Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افغانستان پس از یمن دومین کشور قربانی ماین در جهان است

یافته‎های یک گزارش سازمان نظارت از ماین ها «لند ماین مانیتور»، نشان می دهند که افغانستان پس از یمن، دومین کشور زیان دیده از ماین‎ها است.

بربنیاد این گزارش، در افغانستان هنوز هم هر ماه نزدیک به صد تن در انفجار ماین‎ها و مواد انفجاری دیگر، جان های شان را از دست می‎دهند.

در این گزارش آمده است که در سال گذشتۀ میلادی، در حدود دوهزار تن در انفجار ماین‎ها ومواد انفجاری در افغانستان معلول شده اند.

اسلام محمدی، رییس موسسۀ افغان‎های متأثر از ماین در این باره می گوید: «افغانستان بالاترین قربانیان را به مقایسۀ سال گذشته دارد. ولی، امسال یمن هم نیز تعداد قربانیان ماین شان بیشتر شده است. یعنی، نه این که قربانیان ماین در افغانستان کم شد است. قربانیان ماین نظر به سال گذشته که ۱۳۱۰نفر بود، امسال به ۱۹۴۳افزایش یافته است.»

بربنیاد یافته‌های این گزارش، ادامۀ جنگ در کشور، تهدید برخاسته از ماین‎ها و مواد انفجاری را بیشتر ساخته است؛ عامل که مسؤولان نهادهای ماین روبی در افغانستان بر ختم آن تأکید دارند.

عبدالوحید لیوال، مسؤول پروژۀ موسسۀ ماین روبی در این باره می افزاید: «پروگرام ماین پاکی افغانستان از شروع کار خود توانسته که در حدود۸۰۰ هزار ماین ضد پرسونل را و در حدود۳۰هزار حلقه ماین ضد تانک را خنثا کند.»

هرچند بخشی از مواد انفجاری در افغانستان بازمانده‎های مهمات نیروهای امریکایی استند، اما واشنگتن بر پاک‎‌سازی این موادهای انفجاری تأکید می ورزد.

چریل نیلی، مسؤول رسانه‎های وزارت خارجه امریکا در این باره اظهار داشت: «در سال۲۰۱۶میلادی، نزدیک به ۲۰۰پروژۀ ماین روبی را در افغانستان تکمیل ساخته ایم. این برنامه‏ها به بهبود جامعه کمک می کنند؛ اما هنوز هم کارهای بسیاری در راستای ماین روبی در افغانستان باید انجام شوند.»

آمنه اعظمی، هنگامی که تنها نُه سال داشت یک پایش را در نتیجۀ انفجار ماینی از دست داد.

او اما اکنون در یکی از نهادها در کابل کار می کند. آمنه می گوید که تلاش دارد تا به قربانیان انفجارها در کشور کمک کند.

وی می افزاید: «زمانی که یک پایم قطع شد، مدت یک ونیم سال من در بستر بودم بخاطری که هردو پایم به شدت زخم برداشته بود.»

با گذشت سه دهه از کار نهادهای ماین روبی در افغانستان، اما هنوز هم رقم قربانیان ماین و دیگر مواد انفجاری در کشور زیاد است.

افغانستان پس از یمن دومین کشور قربانی ماین در جهان است

بربنیاد آمارها، در سال جاری میلادی در افغانستان، در حدود ۱۹۴۳ نفر قربانی انفجار ماین ها شده اند، در حالی که این آمار در سال گذشتۀ میلادی، به ۱۳۱۰ نفر می رسید.

تصویر بندانگشتی

یافته‎های یک گزارش سازمان نظارت از ماین ها «لند ماین مانیتور»، نشان می دهند که افغانستان پس از یمن، دومین کشور زیان دیده از ماین‎ها است.

بربنیاد این گزارش، در افغانستان هنوز هم هر ماه نزدیک به صد تن در انفجار ماین‎ها و مواد انفجاری دیگر، جان های شان را از دست می‎دهند.

در این گزارش آمده است که در سال گذشتۀ میلادی، در حدود دوهزار تن در انفجار ماین‎ها ومواد انفجاری در افغانستان معلول شده اند.

اسلام محمدی، رییس موسسۀ افغان‎های متأثر از ماین در این باره می گوید: «افغانستان بالاترین قربانیان را به مقایسۀ سال گذشته دارد. ولی، امسال یمن هم نیز تعداد قربانیان ماین شان بیشتر شده است. یعنی، نه این که قربانیان ماین در افغانستان کم شد است. قربانیان ماین نظر به سال گذشته که ۱۳۱۰نفر بود، امسال به ۱۹۴۳افزایش یافته است.»

بربنیاد یافته‌های این گزارش، ادامۀ جنگ در کشور، تهدید برخاسته از ماین‎ها و مواد انفجاری را بیشتر ساخته است؛ عامل که مسؤولان نهادهای ماین روبی در افغانستان بر ختم آن تأکید دارند.

عبدالوحید لیوال، مسؤول پروژۀ موسسۀ ماین روبی در این باره می افزاید: «پروگرام ماین پاکی افغانستان از شروع کار خود توانسته که در حدود۸۰۰ هزار ماین ضد پرسونل را و در حدود۳۰هزار حلقه ماین ضد تانک را خنثا کند.»

هرچند بخشی از مواد انفجاری در افغانستان بازمانده‎های مهمات نیروهای امریکایی استند، اما واشنگتن بر پاک‎‌سازی این موادهای انفجاری تأکید می ورزد.

چریل نیلی، مسؤول رسانه‎های وزارت خارجه امریکا در این باره اظهار داشت: «در سال۲۰۱۶میلادی، نزدیک به ۲۰۰پروژۀ ماین روبی را در افغانستان تکمیل ساخته ایم. این برنامه‏ها به بهبود جامعه کمک می کنند؛ اما هنوز هم کارهای بسیاری در راستای ماین روبی در افغانستان باید انجام شوند.»

آمنه اعظمی، هنگامی که تنها نُه سال داشت یک پایش را در نتیجۀ انفجار ماینی از دست داد.

او اما اکنون در یکی از نهادها در کابل کار می کند. آمنه می گوید که تلاش دارد تا به قربانیان انفجارها در کشور کمک کند.

وی می افزاید: «زمانی که یک پایم قطع شد، مدت یک ونیم سال من در بستر بودم بخاطری که هردو پایم به شدت زخم برداشته بود.»

با گذشت سه دهه از کار نهادهای ماین روبی در افغانستان، اما هنوز هم رقم قربانیان ماین و دیگر مواد انفجاری در کشور زیاد است.

هم‌رسانی کنید