تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

از کارکردهای حقوق‌بشری سیماسمر در کابل ستایش شد

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، شام روز گذشته (پنج‌شنبه، ۱۰اسد) با برگزاری برنامه‌یی در این نهاد، از خدمات و کارکردهای حقوق بشری سیماسمر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر ستایش کرد.

بانو سمر، پس از هفده سال کار هم‌چون رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، دو هفته پیش از سوی رییس‌جمهور غنی به وزارت تازه ایجادشدۀ حقوق بشر و روابط بین‌المللی گماشته شد و ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر را به شهرزاد اکبر واگذار کرد.

داود مرادیان، رییس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان کارکردهای بانو سمر را در راستای دادخواهی‌های حقوق‌بشری و عدالت انتقالی با ارزش دانست و از آن ستایش کرد.

آقای مرادیان گفت: «مردمی هستیم که می‌توانیم از تفنگ خوب استفاده کنیم. داکتر صاحب سیما سمر نشان دادند که نه این چنین نیست؛ این سرزمین زادگاۀ شجاعان مدنی هم هست.»

رنگین دادفر اسپنتا، مشاور پیشین امنیت ملی که نیز در برنامۀ انیستوت مطالعات استراتژیک شرکت کرده بود، از ناتوانی حکومت‌ها در تأمین عدالت انتقالی انتقاد کرد: «فرهنگ معافیت هم‌چنان پابرجا ماند و حکومت‌ها توان پرداختن به عدالت انتقالی نداشتند. به یاد دارم که روزی در بحث دربارۀ عدالت انتقالی یکی از وزیران دفاع یکی از کشورهای نیرومند به رییس‌جمهور وقت گفت که ما نمی‌خواهیم سبز را با سبز سرکوب کنیم؛ یعنی با دوستان خودمان بجنگیم.»

پیری مایدون، سفیر اتحادیۀ اروپا در کابل مهمان دیگر این برنامه بود. آقای مایدون گفت که اکنون نسبت به هرزمان دیگر نیاز است تا فعالیت‌ها برای دست‌یابی زنان به حقوق شان بیشتر شوند: «در این مرحله مهم نسبت به هر زمان دیگری نیاز است تا حقوق بشری، به ویژه حقوق زنان گسترش یابند. می‌خواهم دو چیز را یادآوری کنم که یکی حفظ حقوق شهروندی و برگزاری انتخابات و دیگر تمثیل مردم سالاری در این کشور است.»

در همین حال، سیما سمر گفت که برای تأمین ارزش‌های حقوق بشری در کشور راه درازی در پیش است: «هنوزهم راه بسیار طولانی و دشوار پیشروی ما است در رابطه به حقوق بشر به خصوص در مبارزه برای خاتمه دادن به فرهنگ معافیت و برای برابری.»

سیما سمر در هفده سال کار در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، چندین جایزۀ جهانی بدست آورده‌است و در سال ۲۰۰۹ میلادی نامزد جایزه نوبل نیز بود.

تهیۀ گزارش عدالت انتقالی یکی از دست‌آوردهای دیگر بانو سمر در این کمیسیون است که به گفتۀ خودش، رییس‌جمهور پیشین و کنونی افغانستان نگذاشتند که این گزارش نشر شود.

افغانستان

از کارکردهای حقوق‌بشری سیماسمر در کابل ستایش شد

سیما سمر در هفده سال کار در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، چندین جایزۀ جهانی بدست آورده‌است و در سال ۲۰۰۹ میلادی نامزد جایزه نوبل نیز بود.

تصویر بندانگشتی

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، شام روز گذشته (پنج‌شنبه، ۱۰اسد) با برگزاری برنامه‌یی در این نهاد، از خدمات و کارکردهای حقوق بشری سیماسمر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر ستایش کرد.

بانو سمر، پس از هفده سال کار هم‌چون رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، دو هفته پیش از سوی رییس‌جمهور غنی به وزارت تازه ایجادشدۀ حقوق بشر و روابط بین‌المللی گماشته شد و ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر را به شهرزاد اکبر واگذار کرد.

داود مرادیان، رییس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان کارکردهای بانو سمر را در راستای دادخواهی‌های حقوق‌بشری و عدالت انتقالی با ارزش دانست و از آن ستایش کرد.

آقای مرادیان گفت: «مردمی هستیم که می‌توانیم از تفنگ خوب استفاده کنیم. داکتر صاحب سیما سمر نشان دادند که نه این چنین نیست؛ این سرزمین زادگاۀ شجاعان مدنی هم هست.»

رنگین دادفر اسپنتا، مشاور پیشین امنیت ملی که نیز در برنامۀ انیستوت مطالعات استراتژیک شرکت کرده بود، از ناتوانی حکومت‌ها در تأمین عدالت انتقالی انتقاد کرد: «فرهنگ معافیت هم‌چنان پابرجا ماند و حکومت‌ها توان پرداختن به عدالت انتقالی نداشتند. به یاد دارم که روزی در بحث دربارۀ عدالت انتقالی یکی از وزیران دفاع یکی از کشورهای نیرومند به رییس‌جمهور وقت گفت که ما نمی‌خواهیم سبز را با سبز سرکوب کنیم؛ یعنی با دوستان خودمان بجنگیم.»

پیری مایدون، سفیر اتحادیۀ اروپا در کابل مهمان دیگر این برنامه بود. آقای مایدون گفت که اکنون نسبت به هرزمان دیگر نیاز است تا فعالیت‌ها برای دست‌یابی زنان به حقوق شان بیشتر شوند: «در این مرحله مهم نسبت به هر زمان دیگری نیاز است تا حقوق بشری، به ویژه حقوق زنان گسترش یابند. می‌خواهم دو چیز را یادآوری کنم که یکی حفظ حقوق شهروندی و برگزاری انتخابات و دیگر تمثیل مردم سالاری در این کشور است.»

در همین حال، سیما سمر گفت که برای تأمین ارزش‌های حقوق بشری در کشور راه درازی در پیش است: «هنوزهم راه بسیار طولانی و دشوار پیشروی ما است در رابطه به حقوق بشر به خصوص در مبارزه برای خاتمه دادن به فرهنگ معافیت و برای برابری.»

سیما سمر در هفده سال کار در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، چندین جایزۀ جهانی بدست آورده‌است و در سال ۲۰۰۹ میلادی نامزد جایزه نوبل نیز بود.

تهیۀ گزارش عدالت انتقالی یکی از دست‌آوردهای دیگر بانو سمر در این کمیسیون است که به گفتۀ خودش، رییس‌جمهور پیشین و کنونی افغانستان نگذاشتند که این گزارش نشر شود.

هم‌رسانی کنید