Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افغانستان پس از سوریه بدترین کشور برای خبرنگاران است

کمیتۀ مصونیت خبرنگاران می ‏گوید که از آغاز سال روان میلادی تاکنون، ده خبرنگار در افغانستان جان باخته اند و نیز صد پروندۀ خشونت در برابر خبرنگاران به ثبت رسیده اند.

صدیق الله توحیدی، عضو این کمیته که امروز در مراسم بزرگداشت از روز جهانی «پایان دادن به معافیت جرایم در برابر خبرنگاران و تقویت آزادی بیان و حاکمیت قانون در افغانستان» در کابل سخن می زد، اظهار داشت که افغانستان پس از سوریه دومین بدترین کشور برای خبرنگاران است.

بربنیاد آمارهای کمیتۀ مصونیت خبرنگاران، افزون بر تهدیدها از سوی گروه های مخالف مسلح دولت، از سوی افراد زورمند، افراد وابسته به حکومت و یا نماینده گان شورای ملی، نیز تهدید می شوند.

آقای توحیدی در این باره گفت: «افغانستان هنوز هم یک کشور خطرناک برای خبرنگاران است.»

کار خبرنگاری از پُر چالش ترین کارها در افغانستان به شمار می رود. زهرا ستوده، خبرنگار یکی از رسانه ها در کابل که روزانه برای اطلاع رسانی رویدادهای گوناگون در افغانستان کار می کند، از دشواری های کار خبرنگاری در افغانستان می گوید: «چیزی که من بیشتر از تهدیدات امنیتی، بیشتر از زور گویی با آن مواجه شدم، همین است که من نتوانستم اطلاعات کامل از یک ارگان دولتی به دست بیاورم و این بسیار یک مشکل بزرگ برایم بوده است.»

در همین حال، نماینده گی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز از افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران نگرانی می کند، اما می گوید که این سازمان به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد، برای تقویت و پشتیبانی از آزادی بیان متعهد است.

رینانند داتیل، نمایندۀ دفتر سازمان ملل محد در کابل اظهار داشت: «مردم سالاری نمی تواند بدون بحث های عمومی و یک سکتور رسانه یی با پشتکار و نیرومند ریشه بگیرد و رشد کند، قانون اساسی افغانستان در مادۀ سی و چهارمش اهمیت و ضرورت این سکتور را به رسمیت شناخته است.»

اما، حکومت از تعهد برای پاسداری آزادی بیان سخن می گوید. دواخانه مینه پال، معاون سخنگوی رییس جمهور تصریح کرد: «ما به این باور استیم که یک حکومت پاسخ گو برای رسانه ها و جامعه مدنی که به حمایت کامل ضرورت دارند، باشیم.»

با این حال، اتحادیۀ اروپا نیز از وضعیت بد خبرنگاری و نیز تهدیدهای امنیتی و خشونت  در برابر خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی می کند.

افغانستان پس از سوریه بدترین کشور برای خبرنگاران است

از دوم نومبر، روز جهانی «پایان دادن به معافیت جرایم در برابر خبرنگاران و تقویت آزادی بیان و حاکمیت قانون در افغانستان» در حالی بزرگ داشت می شود که افغانستان یکی از بدترین کشورها برای خبرنگارن به شمار می رود.

تصویر بندانگشتی

کمیتۀ مصونیت خبرنگاران می ‏گوید که از آغاز سال روان میلادی تاکنون، ده خبرنگار در افغانستان جان باخته اند و نیز صد پروندۀ خشونت در برابر خبرنگاران به ثبت رسیده اند.

صدیق الله توحیدی، عضو این کمیته که امروز در مراسم بزرگداشت از روز جهانی «پایان دادن به معافیت جرایم در برابر خبرنگاران و تقویت آزادی بیان و حاکمیت قانون در افغانستان» در کابل سخن می زد، اظهار داشت که افغانستان پس از سوریه دومین بدترین کشور برای خبرنگاران است.

بربنیاد آمارهای کمیتۀ مصونیت خبرنگاران، افزون بر تهدیدها از سوی گروه های مخالف مسلح دولت، از سوی افراد زورمند، افراد وابسته به حکومت و یا نماینده گان شورای ملی، نیز تهدید می شوند.

آقای توحیدی در این باره گفت: «افغانستان هنوز هم یک کشور خطرناک برای خبرنگاران است.»

کار خبرنگاری از پُر چالش ترین کارها در افغانستان به شمار می رود. زهرا ستوده، خبرنگار یکی از رسانه ها در کابل که روزانه برای اطلاع رسانی رویدادهای گوناگون در افغانستان کار می کند، از دشواری های کار خبرنگاری در افغانستان می گوید: «چیزی که من بیشتر از تهدیدات امنیتی، بیشتر از زور گویی با آن مواجه شدم، همین است که من نتوانستم اطلاعات کامل از یک ارگان دولتی به دست بیاورم و این بسیار یک مشکل بزرگ برایم بوده است.»

در همین حال، نماینده گی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز از افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران نگرانی می کند، اما می گوید که این سازمان به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد، برای تقویت و پشتیبانی از آزادی بیان متعهد است.

رینانند داتیل، نمایندۀ دفتر سازمان ملل محد در کابل اظهار داشت: «مردم سالاری نمی تواند بدون بحث های عمومی و یک سکتور رسانه یی با پشتکار و نیرومند ریشه بگیرد و رشد کند، قانون اساسی افغانستان در مادۀ سی و چهارمش اهمیت و ضرورت این سکتور را به رسمیت شناخته است.»

اما، حکومت از تعهد برای پاسداری آزادی بیان سخن می گوید. دواخانه مینه پال، معاون سخنگوی رییس جمهور تصریح کرد: «ما به این باور استیم که یک حکومت پاسخ گو برای رسانه ها و جامعه مدنی که به حمایت کامل ضرورت دارند، باشیم.»

با این حال، اتحادیۀ اروپا نیز از وضعیت بد خبرنگاری و نیز تهدیدهای امنیتی و خشونت  در برابر خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی می کند.

هم‌رسانی کنید