تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

انتقادها از عدم حضور اعضاء در نشست‌های عمومی مجلس نماینده‌گان

یافته‌های یک نهاد ناظر برکارکردهای مجلس نماینده‌گان نشان می‌دهند که این مجلس ازمیان چهل نشست تنها درپنج نشست نصاب کامل داشته است.

بربنیاد این یافته‌های نهاد فیفا، در شش ماهی  که از آغاز کار دورهفدهم مجلس نماینده‌گان سپری می شود دربسیاری ازنشست ها تنها درحدود بیست درصد ازاعضای مجلس  حضورداشته اند.

مسؤولان این نهاد می‌گویند که در جریان  شش ماه که از دور هفدهم شورای ملی سپری می شود، بسیاری ازاعضای مجلس درنشست‌های عمومی حضور نداشته اند. 

حسیب معترف، مسؤول بخش نظارت فیفا از شورای ملی گفت:«متاسفانه در چهل جلسه ایکه پارلمان برگزار کرده براساس یافته‌های ما در حدود چهار یا پنج جلسه اینها نصاب داشته.»

بربنیاد یافته‌های این نهاد، مجلس نماینده‌گان درشش ماه گذشته سه نشست استجوابیه برگزار کرده است و در باره شش سند تقنینی تصمیم گرفته اند، اما بیشتر از صد سند تقنینی دیگر بی سرنوشت مانده اند و پس از تعطیلات تابستانی شماری از اعضای مجلس حتا یک با هم به مجلس نیامده‌اند.

نورالله صفایی، تحلیلگر بخش نظارتی  فیفا ازشورای ملی گفت:«مشکل پارلمان ما یک مشکل فرهنگی است فراگیر در افغانستان است که ما تاهنوز جایگاه قانون، جایگاه قوه مقننه، جایگاه اصل دموکراسی را ما هنوز به ارزش واقعیش پی نبردیم.»

ناهید فرید، مجلس نماینده گان گفت:«در همین تالار ده ها نفر غیر حاضر دایمی استند.»

در این میان تنش‌های اخیر مجلس نماینده‌گان با وزارت امور داخله یک بار دیگر پای وزیر امور داخله را در کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان کشانیده است.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان وزارت امور داخله را اهانت و اذیت و آزار خودشان متهم می سازند، چیزی که وزارت داخله آنرا رد می کند. 

امیرخان یار، معاون نخست مجلس نماینده گان گفت:«در چند روزی که ما مشاهده می کنیم در برابر بیشتر وکیل صاحبان به جای تلاشی بی عزتی صورت می گیرد.»

رمضان بشردوست، مجلس نماینده‌گان گفت:«امروز نیروی امنیتی ما را بی ادب گفتین شما امروز چیزی که در دهان تان آمد ... چرا که شما را تلاشی کرده.»

نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله گفت:«وکلا نماینده های باعزت مردم افغانستان است از موقف وزارت امور داخله هیچ وقتی به اونها اهانت صورت نگرفته.»

شماری از شهروندان کشور می‌گویند که اعضای مجلس نماینده‌گان بیشتر در کارهای شخصی شان مشغول استند. 

 

افغانستان

انتقادها از عدم حضور اعضاء در نشست‌های عمومی مجلس نماینده‌گان

مسؤولان این نهاد می‌گویند که در جریان  شش ماه که از دور هفدهم شورای ملی سپری می شود، بسیاری ازاعضای مجلس درنشست‌های عمومی حضور نداشته اند. 

Thumbnail

یافته‌های یک نهاد ناظر برکارکردهای مجلس نماینده‌گان نشان می‌دهند که این مجلس ازمیان چهل نشست تنها درپنج نشست نصاب کامل داشته است.

بربنیاد این یافته‌های نهاد فیفا، در شش ماهی  که از آغاز کار دورهفدهم مجلس نماینده‌گان سپری می شود دربسیاری ازنشست ها تنها درحدود بیست درصد ازاعضای مجلس  حضورداشته اند.

مسؤولان این نهاد می‌گویند که در جریان  شش ماه که از دور هفدهم شورای ملی سپری می شود، بسیاری ازاعضای مجلس درنشست‌های عمومی حضور نداشته اند. 

حسیب معترف، مسؤول بخش نظارت فیفا از شورای ملی گفت:«متاسفانه در چهل جلسه ایکه پارلمان برگزار کرده براساس یافته‌های ما در حدود چهار یا پنج جلسه اینها نصاب داشته.»

بربنیاد یافته‌های این نهاد، مجلس نماینده‌گان درشش ماه گذشته سه نشست استجوابیه برگزار کرده است و در باره شش سند تقنینی تصمیم گرفته اند، اما بیشتر از صد سند تقنینی دیگر بی سرنوشت مانده اند و پس از تعطیلات تابستانی شماری از اعضای مجلس حتا یک با هم به مجلس نیامده‌اند.

نورالله صفایی، تحلیلگر بخش نظارتی  فیفا ازشورای ملی گفت:«مشکل پارلمان ما یک مشکل فرهنگی است فراگیر در افغانستان است که ما تاهنوز جایگاه قانون، جایگاه قوه مقننه، جایگاه اصل دموکراسی را ما هنوز به ارزش واقعیش پی نبردیم.»

ناهید فرید، مجلس نماینده گان گفت:«در همین تالار ده ها نفر غیر حاضر دایمی استند.»

در این میان تنش‌های اخیر مجلس نماینده‌گان با وزارت امور داخله یک بار دیگر پای وزیر امور داخله را در کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان کشانیده است.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان وزارت امور داخله را اهانت و اذیت و آزار خودشان متهم می سازند، چیزی که وزارت داخله آنرا رد می کند. 

امیرخان یار، معاون نخست مجلس نماینده گان گفت:«در چند روزی که ما مشاهده می کنیم در برابر بیشتر وکیل صاحبان به جای تلاشی بی عزتی صورت می گیرد.»

رمضان بشردوست، مجلس نماینده‌گان گفت:«امروز نیروی امنیتی ما را بی ادب گفتین شما امروز چیزی که در دهان تان آمد ... چرا که شما را تلاشی کرده.»

نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله گفت:«وکلا نماینده های باعزت مردم افغانستان است از موقف وزارت امور داخله هیچ وقتی به اونها اهانت صورت نگرفته.»

شماری از شهروندان کشور می‌گویند که اعضای مجلس نماینده‌گان بیشتر در کارهای شخصی شان مشغول استند. 

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره