تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افغانستان در جایگاۀ ۱۴۱ شاخص جهانی دموکراسی قرار گرفت

ارزیابی سالانۀ شاخص دموکراسی گروۀ مجلۀ اکونومیست نشان می‌دهد که افغانستان در سال گذشتۀ میلادی از رهگذر شاخص‌های دموکراسی سال بهتری را تجربه کرده‌است و جایگاۀ این کشور از ردۀ ۱۴۳به جایگاۀ ۱۴۱قرار گرفته‌است.

بربنیاد این ارزیابی هرچند افغانستان در جدول جهانی ارزیابی دموکراسی دوپله صعود داشته‌است، اما امتیاز کمتری در بهبود دموکراسی در سال ۲۰۱۹در مقایسه به سال ۲۰۱۸ بدست آورده‌است.

کاهش مشارکت مردم در انتخابات آزاد، ضعف در عملکرد دولت، کاهش اعتماد مردم نسبت به نهادهای دولتی، تحلیل احزاب سیاسی، نفوذ نهادهای غیرمنتخب به بدنۀ دولت، شکاف میان نخبگان سیاسی و رأی‌دهنده‌گان، کاهش آزادی رسانه‌ها و مطبوعات و نهایتأ کاهش آزادی‌های فردی و اجتماعی از علت‌هایی دانسته می‌شوند که بربنیاد ارزیابی مجلۀ اکونومیست جایگاۀ یک کشور را در رده بندی جهانی دموکراسی پایین می‌آورند.

گروۀ مجلۀ اکونومیست، پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۰ میلادی کمتر از سال ۲۰۱۹خواهد بود.

شاخص دموکراسی، براساس میانگین پنج بخش اصلی شامل شیوۀ انتخابات و تکثرگرایی، کارایی دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی و آزادی‌های مدنی ارزیابی می‌شود.

افغانستان در جایگاۀ ۱۴۱ شاخص جهانی دموکراسی قرار گرفت

گروۀ مجلۀ اکونومیست، پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۰ میلادی کمتر از سال ۲۰۱۹خواهد بود.

تصویر بندانگشتی

ارزیابی سالانۀ شاخص دموکراسی گروۀ مجلۀ اکونومیست نشان می‌دهد که افغانستان در سال گذشتۀ میلادی از رهگذر شاخص‌های دموکراسی سال بهتری را تجربه کرده‌است و جایگاۀ این کشور از ردۀ ۱۴۳به جایگاۀ ۱۴۱قرار گرفته‌است.

بربنیاد این ارزیابی هرچند افغانستان در جدول جهانی ارزیابی دموکراسی دوپله صعود داشته‌است، اما امتیاز کمتری در بهبود دموکراسی در سال ۲۰۱۹در مقایسه به سال ۲۰۱۸ بدست آورده‌است.

کاهش مشارکت مردم در انتخابات آزاد، ضعف در عملکرد دولت، کاهش اعتماد مردم نسبت به نهادهای دولتی، تحلیل احزاب سیاسی، نفوذ نهادهای غیرمنتخب به بدنۀ دولت، شکاف میان نخبگان سیاسی و رأی‌دهنده‌گان، کاهش آزادی رسانه‌ها و مطبوعات و نهایتأ کاهش آزادی‌های فردی و اجتماعی از علت‌هایی دانسته می‌شوند که بربنیاد ارزیابی مجلۀ اکونومیست جایگاۀ یک کشور را در رده بندی جهانی دموکراسی پایین می‌آورند.

گروۀ مجلۀ اکونومیست، پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۰ میلادی کمتر از سال ۲۰۱۹خواهد بود.

شاخص دموکراسی، براساس میانگین پنج بخش اصلی شامل شیوۀ انتخابات و تکثرگرایی، کارایی دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی و آزادی‌های مدنی ارزیابی می‌شود.

هم‌رسانی کنید