Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افغانستان عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل را بدست آورد

افغانستان با دریافت یک صد و سی رای کشورهای جهان، برای نخستین بار عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به دست آورد.

رییس اجراییه کمیسیون مستقل حقوق بشر عضویت افغانستان را در این شورا یک گام خوب می‌داند و می‌گوید که با این عضویت، مسوولیت‌های افغانستان نیز در رعایت و توسعه حقوق بشری در کشور سنگین‌تر می‌شود.

موسی محمودی، رییس اجراییه کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفت: «این عضویت بار مسوولیت حکومت افغانستان را در رعایت حقوق بشری و احترام و پیشرفت حقوق بشر سنگین‌تر می‌سازد.»

شماری از استادان دانشگاه بر عملی سازی قانون به گونه یک سان تأکید می‌ورزند و می‌گویند که در کنار این باید فرهنگ معافیت از مجازات نیز از میان برده شود.

فاروق بشر، حقوق دان، گفت: «شما می‌دانید که افغانستان در چندین کمیسیون سازمان ملل متحد عضویت دارد. اگر می‌توانست که دیگر کمیسیون‌ها را هم‌چنان که حقوق بشر یک کمیسیون آن است، رعایت کند و تطبیق بتواند، افغانستان اکنون یک جنت روی زمین می‌بود.»

طاهر هاشمی، آگاه روابط بین الملل، گفت: «ولی یک پهلوی اخلاقی دارد. شماری کشورهای که تااکنون عضویت نداشته‌اند و مکلفیت نیز احساس نمی‌کردند، اما با گرفتن عضویت دست کم از نگاه اخلاقی در برابر کشورهای دیگر این چنین کشورها یک مسوولیت را احساس می‌کنند.»

چندین کشور آسیا و اقیانوسیه برای به دست آوردن چهار کرسی این شورا رقابت کردند و سرانجام افغانستان، پاکستان، نیپال و قطر عضویت این شورا را به دست آوردند. 

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از سوی اعضای مجمع عمومی این سازمان برگزیده می‌شوند.

افغانستان عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل را بدست آورد

افغانستان برای اولین بار عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را با دریافت یک صد و سی رای، بدست آورد. 

تصویر بندانگشتی

افغانستان با دریافت یک صد و سی رای کشورهای جهان، برای نخستین بار عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به دست آورد.

رییس اجراییه کمیسیون مستقل حقوق بشر عضویت افغانستان را در این شورا یک گام خوب می‌داند و می‌گوید که با این عضویت، مسوولیت‌های افغانستان نیز در رعایت و توسعه حقوق بشری در کشور سنگین‌تر می‌شود.

موسی محمودی، رییس اجراییه کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفت: «این عضویت بار مسوولیت حکومت افغانستان را در رعایت حقوق بشری و احترام و پیشرفت حقوق بشر سنگین‌تر می‌سازد.»

شماری از استادان دانشگاه بر عملی سازی قانون به گونه یک سان تأکید می‌ورزند و می‌گویند که در کنار این باید فرهنگ معافیت از مجازات نیز از میان برده شود.

فاروق بشر، حقوق دان، گفت: «شما می‌دانید که افغانستان در چندین کمیسیون سازمان ملل متحد عضویت دارد. اگر می‌توانست که دیگر کمیسیون‌ها را هم‌چنان که حقوق بشر یک کمیسیون آن است، رعایت کند و تطبیق بتواند، افغانستان اکنون یک جنت روی زمین می‌بود.»

طاهر هاشمی، آگاه روابط بین الملل، گفت: «ولی یک پهلوی اخلاقی دارد. شماری کشورهای که تااکنون عضویت نداشته‌اند و مکلفیت نیز احساس نمی‌کردند، اما با گرفتن عضویت دست کم از نگاه اخلاقی در برابر کشورهای دیگر این چنین کشورها یک مسوولیت را احساس می‌کنند.»

چندین کشور آسیا و اقیانوسیه برای به دست آوردن چهار کرسی این شورا رقابت کردند و سرانجام افغانستان، پاکستان، نیپال و قطر عضویت این شورا را به دست آوردند. 

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از سوی اعضای مجمع عمومی این سازمان برگزیده می‌شوند.

هم‌رسانی کنید