تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اعتراض شماری از باشنده‌گان کابل از نرسیدن کمک‌های حکومت به آنان

همزمان با ادامه روند توزیع نان خشک در خبازی ها، نابسامانی ها در این روند نیز ادامه دارند. روز پنج شنبه باشنده گان برخی از بخش های شهر کابل در برابر ناحیه های گونه گون دست به اعتراض زدند.

آنان می گویند که بسیاری از نیازمندان از به دست آوردن این کمک ها محروم مانده اند.

در نظر نگرفتن توصیه های بهداشتی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در روند توزیع نان، نگرانی ها را بیشتر ساخته است.
 
در اوضاعی که نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا اوج گرفته است، روند توزیع نان خشک اینگونه ادامه دارد.

شماری از باشنده گان ناحیه هفده با گرد آمدن در برابر ریاست این ناحیه، می گویند در برخی از خبازی ها فهرستی داده شده است که مربوط به باشنده گان این ناحیه نیست.

شعیب، باشنده ناحیه هفدهم، گفت:‌ «به ناحیه که مراجعه می کنیم می گویند شما وکیل گذر ندارید، آیا کسانی که آنجا در کوه زندگی می کنند و وکیل گذر ندارند مسلمان نیستند؟»

قاری احمد مختار، امام مسجد در ناحیه هفدهم، گفت:‌ «این لیستی است که رییس ناحیه و معاونش برای ما دارد، هیچ کدام ما در این لیست نیستیم. بسیار خنده آور است که شماره هایی کسانی که در این لیست استند را زنگ زدم، یکی می گوید که من در قندهار استم دیگرش گفت که من در بادام باغ کابل استم.»

بخش های گونه گون پایتخت از جمله ناحیه سیزده هم و ناحیه هشتم نیز گواه چنین مشکلاتی استند.

شهردار کابل دیروز اطمینان داد که به این چالش ها در روزهای آینده رسیده گی خواهد شد.

داوود سلطانزوی، شهردار کابل، گفت:‌ «ما نمی گوییم که هیچ تخطی صورت نخواهد گرفت. می فهمیم که در وطن ما چی حال است، یقینن که بعضی کارها صورت خواهد گرفت. اما ما آنها را هیچ وقت نادیده نخواهیم گرفت و اقدامات جدی خواهد شد.»

از سویی هم همزمان با این یک نهاد خصوصی روند توزیع مواد خوراکه را به کارگران شهرداری آغاز کرده است.

شهیم، کارگر ریاست تنظیف شهرداری کابل، گفت: «هفت تن در فامیل استند، تنها نان آور شان من هستم.»
 
ویس علیزی، رییس یک بنیاد خیریه، گفت: «۱۷۸  کارگر ریاست تنظیف شهرداری کابل امروز از این کمک های ما بهره مند شدند.»

باشنده گان کابل در بخش های گونه گون بیشتر از سود جویی وکیلان گذر در روند توزیع کمک ها شکایت دارند.

اعتراض شماری از باشنده‌گان کابل از نرسیدن کمک‌های حکومت به آنان

باشنده‌گان کابل در بخش های گونه گون بیشتر از سود جویی وکیلان گذر در روند توزیع کمک ها شکایت دارند.

Thumbnail

همزمان با ادامه روند توزیع نان خشک در خبازی ها، نابسامانی ها در این روند نیز ادامه دارند. روز پنج شنبه باشنده گان برخی از بخش های شهر کابل در برابر ناحیه های گونه گون دست به اعتراض زدند.

آنان می گویند که بسیاری از نیازمندان از به دست آوردن این کمک ها محروم مانده اند.

در نظر نگرفتن توصیه های بهداشتی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در روند توزیع نان، نگرانی ها را بیشتر ساخته است.
 
در اوضاعی که نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا اوج گرفته است، روند توزیع نان خشک اینگونه ادامه دارد.

شماری از باشنده گان ناحیه هفده با گرد آمدن در برابر ریاست این ناحیه، می گویند در برخی از خبازی ها فهرستی داده شده است که مربوط به باشنده گان این ناحیه نیست.

شعیب، باشنده ناحیه هفدهم، گفت:‌ «به ناحیه که مراجعه می کنیم می گویند شما وکیل گذر ندارید، آیا کسانی که آنجا در کوه زندگی می کنند و وکیل گذر ندارند مسلمان نیستند؟»

قاری احمد مختار، امام مسجد در ناحیه هفدهم، گفت:‌ «این لیستی است که رییس ناحیه و معاونش برای ما دارد، هیچ کدام ما در این لیست نیستیم. بسیار خنده آور است که شماره هایی کسانی که در این لیست استند را زنگ زدم، یکی می گوید که من در قندهار استم دیگرش گفت که من در بادام باغ کابل استم.»

بخش های گونه گون پایتخت از جمله ناحیه سیزده هم و ناحیه هشتم نیز گواه چنین مشکلاتی استند.

شهردار کابل دیروز اطمینان داد که به این چالش ها در روزهای آینده رسیده گی خواهد شد.

داوود سلطانزوی، شهردار کابل، گفت:‌ «ما نمی گوییم که هیچ تخطی صورت نخواهد گرفت. می فهمیم که در وطن ما چی حال است، یقینن که بعضی کارها صورت خواهد گرفت. اما ما آنها را هیچ وقت نادیده نخواهیم گرفت و اقدامات جدی خواهد شد.»

از سویی هم همزمان با این یک نهاد خصوصی روند توزیع مواد خوراکه را به کارگران شهرداری آغاز کرده است.

شهیم، کارگر ریاست تنظیف شهرداری کابل، گفت: «هفت تن در فامیل استند، تنها نان آور شان من هستم.»
 
ویس علیزی، رییس یک بنیاد خیریه، گفت: «۱۷۸  کارگر ریاست تنظیف شهرداری کابل امروز از این کمک های ما بهره مند شدند.»

باشنده گان کابل در بخش های گونه گون بیشتر از سود جویی وکیلان گذر در روند توزیع کمک ها شکایت دارند.

هم‌رسانی کنید