش‌های ناامن کشور مکتب‌ها فعال نیستند و گفته می‌شود که مقام‌های پیشین وزارت معارف با دادن آمارهای نادرست از مکتب‌ها پول‌های هنگفتی را حیف ومیل کردند.

وزیر معارف می‌گوید که مقام‌های پیشین این وزارت شمار مکتب‌های فعال را به کمک کننده‌گان بیشتر از آنچه بوده گفته‌اند و اکنون این فریب کاری وزارت معارف را با چالش روبرو ساخته است.

درهمین حال وزیر معارف با تأیید وجود مشکلات در نظام آموزش و پرورش کشور می‌گوید که بیش از ۵۰ درصد از مکتبهای کشور یا هیچ ساختمان ندارند و یا هم ساختمانهای نامناسب دارند.

وزیران معارف و تحصیلات عالی از بهر نابسامانیها در نظام آموزش و پرورش و نیز نظام تحصیلات عالی کشور روز چهارشنبه به مجلس نمایندهگان فراخوانده شدند.

نبود و یا کمبود ساختمان برای نزدیک به ۵۰ درصد از مکتبها، شیوههای غیرمعیاری و نا برابر در نظام آموزش و پرورش، ارایهی خدمات نامتوازن آموزشی و محروم ماندن میلیونها کودک از آموزش و پرورش از چالش هایی هستند که وزیر معارف به آنها اشاره میکند.

به گفتهی وزیر معارف در بسیاری از بخشهای ناامن که در واقع مکتبی وجود ندارد؛ اما تمامی مصارف مکتب‌ها پرداخته می‌شوند.

اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف اظهارداشت: "این یک چیز واقعیت است که در شماری از بخش‌ها هیچ مکتبی وجود ندارد، اما از معاش معلم گرفته و تمامی مصارف یک مکتب پرداخته می‌شود اکنون ما این نابسامانی‌ها را اصلاح می‌کنیم."

در این میان وزیر تحصیلات عالی می‌گوید که مداخله‌ی زورمندان محلی و نماینده‌گان شوراهای ولایتی باعث شده‌اند تا آزمون‌های ورود به دانشگاه‌ها امسال شفاف نباشد.

فریده مهمند وزیر تحصیلات عالی خاطرنشان کرد: "در امتحان کانکور امسال مداخله‌ی زورمندان ما را با چالش روبرو ساخت و شفافیت این روند را زیر پرسش برد که درآینده انشاالله اصلاح می‌شود."

شماری از نماینده‌گان از پایین بودن سطح آموزش، بکارگیری شیوه‌های کهنه و نابرابر با معیارهای پذیرفته شده‌ی جهانی در آموزش و نبود مکتب‌ها انتقاد می‌کنند.

محمدحسن شریفی بلخابی نماینده‌ی سرپل در مجلس تصریح کرد: "در شماری از مکتب‌ها دانش آموزان از نبود کتاب‌های درسی شکایت می‌کنند."

وزیران معارف و عالی از آوردن اصلاحات در این وزارت‌ها و به ویژه بهبود در بخش آموزش و پرورش سخن می‌زنند و به اعضای مجلس وعده می‌دهند که برای مبارزه با فساد در این وزارت‌ها بگونه جدی کار خواهند کرد.

ارائه‌ی آمارهای نادرست در رابطه با مکتب‌های فعال در کشور

در بسیاری از بخش‌های ناامن کشور مکتب‌ها فعال نیستند و گفته می‌شود که مقام‌های پیشین وزارت معارف با

Thumbnail

در بسیاری از بخش‌های ناامن کشور مکتب‌ها فعال نیستند و گفته می‌شود که مقام‌های پیشین وزارت معارف با دادن آمارهای نادرست از مکتب‌ها پول‌های هنگفتی را حیف ومیل کردند.

وزیر معارف می‌گوید که مقام‌های پیشین این وزارت شمار مکتب‌های فعال را به کمک کننده‌گان بیشتر از آنچه بوده گفته‌اند و اکنون این فریب کاری وزارت معارف را با چالش روبرو ساخته است.

درهمین حال وزیر معارف با تأیید وجود مشکلات در نظام آموزش و پرورش کشور می‌گوید که بیش از ۵۰ درصد از مکتبهای کشور یا هیچ ساختمان ندارند و یا هم ساختمانهای نامناسب دارند.

وزیران معارف و تحصیلات عالی از بهر نابسامانیها در نظام آموزش و پرورش و نیز نظام تحصیلات عالی کشور روز چهارشنبه به مجلس نمایندهگان فراخوانده شدند.

نبود و یا کمبود ساختمان برای نزدیک به ۵۰ درصد از مکتبها، شیوههای غیرمعیاری و نا برابر در نظام آموزش و پرورش، ارایهی خدمات نامتوازن آموزشی و محروم ماندن میلیونها کودک از آموزش و پرورش از چالش هایی هستند که وزیر معارف به آنها اشاره میکند.

به گفتهی وزیر معارف در بسیاری از بخشهای ناامن که در واقع مکتبی وجود ندارد؛ اما تمامی مصارف مکتب‌ها پرداخته می‌شوند.

اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف اظهارداشت: "این یک چیز واقعیت است که در شماری از بخش‌ها هیچ مکتبی وجود ندارد، اما از معاش معلم گرفته و تمامی مصارف یک مکتب پرداخته می‌شود اکنون ما این نابسامانی‌ها را اصلاح می‌کنیم."

در این میان وزیر تحصیلات عالی می‌گوید که مداخله‌ی زورمندان محلی و نماینده‌گان شوراهای ولایتی باعث شده‌اند تا آزمون‌های ورود به دانشگاه‌ها امسال شفاف نباشد.

فریده مهمند وزیر تحصیلات عالی خاطرنشان کرد: "در امتحان کانکور امسال مداخله‌ی زورمندان ما را با چالش روبرو ساخت و شفافیت این روند را زیر پرسش برد که درآینده انشاالله اصلاح می‌شود."

شماری از نماینده‌گان از پایین بودن سطح آموزش، بکارگیری شیوه‌های کهنه و نابرابر با معیارهای پذیرفته شده‌ی جهانی در آموزش و نبود مکتب‌ها انتقاد می‌کنند.

محمدحسن شریفی بلخابی نماینده‌ی سرپل در مجلس تصریح کرد: "در شماری از مکتب‌ها دانش آموزان از نبود کتاب‌های درسی شکایت می‌کنند."

وزیران معارف و عالی از آوردن اصلاحات در این وزارت‌ها و به ویژه بهبود در بخش آموزش و پرورش سخن می‌زنند و به اعضای مجلس وعده می‌دهند که برای مبارزه با فساد در این وزارت‌ها بگونه جدی کار خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره