تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

استخدام ۱۷۰ کارمند زن در ریاست تنظیف شهرداری کابل

مقام‌های ریاست تنظیف شهرداری کابل امروز (سه شنبه ۱۵ حمل) اعلام کردند که این نهاد برای نخستین بار دست کم یکصدوهفتاد زن را استخدام کرده است.

چهارده تن از این بانوان که در ناحیه چهارم شهرکابل جاروب کشی می کنند،کارشان را سخت می دانند و معاشی را که در بدل این کاردریافت می کنند،برای شان بسنده نمی دانند.

درهمین حال رییس تنظیف شهرداری کابل می گوید به زودی پنج صد بانوی دیگر نیز در این ریاست استخدام خواهند شد.

احمد بهزاد غیاثی، رییس تنظیف شهرداری کابل گفته است:" قرار است که امسال دوهزار کارگربیشتر استخدام کنیم و پنج صد تن آن که بیست و پنج درصد آن می شوند زنان خواهد بود. این کارگران که افزوده می شوند برای ما کمک بسیاری در پاک نگهداری شهر خواهد کرد."

بانوانی که در جامعه به شدت سنتی کشور بیش از چهار ماه اند این گونه جاده های عمومی را جاروکشی می کنند تا پول که از این راه به دست می آورند خانواده های شان را حمایت مالی کنند.

این بانوان کاری را که انجام می دهند سخت و نیازمند جرات می دانند.

گل بیگم می گوید که چهارماه پیش در بخش تنظیف شهرکابل استخدام شد.

گل بیگم، کارگر تنظیف شهرداری کابل گفت:" شوهرم کهن سال است و در خانه نشسته است و من ناگزیر استم که کار کنم و فرای فرزندانم و نان فراهم سازم. این کار دشوار است اما سرانجام کار است و خوش حال استم که می توانم از این طریق تنخواهی به دست آورم و از زحمت دستان خودم."

کارگران تنظیف شهرداری کابل نه تنها که سهولت ترانسپورتی ندارند نان چاشت نیز ندارند.

سلیمه همه فرزندانش دانش آموز اند می گوید با شش هزار معاشی که از این کاردریافت می کند برای شان بسنده نیست.

سلیمه،  کارگر تنظیف شهرداری کابل گفته است:" در خانه کرایه زنده گی می کنم و فرزندانم همه درس می خوانند. تنخواهم که ماهانه ازاین کار به دست می آوردم برای ما بسنده نیست امید وارم تنخواه ما بیشتر شود تا زخمتی را که ما در این کار می کشیم هدر نرود."

از سوی هم، رییس تنظیف شهرداری کابل کمبود وسایط کمبود کارگران و نیز نبود همکاری باشنده گان کابل را از چالش های فرا راه  این اداره در پاک کاری شهر عنوان کرده است.

تنظیف شهرداری کابل ۳۶۵۰ کارگر دارد که در برابر جمعیت بیش از پنج میلیونی شهر کابل کار می کنند

افغانستان

استخدام ۱۷۰ کارمند زن در ریاست تنظیف شهرداری کابل

چهارده تن از این بانوان که در ناحیه چهارم شهرکابل جاروب کشی می کنند،کارشان را سخت می دانند و معاشی را که در بدل این کاردریافت می کنند،برای شان بسنده نمی دانند.

Thumbnail

مقام‌های ریاست تنظیف شهرداری کابل امروز (سه شنبه ۱۵ حمل) اعلام کردند که این نهاد برای نخستین بار دست کم یکصدوهفتاد زن را استخدام کرده است.

چهارده تن از این بانوان که در ناحیه چهارم شهرکابل جاروب کشی می کنند،کارشان را سخت می دانند و معاشی را که در بدل این کاردریافت می کنند،برای شان بسنده نمی دانند.

درهمین حال رییس تنظیف شهرداری کابل می گوید به زودی پنج صد بانوی دیگر نیز در این ریاست استخدام خواهند شد.

احمد بهزاد غیاثی، رییس تنظیف شهرداری کابل گفته است:" قرار است که امسال دوهزار کارگربیشتر استخدام کنیم و پنج صد تن آن که بیست و پنج درصد آن می شوند زنان خواهد بود. این کارگران که افزوده می شوند برای ما کمک بسیاری در پاک نگهداری شهر خواهد کرد."

بانوانی که در جامعه به شدت سنتی کشور بیش از چهار ماه اند این گونه جاده های عمومی را جاروکشی می کنند تا پول که از این راه به دست می آورند خانواده های شان را حمایت مالی کنند.

این بانوان کاری را که انجام می دهند سخت و نیازمند جرات می دانند.

گل بیگم می گوید که چهارماه پیش در بخش تنظیف شهرکابل استخدام شد.

گل بیگم، کارگر تنظیف شهرداری کابل گفت:" شوهرم کهن سال است و در خانه نشسته است و من ناگزیر استم که کار کنم و فرای فرزندانم و نان فراهم سازم. این کار دشوار است اما سرانجام کار است و خوش حال استم که می توانم از این طریق تنخواهی به دست آورم و از زحمت دستان خودم."

کارگران تنظیف شهرداری کابل نه تنها که سهولت ترانسپورتی ندارند نان چاشت نیز ندارند.

سلیمه همه فرزندانش دانش آموز اند می گوید با شش هزار معاشی که از این کاردریافت می کند برای شان بسنده نیست.

سلیمه،  کارگر تنظیف شهرداری کابل گفته است:" در خانه کرایه زنده گی می کنم و فرزندانم همه درس می خوانند. تنخواهم که ماهانه ازاین کار به دست می آوردم برای ما بسنده نیست امید وارم تنخواه ما بیشتر شود تا زخمتی را که ما در این کار می کشیم هدر نرود."

از سوی هم، رییس تنظیف شهرداری کابل کمبود وسایط کمبود کارگران و نیز نبود همکاری باشنده گان کابل را از چالش های فرا راه  این اداره در پاک کاری شهر عنوان کرده است.

تنظیف شهرداری کابل ۳۶۵۰ کارگر دارد که در برابر جمعیت بیش از پنج میلیونی شهر کابل کار می کنند

هم‌رسانی کنید