تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افغانستان ناامن ترین کشور جهان شناخته شد

نهاد اقتصاد و صلح در امریکا با پخش گزارش سالانه این نهاد درباره صلح در جهان افغانستان را ناامن ترین کشور در جهان گفته است.

در گزارش امسال این نهاد آمده است که میزان اعتماد مردم به نیروهای امنیتی افغانستان در مقایسه با پنج سال گذشته رو به کاهش بوده استږ 

در این گزارش آمده است که میزان اعتماد شهروندان افغانستان به نیروهای امنیتی، در مقایسه با پنج سال گذشته، رو به کاهش بوده است.

عارف کیانی، سخنگوی محور مردم افغانستان، گفت: «نگاه ابزارگرانه حکومت افغانستان به صلح تلاش‌ها در منطقه عدم صداقت پاکستان موجب شده که ما نتوانیم یک تصویر مثبتی را از روند پیشا مصالحه با مخالفین مسلح در باب مصالحه ارایه کنیم.» 

اکنون با پخش این گزارش، نگرانی های شهروندان کشور نيز بیشتر شده است. 

عزت الله، باشنده هرات، گفت: «افغانستان یکی از ناامن ترین کشورهای جهان شناخته شد و من از تمام روسایی که در راس قرار دارند می خواهم که دیگه بیشتر از این افغانستان را از این بدتر نکنند و بیشتر از این ظلم و ستم و خشونت بیشتر از این دوام نکند.»

محمد ابراهیم، باشنده هرات، گفت: «ما از طرف های درگیر می خواهیم که بیشتر قتل و کشتار هم وطنان خود دست بکشند.»

اما بیش از هفت ماه مى‌شود كه تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ در افغانستان شدت گرفته اند. 

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان، گفت: «خواست‌ها دوچیز است این که خارجی‌ها بیرون شوند و افغانستان دیگر خطری برای هراس افگنی نباشد تا زمانیکه این دو موضوع حل نشود آقای خلیلزاد که هر مورد دیگری را پیش کند پذیرفته نخواهد شد و درباره آن بحث نخواهد شد.» 

داکتر امین، استاد دانشگاه، گفت: «بزرگترین عامل جنگ حضور نیروهای خارجی بود. اکنون خارجی‌ها آمده استند که از افغانستان بیرون شوند و لازم است افغان در یک میثاق باهم گرد بیایند و دیگر در برابر حکومت ایستاده نشوند.

یک بخش بزرگ بارجنگ را در کشور غیرنظامیان به دوش می‌کشند. بربنیاد آمارهای سازمان ملل، تنها در سه ماه نخست سال روان میلادی بیش از یک هزار و ۷۰۰ غیرنظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. 

افغانستان ناامن ترین کشور جهان شناخته شد

در این گزارش آمده است که میزان اعتماد شهروندان افغانستان به نیروهای امنیتی، در مقایسه با پنج سال گذشته، رو به کاهش بوده است.

Thumbnail

نهاد اقتصاد و صلح در امریکا با پخش گزارش سالانه این نهاد درباره صلح در جهان افغانستان را ناامن ترین کشور در جهان گفته است.

در گزارش امسال این نهاد آمده است که میزان اعتماد مردم به نیروهای امنیتی افغانستان در مقایسه با پنج سال گذشته رو به کاهش بوده استږ 

در این گزارش آمده است که میزان اعتماد شهروندان افغانستان به نیروهای امنیتی، در مقایسه با پنج سال گذشته، رو به کاهش بوده است.

عارف کیانی، سخنگوی محور مردم افغانستان، گفت: «نگاه ابزارگرانه حکومت افغانستان به صلح تلاش‌ها در منطقه عدم صداقت پاکستان موجب شده که ما نتوانیم یک تصویر مثبتی را از روند پیشا مصالحه با مخالفین مسلح در باب مصالحه ارایه کنیم.» 

اکنون با پخش این گزارش، نگرانی های شهروندان کشور نيز بیشتر شده است. 

عزت الله، باشنده هرات، گفت: «افغانستان یکی از ناامن ترین کشورهای جهان شناخته شد و من از تمام روسایی که در راس قرار دارند می خواهم که دیگه بیشتر از این افغانستان را از این بدتر نکنند و بیشتر از این ظلم و ستم و خشونت بیشتر از این دوام نکند.»

محمد ابراهیم، باشنده هرات، گفت: «ما از طرف های درگیر می خواهیم که بیشتر قتل و کشتار هم وطنان خود دست بکشند.»

اما بیش از هفت ماه مى‌شود كه تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ در افغانستان شدت گرفته اند. 

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان، گفت: «خواست‌ها دوچیز است این که خارجی‌ها بیرون شوند و افغانستان دیگر خطری برای هراس افگنی نباشد تا زمانیکه این دو موضوع حل نشود آقای خلیلزاد که هر مورد دیگری را پیش کند پذیرفته نخواهد شد و درباره آن بحث نخواهد شد.» 

داکتر امین، استاد دانشگاه، گفت: «بزرگترین عامل جنگ حضور نیروهای خارجی بود. اکنون خارجی‌ها آمده استند که از افغانستان بیرون شوند و لازم است افغان در یک میثاق باهم گرد بیایند و دیگر در برابر حکومت ایستاده نشوند.

یک بخش بزرگ بارجنگ را در کشور غیرنظامیان به دوش می‌کشند. بربنیاد آمارهای سازمان ملل، تنها در سه ماه نخست سال روان میلادی بیش از یک هزار و ۷۰۰ غیرنظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. 

هم‌رسانی کنید