Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امریکا خواهان گام‌های محکم برای تشکیل تیم مذاکره کننده است

معاون وزارت خارجه امریکا درامور آسیای جنوبی ومرکزی از برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میخواهد تا گام‌های محکم را برای یک تیم فراگیر مذاکره کننده بردارد.

الیس ویلز با استقبال از اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که بیشتر مردم افغانستان نتوانستند در انتخابات ریاست جمهوری رأی دهند اما پیروز این انتخابات هرکسی که باشد باید برای اطمینان یافتن از این که تنوع فراگیر افغانستان در رهبری و گروه  گفتگوکننده این کشور جا داده شود گام‌های محکم بردارد.

بانو ویلز از کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهد تا به هرگونه شکایت انتخاباتی به گونه حرفه‌یی و شفاف رسیده‌گی کند.

امریکا خواهان گام‌های محکم برای تشکیل تیم مذاکره کننده است

الیس ویلز از کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهد تا به هرگونه شکایت انتخاباتی به گونه حرفه‌یی و شفاف رسیده‌گی کند.

Thumbnail

معاون وزارت خارجه امریکا درامور آسیای جنوبی ومرکزی از برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میخواهد تا گام‌های محکم را برای یک تیم فراگیر مذاکره کننده بردارد.

الیس ویلز با استقبال از اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که بیشتر مردم افغانستان نتوانستند در انتخابات ریاست جمهوری رأی دهند اما پیروز این انتخابات هرکسی که باشد باید برای اطمینان یافتن از این که تنوع فراگیر افغانستان در رهبری و گروه  گفتگوکننده این کشور جا داده شود گام‌های محکم بردارد.

بانو ویلز از کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهد تا به هرگونه شکایت انتخاباتی به گونه حرفه‌یی و شفاف رسیده‌گی کند.

هم‌رسانی کنید