Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اسماعیل خان مخالفین را به گفت‌وگو با مجاهدین دعوت کرد

محمد اسماعیل، رهبر پشین جهادی روز گذشته (پنج‌شنبه ۲۴حوت) مخالفان مسلح دولت را به گفتگوهای رو در رو با مجاهدین دعوت کرد.

این رهبر پیشین جهادی در مراسم یاو بود بیست و چهارم ماه حوت در شهر هرات می‌گوید که مخالفان مسلح دولت اگر با حکومت گفتگو نمی‌کند، بیایند با خانواده مجاهدین گفتگوهای رو در رو را آغاز کنند تا راه‌های حل برای این همه نا بسامانی‌ها دریابند.

آقای اسماعیل خان جنگ را راه حل برای بیرون شدن از بحران کنونی کشور نمی‌داند.

وی گفت:«من از مخالفین دولت می‌خواهم اگر شما با حکومت نمی توانید، بیاید با خانواده بزرگ جهاد بطرف معامله بنشینیم و راه حل سراغ کنیم که واقعأ یک نظام اسلامی بیاوریم.» 

این درحالی است که، حکومت در بستۀ پیشنهادی صلح که در نشست دوم «روند کابل» به طالبان ارایه کرد، از آنان خواست تا به گفت وگوهای صلح بپیوندند.

رییس جمهور غنی در این نشست گفت که اگر طالبان به روند صلح بپیوندند، به آنان حق داده خواهد شد تا به عنوان یک جریان سیاسی فعالیت شان را آغاز کنند.

اما طالبان تاکنون به فراخوان صلح حکومت پاسخ نداده اند. 

اسماعیل خان مخالفین را به گفت‌وگو با مجاهدین دعوت کرد

آقای اسماعیل خان گفته است که مخالفین با خانواده بزرگ جهاد بر میز گفت‌وگو بنشینند تا یک راه حل برای بیرون رفت از بحران پیدا کنند.

تصویر بندانگشتی

محمد اسماعیل، رهبر پشین جهادی روز گذشته (پنج‌شنبه ۲۴حوت) مخالفان مسلح دولت را به گفتگوهای رو در رو با مجاهدین دعوت کرد.

این رهبر پیشین جهادی در مراسم یاو بود بیست و چهارم ماه حوت در شهر هرات می‌گوید که مخالفان مسلح دولت اگر با حکومت گفتگو نمی‌کند، بیایند با خانواده مجاهدین گفتگوهای رو در رو را آغاز کنند تا راه‌های حل برای این همه نا بسامانی‌ها دریابند.

آقای اسماعیل خان جنگ را راه حل برای بیرون شدن از بحران کنونی کشور نمی‌داند.

وی گفت:«من از مخالفین دولت می‌خواهم اگر شما با حکومت نمی توانید، بیاید با خانواده بزرگ جهاد بطرف معامله بنشینیم و راه حل سراغ کنیم که واقعأ یک نظام اسلامی بیاوریم.» 

این درحالی است که، حکومت در بستۀ پیشنهادی صلح که در نشست دوم «روند کابل» به طالبان ارایه کرد، از آنان خواست تا به گفت وگوهای صلح بپیوندند.

رییس جمهور غنی در این نشست گفت که اگر طالبان به روند صلح بپیوندند، به آنان حق داده خواهد شد تا به عنوان یک جریان سیاسی فعالیت شان را آغاز کنند.

اما طالبان تاکنون به فراخوان صلح حکومت پاسخ نداده اند. 

هم‌رسانی کنید