Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقادها از استخدام یک مشاور با تنخواۀ ۴۱هزار دالر از سوی غنی

بربنیاد سندهایی‌که به طلوع‌نیوز رسیده، رییس‌جمهور غنی در سال ۱۳۹۶هجری خورشیدی یک مشاور آلمانی را به نام «داکتر پلاسا» در وزارت صنعت و تجارت با تنخواۀ ماهانۀ ۴۱هزار دالر امریکایی استخدام کرده بود.

در یک نامۀ معین پیشین وزارت صنعت و تجارت دو سال پیش، نگاشته‌ شده‌است که بربنیاد نامۀ ریاست عمومی ادارۀ امور که در آن رییس‌جمهور غنی هدایت داده‌است و وزیر مالیه نیز موضوع را دنبال کرده‌است، وزارت تجارت باید پیشنهاد کند تا داکتر پلاسا با ایشان هم‌کاری کند.

رییس‌جمهور غنی، در پاسخ به این پیشنهاد نگاشته‌است که تنخواۀ ماهانه داکتر پلاسا ۴۱هزار و ۱۵۰ دالر امریکایی از ماۀ دلو سال ۱۳۹۶هجری خورشیدی از بودجۀ اختیاری پروژۀ «خدمات پژوهش و گشایش مرکز پژوهشی رشد تجارت وزارت تجارت» اجرا گردد.

رییس‌جمهور در ادامه دستور داده‌‎است که وزارت مالیه ملکف است تا این پول را در بودجۀ سال ۱۳۹۷هجری خورشیدی نیز در پروژه جا دهد.

در این نامۀ رسمی، تاریخ‌ها نیز به دوگونه نگاشته شده‌اند؛ هم در متن پیشنهاد و هم در متن حکم رییس‌جمهور در یک جای تاریخ هجری خورشیدی نوشته شده‌است و در جای دیگر تاریخ میلادی.

سمیر رسا، سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت امروز به طلوع‌نیوز پذیرفت که این مشاور آلمانی از سوی معین تجارتی این وزارت به رییس‌جمهور پیشنهاد شده بود، اما در پیشنهاد استخدام این مشاور آلمانی وزیر پیشین صنعت و تجارت گفته بود که بربنیاد هدایت رییس‌جمهور این مشاور آلمانی استخدام می‌شود.

سمیر رسا افزود: «براساس پیشنهاد محترمه کامله صدیقی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت در دورۀ محترم همایون رسا، دورۀ قبلی پیش از ما، پیشنهاد شده برای استخدام داکتر پلاسا به حیث مشاور در وزارت صنغت و تجارت.»

در همین حال، شماری از شهروندان کابل، پرداخت چنین معاش‌ها برای مشاوران رییس‌جمهور را انتقاد می‌کنند.

افضل، باشندۀ پایتخت گفت: «هر روز دست ما به گدایی دراز است، اما یک مشاوری که آقای غنی تعیین می‌کند اورا به ۴۱ هزار دالر معاش می‌دهد.»

مصطفی، باشندۀ دیگر پایتخت نیز افزود: «وقتی سرمایه ما از کشور خارج می‌شود، این یک ضربه به دولت ما است.»

ولف گنگ پلاسا، شهروند آلمان است. او اخیرأ در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفته‌است که همسرش از افغانستان است و پس از دیدار همسرش با رییس‌جمهور غنی، رییس‌جمهور غنی از وی خواست تا در حکومت کار کند: «همسرم از افغانستان است. وی در دیداری با رییس‌جمهور از من یاد کرد و رییس‌جمهور از من خواست تا با وی کار کنم.»

ولف گنگ پلاسا، مشاور در امور صادرات و واردات بود و در دفترش در ارگ ریاست‌‎جمهوری، پنج تن کار می‌کردند. این مشاور پیشین در گفت‌وگوی اخیرش گفته‌است که افغانستان در صادرات بدترین کشور جهان است.

انتقادها از استخدام یک مشاور با تنخواۀ ۴۱هزار دالر از سوی غنی

ولف گنگ پلاسا، مشاور در امور صادرات و واردات بود و در دفترش در ارگ ریاست‌‎جمهوری، پنج تن کار می‌کردند.

تصویر بندانگشتی

بربنیاد سندهایی‌که به طلوع‌نیوز رسیده، رییس‌جمهور غنی در سال ۱۳۹۶هجری خورشیدی یک مشاور آلمانی را به نام «داکتر پلاسا» در وزارت صنعت و تجارت با تنخواۀ ماهانۀ ۴۱هزار دالر امریکایی استخدام کرده بود.

در یک نامۀ معین پیشین وزارت صنعت و تجارت دو سال پیش، نگاشته‌ شده‌است که بربنیاد نامۀ ریاست عمومی ادارۀ امور که در آن رییس‌جمهور غنی هدایت داده‌است و وزیر مالیه نیز موضوع را دنبال کرده‌است، وزارت تجارت باید پیشنهاد کند تا داکتر پلاسا با ایشان هم‌کاری کند.

رییس‌جمهور غنی، در پاسخ به این پیشنهاد نگاشته‌است که تنخواۀ ماهانه داکتر پلاسا ۴۱هزار و ۱۵۰ دالر امریکایی از ماۀ دلو سال ۱۳۹۶هجری خورشیدی از بودجۀ اختیاری پروژۀ «خدمات پژوهش و گشایش مرکز پژوهشی رشد تجارت وزارت تجارت» اجرا گردد.

رییس‌جمهور در ادامه دستور داده‌‎است که وزارت مالیه ملکف است تا این پول را در بودجۀ سال ۱۳۹۷هجری خورشیدی نیز در پروژه جا دهد.

در این نامۀ رسمی، تاریخ‌ها نیز به دوگونه نگاشته شده‌اند؛ هم در متن پیشنهاد و هم در متن حکم رییس‌جمهور در یک جای تاریخ هجری خورشیدی نوشته شده‌است و در جای دیگر تاریخ میلادی.

سمیر رسا، سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت امروز به طلوع‌نیوز پذیرفت که این مشاور آلمانی از سوی معین تجارتی این وزارت به رییس‌جمهور پیشنهاد شده بود، اما در پیشنهاد استخدام این مشاور آلمانی وزیر پیشین صنعت و تجارت گفته بود که بربنیاد هدایت رییس‌جمهور این مشاور آلمانی استخدام می‌شود.

سمیر رسا افزود: «براساس پیشنهاد محترمه کامله صدیقی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت در دورۀ محترم همایون رسا، دورۀ قبلی پیش از ما، پیشنهاد شده برای استخدام داکتر پلاسا به حیث مشاور در وزارت صنغت و تجارت.»

در همین حال، شماری از شهروندان کابل، پرداخت چنین معاش‌ها برای مشاوران رییس‌جمهور را انتقاد می‌کنند.

افضل، باشندۀ پایتخت گفت: «هر روز دست ما به گدایی دراز است، اما یک مشاوری که آقای غنی تعیین می‌کند اورا به ۴۱ هزار دالر معاش می‌دهد.»

مصطفی، باشندۀ دیگر پایتخت نیز افزود: «وقتی سرمایه ما از کشور خارج می‌شود، این یک ضربه به دولت ما است.»

ولف گنگ پلاسا، شهروند آلمان است. او اخیرأ در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفته‌است که همسرش از افغانستان است و پس از دیدار همسرش با رییس‌جمهور غنی، رییس‌جمهور غنی از وی خواست تا در حکومت کار کند: «همسرم از افغانستان است. وی در دیداری با رییس‌جمهور از من یاد کرد و رییس‌جمهور از من خواست تا با وی کار کنم.»

ولف گنگ پلاسا، مشاور در امور صادرات و واردات بود و در دفترش در ارگ ریاست‌‎جمهوری، پنج تن کار می‌کردند. این مشاور پیشین در گفت‌وگوی اخیرش گفته‌است که افغانستان در صادرات بدترین کشور جهان است.

هم‌رسانی کنید