تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اعضای رهبری جمعیت اسلامی برگزیده شدند

اعضای رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان روز دوشنبه به گونه موقت برگزیده شده اند.

دراین میان، صلاح الدین ربانی به حیث رییس، احمد ضیا مسعود وکلیم الله نقیبی به حیث معاونان، عطا محمد نور به حیث رییس شورای اجرائیه، واصل نور مومند به حیث رییس دبیرخانه، عبدالستار مراد به حیث رییس کمیته سیاسی و واقف حکیمی به حیث سخنگوی جمعیت اسلامی افغانستان معرفی شده اند.

اعضای این حزب گفته اند که جمعیت اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری آینده یک نقش اساسی بازی خواهد کرد و نیز یکی از اعضای این جمعیت به حیث نامزد ریاست جمهوری درانتخابات شرکت خواهد کرد.

يک سال وهشت ماه پس از کشته شدن برهان الدین ربانی، رهبر جمعیت اسلامی افغانستان اعضای تازه رهبری جمعیت به گونه موقت انتخاب شده اند.

اعضای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان گفته اند که این تصمیم پس از یک سری رای زنی ومشوره با اعضای این حزب گرفته شده است.

رییس جبهه ملی ومعاون تازه جمعیت اسلامی افغانستان، احمد ضیا مسعود گفته است:« ما بر اساس تصمیم ومشوره اعضای جمعیت اسلامی این اعضای تازه را برگزیدیم وهمه براین مواقت کردند.»

اعضای رهبری تازه جمعیت اسلامی افغانستان تاکید می ورزند که جمعیت درانتخابات آینده ریاست جمهوری ودر تعیین سرنوشت کشور نقش کلیدی خواهد داشت.

رییس موقت جمعیت اسلامی افغانستان، صلاح الدین ربانی گفته است:« جمعیت در انتخابات کاندید هم دارد ونقش مهمی را نیز بازی خواهد کرد ما روی یک راهبرد برای شرکت در انتخابات کار می کنیم.»
دراین میان، از روند گفتگوهای صلح حکومت با مخالفان مسلح و نیز چگونگی گشایش دفتر طالبان درقطر نیز سخن گفته شد.

آقای ربانی گفته است:« گفتگوهای صلح در قطر را ناکام گفته نمی توانیم حکومت افغانستان خواهان پایین کردن پرچم طالبان شد که پرچم پایین شد ولوحه را نیز دور کردن از دیدار طالبان با خود مشوره میکنند وچند روز بعد تصمیم شان را اعلان خواهند کرد واگردرگفتگو با شورای عالی صلح حاضر نشوند، دفتر قطر بسته خواهد شد.»

اعضای تازه رهبری جمعیت اسلامی افغانستان افزوده اند که پس از برگذاری انتخابات آینده ریاست جمهوری مجمع عمومی جمعیت برگذار خواهد شد واعضای جمعیت برگزیده خواهند شد.

اعضای رهبری جمعیت اسلامی برگزیده شدند

اعضای رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان روز دوشنبه به گونه موقت برگزیده شده اند.
دراین میان، صلاح

Thumbnail

اعضای رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان روز دوشنبه به گونه موقت برگزیده شده اند.

دراین میان، صلاح الدین ربانی به حیث رییس، احمد ضیا مسعود وکلیم الله نقیبی به حیث معاونان، عطا محمد نور به حیث رییس شورای اجرائیه، واصل نور مومند به حیث رییس دبیرخانه، عبدالستار مراد به حیث رییس کمیته سیاسی و واقف حکیمی به حیث سخنگوی جمعیت اسلامی افغانستان معرفی شده اند.

اعضای این حزب گفته اند که جمعیت اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری آینده یک نقش اساسی بازی خواهد کرد و نیز یکی از اعضای این جمعیت به حیث نامزد ریاست جمهوری درانتخابات شرکت خواهد کرد.

يک سال وهشت ماه پس از کشته شدن برهان الدین ربانی، رهبر جمعیت اسلامی افغانستان اعضای تازه رهبری جمعیت به گونه موقت انتخاب شده اند.

اعضای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان گفته اند که این تصمیم پس از یک سری رای زنی ومشوره با اعضای این حزب گرفته شده است.

رییس جبهه ملی ومعاون تازه جمعیت اسلامی افغانستان، احمد ضیا مسعود گفته است:« ما بر اساس تصمیم ومشوره اعضای جمعیت اسلامی این اعضای تازه را برگزیدیم وهمه براین مواقت کردند.»

اعضای رهبری تازه جمعیت اسلامی افغانستان تاکید می ورزند که جمعیت درانتخابات آینده ریاست جمهوری ودر تعیین سرنوشت کشور نقش کلیدی خواهد داشت.

رییس موقت جمعیت اسلامی افغانستان، صلاح الدین ربانی گفته است:« جمعیت در انتخابات کاندید هم دارد ونقش مهمی را نیز بازی خواهد کرد ما روی یک راهبرد برای شرکت در انتخابات کار می کنیم.»
دراین میان، از روند گفتگوهای صلح حکومت با مخالفان مسلح و نیز چگونگی گشایش دفتر طالبان درقطر نیز سخن گفته شد.

آقای ربانی گفته است:« گفتگوهای صلح در قطر را ناکام گفته نمی توانیم حکومت افغانستان خواهان پایین کردن پرچم طالبان شد که پرچم پایین شد ولوحه را نیز دور کردن از دیدار طالبان با خود مشوره میکنند وچند روز بعد تصمیم شان را اعلان خواهند کرد واگردرگفتگو با شورای عالی صلح حاضر نشوند، دفتر قطر بسته خواهد شد.»

اعضای تازه رهبری جمعیت اسلامی افغانستان افزوده اند که پس از برگذاری انتخابات آینده ریاست جمهوری مجمع عمومی جمعیت برگذار خواهد شد واعضای جمعیت برگزیده خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره