تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقادها از بی‌نتیجه بودن شماری از عملیات‌های شبانۀ امنیت ملی

چگونگی عملیات‌های شبانۀ نیروهای ویژۀ امنیت ملی در پایتخت، واکنش‌ها و انتقادهایی را برانگیخته است.

آگاهان و مردم، می‌گویند که هرچند این عملیات‌ها با ساز و برگ‌های زیادی راه اندازی می‌شوند؛ اما دستاورد چندانی نداشته‌اند و گاهی با انجام چندین عملیات در یک شب، این نیروها هیچ کسی را بازداشت کرده نمی‌توانند.

در هفته‌های اخیر، نیروهای ویژۀ امنیت ملی، چندین عملیات شبانه را در پایتخت انجام داده اند و گاهی حتا در یک شب، در حدود ده بخش در کابل، چنین عملیات هایی را گواه بوده اند.
اما آمارها نشان می‌دهند که در تمامی این عملیات‌ها، تنها بیش از ده تن یا بازداشت شده اند و یا هم در رویارویی با نیروهای امنیتی، کشته شده اند.

توفیق وحدت، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «یک عملیات را که این‌ها در خاک جبار انجام دادند و سه چهار نفر را دستگیر کردند و بعد از یکی دو روز تحقیقات دیدند که آدم‌های بی‌گناه استند و دوباره رهای شان کردند؛ این واقعاً متأثرکننده است.» 

عبدالوهاب وردک، نظامی پیشین نیز افزود: «عملیات‌های شبانه بسیار مفید است؛ اما یک شرط دارد که کوردینات را تحلیل و تجزیه درست کنند و بی تفاوت نباشند.»

در همین حال، نیروهای ویژۀ امنیت ملی، بر دستاوردهای شان در این عملیات ها و اثرگذاری این تلاش ها بر امنیت کابل و بخش های دیگر کشور، تأکید می ورزند.

یک عضو نیروهای ویژۀ امنیت ملی در این باره گفت: «روز برای ما جا را مشخص می‌سازند و هدف را به ما می‌دهند. ما هم آماده استیم که چه شب باشد و چه روز بر این اهداف عملیات انجام دهیم.»

با این همه، در هفته‌های اخیر، بخش‌های دیگری کشور نیز گواه عملیات های نیروهای ویژه امنیتی بوده اند و در این عملیات ها از دستاوردهایی نیز گزارش داده شده است. چنان که در روزهای پیش، مقام‌ها در ولایت کندهار گفتند که تنها در یک ماه در حدود هشتاد تن در این ولایت، در پیوند به همکاری با گروه های هراس افگن بازداشت شده اند. هرچند همزمان با این عملیات ها، بخش هایی از این ولایت، گواه خشونت ها هم بوده اند. 

در همین حال، دفتر عملیات‌های شبانه می‌گوید که عملیات‌های شبانه تنها به خاطر تصفیه و تلاشی و نیز نشانه‌گیری اهداف از قبل تعیین شده‌اند.  

انتقادها از بی‌نتیجه بودن شماری از عملیات‌های شبانۀ امنیت ملی

اما نیروهای ویژۀ امنیت ملی، این عملیات های شان را بر اوضاع در بخش های گونه گون کشور، اثرگذار می دانند.

تصویر بندانگشتی

چگونگی عملیات‌های شبانۀ نیروهای ویژۀ امنیت ملی در پایتخت، واکنش‌ها و انتقادهایی را برانگیخته است.

آگاهان و مردم، می‌گویند که هرچند این عملیات‌ها با ساز و برگ‌های زیادی راه اندازی می‌شوند؛ اما دستاورد چندانی نداشته‌اند و گاهی با انجام چندین عملیات در یک شب، این نیروها هیچ کسی را بازداشت کرده نمی‌توانند.

در هفته‌های اخیر، نیروهای ویژۀ امنیت ملی، چندین عملیات شبانه را در پایتخت انجام داده اند و گاهی حتا در یک شب، در حدود ده بخش در کابل، چنین عملیات هایی را گواه بوده اند.
اما آمارها نشان می‌دهند که در تمامی این عملیات‌ها، تنها بیش از ده تن یا بازداشت شده اند و یا هم در رویارویی با نیروهای امنیتی، کشته شده اند.

توفیق وحدت، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «یک عملیات را که این‌ها در خاک جبار انجام دادند و سه چهار نفر را دستگیر کردند و بعد از یکی دو روز تحقیقات دیدند که آدم‌های بی‌گناه استند و دوباره رهای شان کردند؛ این واقعاً متأثرکننده است.» 

عبدالوهاب وردک، نظامی پیشین نیز افزود: «عملیات‌های شبانه بسیار مفید است؛ اما یک شرط دارد که کوردینات را تحلیل و تجزیه درست کنند و بی تفاوت نباشند.»

در همین حال، نیروهای ویژۀ امنیت ملی، بر دستاوردهای شان در این عملیات ها و اثرگذاری این تلاش ها بر امنیت کابل و بخش های دیگر کشور، تأکید می ورزند.

یک عضو نیروهای ویژۀ امنیت ملی در این باره گفت: «روز برای ما جا را مشخص می‌سازند و هدف را به ما می‌دهند. ما هم آماده استیم که چه شب باشد و چه روز بر این اهداف عملیات انجام دهیم.»

با این همه، در هفته‌های اخیر، بخش‌های دیگری کشور نیز گواه عملیات های نیروهای ویژه امنیتی بوده اند و در این عملیات ها از دستاوردهایی نیز گزارش داده شده است. چنان که در روزهای پیش، مقام‌ها در ولایت کندهار گفتند که تنها در یک ماه در حدود هشتاد تن در این ولایت، در پیوند به همکاری با گروه های هراس افگن بازداشت شده اند. هرچند همزمان با این عملیات ها، بخش هایی از این ولایت، گواه خشونت ها هم بوده اند. 

در همین حال، دفتر عملیات‌های شبانه می‌گوید که عملیات‌های شبانه تنها به خاطر تصفیه و تلاشی و نیز نشانه‌گیری اهداف از قبل تعیین شده‌اند.  

هم‌رسانی کنید