تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

استقبال طالبان از پیشنهادِ گفت‌وگو با سران مجاهدین

طالبان با پخش یک خبرنامه از پیشنهاد محمد اسماعیل رهبر جهادی پیشین، در بارۀ گفت‌وگوهای صلح میان این گروه و سران مجاهدین، استقبال کرده اند. 

تنها چند روز پس از گفته های محمد اسماعیل یکی از رهبران جهادی پیشین، در باره گفتگوهای صلح، طالبان در یک خبرنامه می‌گویند که این گروه در هفده سال اخیر، بارها از رهبران جهادی خواسته است که در کنار آنان بایستند.

محمد اسماعیل، چند روز پیش گفت که اگر طالبان به گفت‌وگو با حکومت آماده نیستند، برای پایان جنگ در کشور، می‌توانند با سران مجاهدین گفت‌وگو کنند.

محمد اسماعیل، رهبر جهادی، چهار روز پیش در همایشی در ولایت هرات، گفت: «بیایید با خانواده بزرگ جهاد به طرف معامله بنشینید و راه حلی را سراغ کنیم که واقعاً یک نظام اسلامی بیاریم.» 

اما، ریاست اجراییه، بر نیاز به پاسخ روشن طالبان به پیشنهاد اخیر صلح حکومت تأکید می ورزد.

جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجراییه، گفت: «همین طالبان در برابر حکومت مجاهدین پنج تا شش سال را در افغانستان جنگ کردند. بحث دوم هم این است که حکومت افغانستان یک طرح جامع را از بهر صلح ارایه کرده است، پس توقع این است که طالبان در باره این طرح، نظر شان را روشن سازند.» 

در این میان، این خبرنامه طالبان، گونه‌ای از تلاش‌های این گروه، برای بهره‌برداری سیاسی از سران مجاهدین نیز دانسته می‌شود.

اسدالله وحیدی، استاد دانشگاه، گفت: «طالبان می خواهند که از همین فرصت به دست آمده استفاده کنند و این سران جهادی را به خود شان نزدیک سازند.»

گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان، در هفته‌های اخیر، بیشتر از هر زمانی، بحث برانگیز بوده اند.

در نشست کابل، حکومت، از بهر گفت‌وگو با طالبان، پیشنهادهای مشخصی را، مطرح کرد.

از میان برداشتن پیش شرط ها، صدور گذرنامه و آزادی سفر به طالبان و کمک کابل در از میان برداشتن تحریم‌های جهانی، در برابر سران این گروه، بخش های عمده این پیشنهادها استند.

استقبال طالبان از پیشنهادِ گفت‌وگو با سران مجاهدین

محمد اسماعیل، چند روز پیش گفت که اگر طالبان به گفت‌وگو با حکومت آماده نیستند، برای پایان جنگ در کشور، می‌توانند با سران مجاهدین گفت‌وگو کنند.

Thumbnail

طالبان با پخش یک خبرنامه از پیشنهاد محمد اسماعیل رهبر جهادی پیشین، در بارۀ گفت‌وگوهای صلح میان این گروه و سران مجاهدین، استقبال کرده اند. 

تنها چند روز پس از گفته های محمد اسماعیل یکی از رهبران جهادی پیشین، در باره گفتگوهای صلح، طالبان در یک خبرنامه می‌گویند که این گروه در هفده سال اخیر، بارها از رهبران جهادی خواسته است که در کنار آنان بایستند.

محمد اسماعیل، چند روز پیش گفت که اگر طالبان به گفت‌وگو با حکومت آماده نیستند، برای پایان جنگ در کشور، می‌توانند با سران مجاهدین گفت‌وگو کنند.

محمد اسماعیل، رهبر جهادی، چهار روز پیش در همایشی در ولایت هرات، گفت: «بیایید با خانواده بزرگ جهاد به طرف معامله بنشینید و راه حلی را سراغ کنیم که واقعاً یک نظام اسلامی بیاریم.» 

اما، ریاست اجراییه، بر نیاز به پاسخ روشن طالبان به پیشنهاد اخیر صلح حکومت تأکید می ورزد.

جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجراییه، گفت: «همین طالبان در برابر حکومت مجاهدین پنج تا شش سال را در افغانستان جنگ کردند. بحث دوم هم این است که حکومت افغانستان یک طرح جامع را از بهر صلح ارایه کرده است، پس توقع این است که طالبان در باره این طرح، نظر شان را روشن سازند.» 

در این میان، این خبرنامه طالبان، گونه‌ای از تلاش‌های این گروه، برای بهره‌برداری سیاسی از سران مجاهدین نیز دانسته می‌شود.

اسدالله وحیدی، استاد دانشگاه، گفت: «طالبان می خواهند که از همین فرصت به دست آمده استفاده کنند و این سران جهادی را به خود شان نزدیک سازند.»

گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان، در هفته‌های اخیر، بیشتر از هر زمانی، بحث برانگیز بوده اند.

در نشست کابل، حکومت، از بهر گفت‌وگو با طالبان، پیشنهادهای مشخصی را، مطرح کرد.

از میان برداشتن پیش شرط ها، صدور گذرنامه و آزادی سفر به طالبان و کمک کابل در از میان برداشتن تحریم‌های جهانی، در برابر سران این گروه، بخش های عمده این پیشنهادها استند.

هم‌رسانی کنید