Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقادها از سهل‌انگاری نهادهای امنیتی در رویارویی با طالبان

ناامنی‌های اخیر در ولسوالی‌های خاص ارزگان ولایت ارزگان و مالستان و جاغوری ولایت‌ غزنی، بازهم انتقادهایی را از آنچه که بی‌پروایی حکومت در رسیده‌گی به چنین رویدادها گفته می‌شود، برانگیخته اند.

چیزی که به روز دوشنبه، در اعتراضات شهروندان کشور در پایتخت هم، بازتاب یافت.

باشنده‌گان غزنی نیز به روز دوشنبه در اعتراضاتی، بر رسیده‌گی به اوضاع امنیتی در ولسوالی‌های این ولایت، به ویژه ولسوالی‌های مالستان و جاغوری تأکید  ورزیدند.

حبیب، یکی از این اعتراض کننده‌گان گفت: «یک ماه است که ارزگان خاص، مالستان و جاغوری در آتش دود و جنگ می سوزند و حکومت اراده قاطع به خاطر عملیات نظامی ندارد.»

راحله، معترض دیگر نیز افزود: «زمانی که در ارزگان جنگ شد، باید امنیت را این ها می گرفتند و فکر شان به طرف دیگر ولسوالی ها هم می بود.»

نبردها در این بخش‌های مرکزی کشور، از هفته‌ها پیش آغاز شدند و با آن‌که نهادهای امنیتی از فرستادن نیروهای کمکی به این ولسوالی‌ها خبر داده‌اند، اما آنچه که مشغول شدن مقام های بلندپایه حکومتی و امنیتی به کارهای دیگر و اولویت ندادن به این رویدادها از سوی این مقام‌ها گفته می‌شود، از علت‌های اصلی تأخیر در رسیده‌گی به این چالش‌های امنیتی دانسته می‌شوند.

شماری از آگاهان امور نظامی و نیز شهروندان کشور بدین باور اند که در بیشتر حالات، مقام های حکومتی، رسیده گی به چنین رویدادها را، در اولویت های شان نداشته اند و مصروف کارهای دیگری بوده اند.

محمدآگل مجاهد، آگاه امور نظامی در این باره اظهار داشت: «اگر قوت‌ها تقسیم شوند در سراسر ولایت های افغانستان و در هرجایی در ولایات جابجا باشند، امکانات در خود ولایات باشند، زمانی که نقطه یی زیر فشار قرار می گیرد، از نزدیک اقدام بکنند.»

با این حال، رییس ستاد ارتش در پاسخ به این انتقادها می‌گوید که هم اکنون شماری از مقام های دولتی و نظامی در این بخش های جنگ زده حضور دارند و برای تأمین امنیت در این ولسوالی ها، می کوشند.

شریف یفتلی می‌افزاید: «هیئتی از ریاست جمهوری رفته است، با آنان ارتباط مستقیم دارد، رییس امنیت ارزگان، فعلاً در ولسوالی مالستان است، رییس ارکان لوای چهار، در ارزگان است، یک قوت از اردوی ملی، برعلاوه کوماندوها، فعلاً در مالستان است.»

بحث مدیریت جنگ در این بخش ها، در حالی به میان می آید که سقوط چند روزه بخش هایی از مرکز غزنی به دست طالبان که در حدود سه ماه پیش رخ داد، واکنش هایی را برانگیخت؛ اما باشنده گان غزنی می گویند که از آن زمان تاکنون، اوضاع این شهر به حالت پیشین برنگشته است و وعده های داده شده حکومت به آنان هم عملی نشده اند.

طالبان پس از نیمه شب هژدهم ماه اسد از چند سو بر شهر غزنی حمله کردند و تا پیش از چاشت فردای آن شب، اداره بخش هایی از این شهر را به دست گرفتند.  

انتقادها از سهل‌انگاری نهادهای امنیتی در رویارویی با طالبان

آنچه که سهل انگاری نهادهای امنیتی در رویارویی با حمله های طالبان بر بخش هایی از کشور گفته می شود، با انتقادهایی روبرو شده است.

تصویر بندانگشتی

ناامنی‌های اخیر در ولسوالی‌های خاص ارزگان ولایت ارزگان و مالستان و جاغوری ولایت‌ غزنی، بازهم انتقادهایی را از آنچه که بی‌پروایی حکومت در رسیده‌گی به چنین رویدادها گفته می‌شود، برانگیخته اند.

چیزی که به روز دوشنبه، در اعتراضات شهروندان کشور در پایتخت هم، بازتاب یافت.

باشنده‌گان غزنی نیز به روز دوشنبه در اعتراضاتی، بر رسیده‌گی به اوضاع امنیتی در ولسوالی‌های این ولایت، به ویژه ولسوالی‌های مالستان و جاغوری تأکید  ورزیدند.

حبیب، یکی از این اعتراض کننده‌گان گفت: «یک ماه است که ارزگان خاص، مالستان و جاغوری در آتش دود و جنگ می سوزند و حکومت اراده قاطع به خاطر عملیات نظامی ندارد.»

راحله، معترض دیگر نیز افزود: «زمانی که در ارزگان جنگ شد، باید امنیت را این ها می گرفتند و فکر شان به طرف دیگر ولسوالی ها هم می بود.»

نبردها در این بخش‌های مرکزی کشور، از هفته‌ها پیش آغاز شدند و با آن‌که نهادهای امنیتی از فرستادن نیروهای کمکی به این ولسوالی‌ها خبر داده‌اند، اما آنچه که مشغول شدن مقام های بلندپایه حکومتی و امنیتی به کارهای دیگر و اولویت ندادن به این رویدادها از سوی این مقام‌ها گفته می‌شود، از علت‌های اصلی تأخیر در رسیده‌گی به این چالش‌های امنیتی دانسته می‌شوند.

شماری از آگاهان امور نظامی و نیز شهروندان کشور بدین باور اند که در بیشتر حالات، مقام های حکومتی، رسیده گی به چنین رویدادها را، در اولویت های شان نداشته اند و مصروف کارهای دیگری بوده اند.

محمدآگل مجاهد، آگاه امور نظامی در این باره اظهار داشت: «اگر قوت‌ها تقسیم شوند در سراسر ولایت های افغانستان و در هرجایی در ولایات جابجا باشند، امکانات در خود ولایات باشند، زمانی که نقطه یی زیر فشار قرار می گیرد، از نزدیک اقدام بکنند.»

با این حال، رییس ستاد ارتش در پاسخ به این انتقادها می‌گوید که هم اکنون شماری از مقام های دولتی و نظامی در این بخش های جنگ زده حضور دارند و برای تأمین امنیت در این ولسوالی ها، می کوشند.

شریف یفتلی می‌افزاید: «هیئتی از ریاست جمهوری رفته است، با آنان ارتباط مستقیم دارد، رییس امنیت ارزگان، فعلاً در ولسوالی مالستان است، رییس ارکان لوای چهار، در ارزگان است، یک قوت از اردوی ملی، برعلاوه کوماندوها، فعلاً در مالستان است.»

بحث مدیریت جنگ در این بخش ها، در حالی به میان می آید که سقوط چند روزه بخش هایی از مرکز غزنی به دست طالبان که در حدود سه ماه پیش رخ داد، واکنش هایی را برانگیخت؛ اما باشنده گان غزنی می گویند که از آن زمان تاکنون، اوضاع این شهر به حالت پیشین برنگشته است و وعده های داده شده حکومت به آنان هم عملی نشده اند.

طالبان پس از نیمه شب هژدهم ماه اسد از چند سو بر شهر غزنی حمله کردند و تا پیش از چاشت فردای آن شب، اداره بخش هایی از این شهر را به دست گرفتند.  

هم‌رسانی کنید