Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان ۹۰ درصد افزایش یافته‌ است

مقام‌های ارشد حکومت امروز سه شنبه در یک نشست گفتند که کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته است.

در این نشست عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت با تأیید این موضوع از افزایش ۴۰۰ درصدی کشت کوکنار در شمال کشور نیز سخن گفت.

آقای عبدالله از کشورهای منطقه و جهان خواست که افغانستان را در کار مبارزه با مواد مخدر به‌گونۀ جدی همکاری کنند و نیز برای از میان برداشتن به معضل مواد مخدر بسیج شوند.

او گفت: «ارقام وجود دارند که افزایش ۹۰ درصد کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در افغانستان نشان می‎دهند و نیز هنگامی که نقشه را می‎بینید بربنیاد بر گزارش "یو ان او دی سی" کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در شمال افغانستان در حدود ۴۰۰ درصد افزایش داشته است.»

اکنون پس از ۱۷ سال مبارزه و به مصرف رسیدن میلیون‌ها دالر در این زمینه، بر به میان آمدن تغییر در راهکارهای پیکار با این پدیده تأکید می‌شود.

زیرا با گذشت این همه سال کشت و تولید مواد مخدر نه تنها کاهش نیافته است که هر سال افزایش داشته است.

آقای عبدالله افزود: «رقم ۴۰ درصد ولو پایین و بالا باشد یا ۶۰ درصد منبع تمویل جنگ در افغانستان نشان می‎دهد که کوشش‎های‎مان در این زمینه باید بیشتر و متمرکزتر باشند.»

در این میان مقام‌ها گفتند که معضل مواد مخدر نه تنها دامنگیر افغانستان که تهدیدی برای همه کشور های منطقه و جهان دانسته می شود. 

از همین رو سلامت عظمیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر در این نشست خواهان بسیج همه‌گانی در پیکار با مواد مخدر در منطقه و جهان شد.

او گفت: «مبارزه پراگنده دولت‌ها به طور جداگانه گره‌گشای این معضل نیست و باید برای حل این مشکل تمام کشورها در کنار هم بر علیه آن مبارزه نمایند.»

افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان شناخته می‌شود. به نتیجه نرسیدن نزدیک به دو دهه پیکار با این پدیده در افغانستان با انتقادها و پرسش‌های زیادی روبهرو است.

کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان ۹۰ درصد افزایش یافته‌ است

عبدالله عبدالله از کشورهای منطقه و جهان خواست که افغانستان را در کار مبارزه با مواد مخدر به‌گونۀ جدی همکاری کنند.

Thumbnail

مقام‌های ارشد حکومت امروز سه شنبه در یک نشست گفتند که کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته است.

در این نشست عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت با تأیید این موضوع از افزایش ۴۰۰ درصدی کشت کوکنار در شمال کشور نیز سخن گفت.

آقای عبدالله از کشورهای منطقه و جهان خواست که افغانستان را در کار مبارزه با مواد مخدر به‌گونۀ جدی همکاری کنند و نیز برای از میان برداشتن به معضل مواد مخدر بسیج شوند.

او گفت: «ارقام وجود دارند که افزایش ۹۰ درصد کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در افغانستان نشان می‎دهند و نیز هنگامی که نقشه را می‎بینید بربنیاد بر گزارش "یو ان او دی سی" کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در شمال افغانستان در حدود ۴۰۰ درصد افزایش داشته است.»

اکنون پس از ۱۷ سال مبارزه و به مصرف رسیدن میلیون‌ها دالر در این زمینه، بر به میان آمدن تغییر در راهکارهای پیکار با این پدیده تأکید می‌شود.

زیرا با گذشت این همه سال کشت و تولید مواد مخدر نه تنها کاهش نیافته است که هر سال افزایش داشته است.

آقای عبدالله افزود: «رقم ۴۰ درصد ولو پایین و بالا باشد یا ۶۰ درصد منبع تمویل جنگ در افغانستان نشان می‎دهد که کوشش‎های‎مان در این زمینه باید بیشتر و متمرکزتر باشند.»

در این میان مقام‌ها گفتند که معضل مواد مخدر نه تنها دامنگیر افغانستان که تهدیدی برای همه کشور های منطقه و جهان دانسته می شود. 

از همین رو سلامت عظمیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر در این نشست خواهان بسیج همه‌گانی در پیکار با مواد مخدر در منطقه و جهان شد.

او گفت: «مبارزه پراگنده دولت‌ها به طور جداگانه گره‌گشای این معضل نیست و باید برای حل این مشکل تمام کشورها در کنار هم بر علیه آن مبارزه نمایند.»

افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان شناخته می‌شود. به نتیجه نرسیدن نزدیک به دو دهه پیکار با این پدیده در افغانستان با انتقادها و پرسش‌های زیادی روبهرو است.

هم‌رسانی کنید