Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ارگ: انتخابات پارلمانی بربنیاد قانون کنونی انتخابات برگزار می‎شود

ریاست جمهوری، آوازه ها را در بارۀ برگزار نشدن انتخابات مجلس نماینده گان و شوراهای ولسوالی ها رد می کند و می گوید که حکومت برای برگزاری انتخابات در سال جاری خورشیدی، ارادۀ جدی دارد.

معاون سخن گوی رییس جمهور می گوید که اگر چه طرح های پیشنهادی احزاب سیاسی برای تغییر نظام انتخابات مانع برگزاری انتخابات مجلس نماینده گان و شوراهای ولسوالی ها خواهند شد، با این هم این انتخابات ها بربنیاد قانونی کنونی انتخابات برگزار خواهند شد.

شاه حسین مرتضوی می گوید که رییس جمهور به هیچ نهادی حق مداخله در امور انتخابات را نمی دهد و از تمامی تلاش ها برای برگزاری انتخابات مجلس نماینده گان امسال، پشتیبانی می کند: «تمام آماده گی ها برای برگزاری انتخابات مجلس نماینده گان و شوراهای ولسوالی ها گرفته شده در سال۱۳۹۷برگزار خواهد شد؛ ارادۀ جدی در این باره وجوددارد.»

در همین حال، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، از نا امنی ها، مداخلۀ دستگاه های دولتی در کارهای کمیسیون های انتخاباتی، مهندسی شدن انتخابات مجلس نماینده گان و نیز ضعف مدیریت اعضای کمیسیون های انتخاباتی ابراز نگرانی می کند.

نعیم ایوب زاده، رییس اجراییه این نهاد می گوید: «مسؤولان کمیسیون انتخابات حرف نزنند، عمل کنند. ضعیت در این کمیسیون شدیدأ نگران کننده است و اگر ادامه یابد، انتخابات برگزار نخواهد شد.»

این نهاد، در تفاهم با  احزاب سیاسی از کمیسیون انتخابات می خواهد که تاریخ برگزاری انتخابات را هر چه زود تراعلام و ثبت نام های رأی دهنده گان را در تفاهم با احزاب سیاسی، زودتر آغاز کند.

این همه در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات، شانزده هم ماه سرطان را روز برگزاری انتخابات مجلس نماینده گان و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده بود، اما این کمیسیون می گوید که احتمال دارد این انتخابات به روز بیست و نهم ماه میزان برگزار شود.

ارگ: انتخابات پارلمانی بربنیاد قانون کنونی انتخابات برگزار می‎شود

همزمان با خواست شماری از جریان های سیاسی برای تغییر نظام انتخابات، ریاست جمهوری اما می گوید که انتخابات مجلس نماینده و شوراهای ولسوالی ها، بربنیاد قانون کنونی انتخابات برگزار خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

ریاست جمهوری، آوازه ها را در بارۀ برگزار نشدن انتخابات مجلس نماینده گان و شوراهای ولسوالی ها رد می کند و می گوید که حکومت برای برگزاری انتخابات در سال جاری خورشیدی، ارادۀ جدی دارد.

معاون سخن گوی رییس جمهور می گوید که اگر چه طرح های پیشنهادی احزاب سیاسی برای تغییر نظام انتخابات مانع برگزاری انتخابات مجلس نماینده گان و شوراهای ولسوالی ها خواهند شد، با این هم این انتخابات ها بربنیاد قانونی کنونی انتخابات برگزار خواهند شد.

شاه حسین مرتضوی می گوید که رییس جمهور به هیچ نهادی حق مداخله در امور انتخابات را نمی دهد و از تمامی تلاش ها برای برگزاری انتخابات مجلس نماینده گان امسال، پشتیبانی می کند: «تمام آماده گی ها برای برگزاری انتخابات مجلس نماینده گان و شوراهای ولسوالی ها گرفته شده در سال۱۳۹۷برگزار خواهد شد؛ ارادۀ جدی در این باره وجوددارد.»

در همین حال، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، از نا امنی ها، مداخلۀ دستگاه های دولتی در کارهای کمیسیون های انتخاباتی، مهندسی شدن انتخابات مجلس نماینده گان و نیز ضعف مدیریت اعضای کمیسیون های انتخاباتی ابراز نگرانی می کند.

نعیم ایوب زاده، رییس اجراییه این نهاد می گوید: «مسؤولان کمیسیون انتخابات حرف نزنند، عمل کنند. ضعیت در این کمیسیون شدیدأ نگران کننده است و اگر ادامه یابد، انتخابات برگزار نخواهد شد.»

این نهاد، در تفاهم با  احزاب سیاسی از کمیسیون انتخابات می خواهد که تاریخ برگزاری انتخابات را هر چه زود تراعلام و ثبت نام های رأی دهنده گان را در تفاهم با احزاب سیاسی، زودتر آغاز کند.

این همه در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات، شانزده هم ماه سرطان را روز برگزاری انتخابات مجلس نماینده گان و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده بود، اما این کمیسیون می گوید که احتمال دارد این انتخابات به روز بیست و نهم ماه میزان برگزار شود.

هم‌رسانی کنید