تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقادها از حاضر نشدن اعضای مجلس در نشست‌های عمومی مجلس

با آن که اعضای شورای ملی باید ساعت هشت صبح نشست‌های عمومی شان را آغاز کنند، اما تاکنون این نشست‌ها هیچ گاهی پیش از ساعت نه آغاز نشده اند.

مسعود انصار، گزارشگر طلوع‌نیوز می‌گوید که صبح روزدوشنبه (۲۹میزان) شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان حتا پس از ساعت ده و هنگامی که نشست عمومی در حال پایان یافتن بود داخل شورای ملی شدند.

در همین حال نزدیک به نیمی از اعضای مجلس در نشست روزدوشنبه حضور نداشتند و هیات اداری برای تصمیم گیری روی یکی از فرمان‌های رییس جمهور، چندین بار زنگ شورا را برای فرا خواندن اعضای مجلس از چای خانه و کمیسیون‌ها به تالار عمومی به صدا در آورد. 

شماری از اعضای شورای ملی می‌پذیرند که بربنیاد قانون آنان باید ساعت هشت صبح به شورا بیایند.

اما تصویرهای که حوالی ساعت ده از دروازه ورودی شورای ملی برداشته شده است، نشان میدهد که شماری از اعضای مجلس پس از ساعت ده و حتا پس از پایان بحث آزاد در تالار عمومی به مجلس میرسند.

بلقیس روشن یکی از اعضای مجلس نماینده‌گان است که بیشتر کارکرد خلاف قانون همکارنش را انتقاد می‌کند، اما اکنون خودش پس از ساعت ده به شورا رسیده است.

بلقیس روشن، عضوی مجلس نماینده‌گان گفت:"معمولاً که بیاید نصاب نیست، بعضی روزها مردم هم مجبور می‌شود، او مردم (موکلینش) رفتنی بودند که باید همرای شان می‌رفتم."

شاه وزیر، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان ازدحام جاده‌ها را علت ناوقت رسیدنش به نشست عمومی مجلس نماینده‌گان می‌گوید.

شاه وزیر، مجلس نماینده‌گان گفت:" من از پلچرخی آمدم، امروز راه بندی هم بود در شهر."

 خواستیم فهرست نام‌های غیرحاضران همیشه‌گی مجلس را از دبیرمجلس نماینده‌گان بگیریم، اما دبیرمجلس حاضر به گفت‌وگو نشدند.

غلام محی الدین منصف، رییس تقنین مجلس نماینده‌گان گفت:" از طریق رسانه‌ها باید به مردم افغانستان ابلاغ شود این صراحت وظایف داخلی هردو مجلس است."

 بکتاش ایشچی، عضوی دیگری مجلس نماینده‌گان علت همه‌گانی نشدن نام‌های نماینده‌گانی که غیابت همیشه‌گی دارند را از سوی دبیر مجلس، برخورد سلیقه‌یی دبیرمجلس می‌داند.

 ایشچی گفت:" هر وکیل در هیات اداری نقش خود را دارد بناً کوشش می‌کنند هیات اداری ما که با وکیل صاحبانی که غیر حاضر استند با آنها گذاره بکنند."

با این هم شماری ازاعضای مجلس می‌گویند که شماری ازهمکاران شان پس از پایان انتخابات هیات اداری مجلس، یک بار هم به شورا نیامده اند.

انتقادها از حاضر نشدن اعضای مجلس در نشست‌های عمومی مجلس

شماری ازاعضای مجلس می‌گویند که شماری ازهمکاران شان پس از پایان انتخابات هیات اداری مجلس، یک بار هم به شورا نیامده اند

Thumbnail

با آن که اعضای شورای ملی باید ساعت هشت صبح نشست‌های عمومی شان را آغاز کنند، اما تاکنون این نشست‌ها هیچ گاهی پیش از ساعت نه آغاز نشده اند.

مسعود انصار، گزارشگر طلوع‌نیوز می‌گوید که صبح روزدوشنبه (۲۹میزان) شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان حتا پس از ساعت ده و هنگامی که نشست عمومی در حال پایان یافتن بود داخل شورای ملی شدند.

در همین حال نزدیک به نیمی از اعضای مجلس در نشست روزدوشنبه حضور نداشتند و هیات اداری برای تصمیم گیری روی یکی از فرمان‌های رییس جمهور، چندین بار زنگ شورا را برای فرا خواندن اعضای مجلس از چای خانه و کمیسیون‌ها به تالار عمومی به صدا در آورد. 

شماری از اعضای شورای ملی می‌پذیرند که بربنیاد قانون آنان باید ساعت هشت صبح به شورا بیایند.

اما تصویرهای که حوالی ساعت ده از دروازه ورودی شورای ملی برداشته شده است، نشان میدهد که شماری از اعضای مجلس پس از ساعت ده و حتا پس از پایان بحث آزاد در تالار عمومی به مجلس میرسند.

بلقیس روشن یکی از اعضای مجلس نماینده‌گان است که بیشتر کارکرد خلاف قانون همکارنش را انتقاد می‌کند، اما اکنون خودش پس از ساعت ده به شورا رسیده است.

بلقیس روشن، عضوی مجلس نماینده‌گان گفت:"معمولاً که بیاید نصاب نیست، بعضی روزها مردم هم مجبور می‌شود، او مردم (موکلینش) رفتنی بودند که باید همرای شان می‌رفتم."

شاه وزیر، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان ازدحام جاده‌ها را علت ناوقت رسیدنش به نشست عمومی مجلس نماینده‌گان می‌گوید.

شاه وزیر، مجلس نماینده‌گان گفت:" من از پلچرخی آمدم، امروز راه بندی هم بود در شهر."

 خواستیم فهرست نام‌های غیرحاضران همیشه‌گی مجلس را از دبیرمجلس نماینده‌گان بگیریم، اما دبیرمجلس حاضر به گفت‌وگو نشدند.

غلام محی الدین منصف، رییس تقنین مجلس نماینده‌گان گفت:" از طریق رسانه‌ها باید به مردم افغانستان ابلاغ شود این صراحت وظایف داخلی هردو مجلس است."

 بکتاش ایشچی، عضوی دیگری مجلس نماینده‌گان علت همه‌گانی نشدن نام‌های نماینده‌گانی که غیابت همیشه‌گی دارند را از سوی دبیر مجلس، برخورد سلیقه‌یی دبیرمجلس می‌داند.

 ایشچی گفت:" هر وکیل در هیات اداری نقش خود را دارد بناً کوشش می‌کنند هیات اداری ما که با وکیل صاحبانی که غیر حاضر استند با آنها گذاره بکنند."

با این هم شماری ازاعضای مجلس می‌گویند که شماری ازهمکاران شان پس از پایان انتخابات هیات اداری مجلس، یک بار هم به شورا نیامده اند.

هم‌رسانی کنید