Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقادها از بررسی نشدن حمله بر مراسم عروسی در کابل

یک سال پس از حمله بر یک مراسم عروسی در غرب کابل، خانواده های قربانیان نهاد های امنیتی را در بررسی این رویداد به ناکامی متهم می کنند.

آنان حکومت را انتقاد می کنند که دربرابر نقش خانواده های قربانیان در روند صلح و رسیده گی به مشکلات خانواده های قربانیان روی ادهای هراس افگنانه بی پروایی نشان می دهد.

در حمله انتحاری یک سال پیش درهوتل شهردبی ، ۸۷ تن به شمول کودکان جان باختند و بیش ۱۰۰ تن دیگر زخم برداشتند.

محمد جواد از ماتم یک سال پیش سه پسر خود که در برابر چشمانش جان دادند هنوزهم قصه های تلخی به یاد دارد. سه پسر و بیست یک تن از نزدیکانش درحمله انتحاری یک سال پیش دریک مراسم عروسی درهوتل شهردبی جان باختند.

محمد جواد، از نزدیکان قربانیان، گفت: «باید بررسی می کرد. برای ما میگفت این شد یا آن. اگر ما در هوتل می رویم، آنان می گویند که کمره های مان را امنیت پاک کرده. امنیت که می رویم می گویند که هوتل با ما همکاری نمی کند.»

نورآقا، از نزدیکان قربنیان، گفت: «خانواده هایی استند که اصلا مرد ندارند سرپرست ندارند و در وضعیت بسیار بد قرار دارند.»

در اینجا شمار دیگر از نزدیکان قرباینان این رویداد نشستی اعتراضی برپا کرده اند. آنان می گویند که حکومت در رسیده گی به خواست های خانواده های قربانیان، بی پروایی کرده است.

رضا مظفر، عالم دین، گفت: «در مسجد امنیت نداشته باشیم، در هوتل عروسی امنیت نداشته باشیم، در فاتحه امنیت نداشته باشیم، در پوهنتون ها اهمیت نداشته باشیم. لذا ما از ادارات دولتی ما جدا می خواهیم که شبکه های استخباراتی شان را تقویت کنند.»

عاقله شهرستانی، از نزدیکان قربانیان، گفت: «وارثین شهدا ضمن این که از پروسه صلح در کشور حمایت می نمایند، اما به شدت انتظار دارند تا در مذاکرات روند صلح، عدالت حقوقی و مسایل حق العبدی را مورد توجه قرار دهند.»

پرسش این است که چرا بررسی های نهاد های امنیتی این روی داد همانند بسیاری از روی دادهای دیگر ازچشم مردم پنهان مانده اند؟

عتیق الله امرخیل، نظامی پیشین، گفت: «به خاطر این که این ها استراتیژی ندارند، این ها کسانی نیستند که عمل اوپراتیفی را انجام دهند.»

طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «قوای امنیتی افغانستان در هر گوشه ای که داعش و امثال آن برای کشتار ما فکر کند ما می رویم.»

در حمله یک سال پیش مهاجم انتحاری بر صالون عروسی شهر دبی درغرب کابل ، که گروه داعش مسوولیت آن را پذیرفت، هشتاد وهفت تن جان باختند و در حدود یک صد تن دیگر زخم برداشتند.

انتقادها از بررسی نشدن حمله بر مراسم عروسی در کابل

در حمله انتحاری یک سال پیش درهوتل شهردبی ، ۸۷ تن به شمول کودکان جان باختند و بیش ۱۰۰ تن دیگر زخم برداشتند.

Thumbnail

یک سال پس از حمله بر یک مراسم عروسی در غرب کابل، خانواده های قربانیان نهاد های امنیتی را در بررسی این رویداد به ناکامی متهم می کنند.

آنان حکومت را انتقاد می کنند که دربرابر نقش خانواده های قربانیان در روند صلح و رسیده گی به مشکلات خانواده های قربانیان روی ادهای هراس افگنانه بی پروایی نشان می دهد.

در حمله انتحاری یک سال پیش درهوتل شهردبی ، ۸۷ تن به شمول کودکان جان باختند و بیش ۱۰۰ تن دیگر زخم برداشتند.

محمد جواد از ماتم یک سال پیش سه پسر خود که در برابر چشمانش جان دادند هنوزهم قصه های تلخی به یاد دارد. سه پسر و بیست یک تن از نزدیکانش درحمله انتحاری یک سال پیش دریک مراسم عروسی درهوتل شهردبی جان باختند.

محمد جواد، از نزدیکان قربانیان، گفت: «باید بررسی می کرد. برای ما میگفت این شد یا آن. اگر ما در هوتل می رویم، آنان می گویند که کمره های مان را امنیت پاک کرده. امنیت که می رویم می گویند که هوتل با ما همکاری نمی کند.»

نورآقا، از نزدیکان قربنیان، گفت: «خانواده هایی استند که اصلا مرد ندارند سرپرست ندارند و در وضعیت بسیار بد قرار دارند.»

در اینجا شمار دیگر از نزدیکان قرباینان این رویداد نشستی اعتراضی برپا کرده اند. آنان می گویند که حکومت در رسیده گی به خواست های خانواده های قربانیان، بی پروایی کرده است.

رضا مظفر، عالم دین، گفت: «در مسجد امنیت نداشته باشیم، در هوتل عروسی امنیت نداشته باشیم، در فاتحه امنیت نداشته باشیم، در پوهنتون ها اهمیت نداشته باشیم. لذا ما از ادارات دولتی ما جدا می خواهیم که شبکه های استخباراتی شان را تقویت کنند.»

عاقله شهرستانی، از نزدیکان قربانیان، گفت: «وارثین شهدا ضمن این که از پروسه صلح در کشور حمایت می نمایند، اما به شدت انتظار دارند تا در مذاکرات روند صلح، عدالت حقوقی و مسایل حق العبدی را مورد توجه قرار دهند.»

پرسش این است که چرا بررسی های نهاد های امنیتی این روی داد همانند بسیاری از روی دادهای دیگر ازچشم مردم پنهان مانده اند؟

عتیق الله امرخیل، نظامی پیشین، گفت: «به خاطر این که این ها استراتیژی ندارند، این ها کسانی نیستند که عمل اوپراتیفی را انجام دهند.»

طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «قوای امنیتی افغانستان در هر گوشه ای که داعش و امثال آن برای کشتار ما فکر کند ما می رویم.»

در حمله یک سال پیش مهاجم انتحاری بر صالون عروسی شهر دبی درغرب کابل ، که گروه داعش مسوولیت آن را پذیرفت، هشتاد وهفت تن جان باختند و در حدود یک صد تن دیگر زخم برداشتند.

هم‌رسانی کنید