تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقادها از کندکاری در کمیسیون مستقل انتخابات

شماری از اعضای شورای ملی و آگاهان امور، از آن چه که کندکاری در روند انجام کارها در کمیسیون مستقل انتخابات می دانند، انتقاد می کنند و تأکید دارند که حکومت، برای برگزای انتخابات اراده ندارد.

احمدالله علیزی، مشاور پیشین ریاست جمهوری، می گوید که حکومت برای برگزاری انتخابات شفاف باورمند نیست: «تاکنون رییس دبیرخانه کمیسیون وجودندارد، بالای این کمیسیون ملت باورندارد اصلأ حکومت بر برگزاری انتخابات باور ندارد.»

آصف صدیقی، معاون دوم مجلس سنا نیز بیان داشت: «امیدوار استم که کمیسیون مستقل انتخابات، هرچه زودتر رییس دارالانشای خود را معرفی بکند.»

از سویی هم، شماری دیگر از اعضای شورای ملی، به این باور است که اختلاف ها بر سرچگونگی آوردن اصلاحات در کمیسیون انتخابات پا برجاست و این ادامۀ این روند، کارها در کمیسیون را با مشکل روبرو کرده است.

صفی الله هاشمی، عضو مجلس سنا گفت: «از لحاظ تشکیلاتی کمیسیون مستقل انتخابات تا هنوز کمبودی های بسیار جدی دارد و مخالفت ها نیز در آن جا موجود است.»

این در حالی است که یکی از گزینه ها برای بهبود و آوردن اصلاحات در روند انتخابات، گماشتن چهره های تازه به ریاست دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات و نیز ریاست های ولایتی این نهاد بود.

اما این چهره ها تاکنون انتخاب نشده اند. مسؤولان در کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که به زودی این کرسی ها پر خواهند شد.

انتقادها از کندکاری در کمیسیون مستقل انتخابات

اکنون ریاست دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات و نیز ریاست چندین کمیسیون ولایتی این نهاد با سرپرستان اداره می شوند. اما شماری از اعضای شورای ملی می گویند که مداخله های سیاسی در روند استخدام این افراد کار کمیسیون را به مشکل روبرو ساخته است.

Thumbnail

شماری از اعضای شورای ملی و آگاهان امور، از آن چه که کندکاری در روند انجام کارها در کمیسیون مستقل انتخابات می دانند، انتقاد می کنند و تأکید دارند که حکومت، برای برگزای انتخابات اراده ندارد.

احمدالله علیزی، مشاور پیشین ریاست جمهوری، می گوید که حکومت برای برگزاری انتخابات شفاف باورمند نیست: «تاکنون رییس دبیرخانه کمیسیون وجودندارد، بالای این کمیسیون ملت باورندارد اصلأ حکومت بر برگزاری انتخابات باور ندارد.»

آصف صدیقی، معاون دوم مجلس سنا نیز بیان داشت: «امیدوار استم که کمیسیون مستقل انتخابات، هرچه زودتر رییس دارالانشای خود را معرفی بکند.»

از سویی هم، شماری دیگر از اعضای شورای ملی، به این باور است که اختلاف ها بر سرچگونگی آوردن اصلاحات در کمیسیون انتخابات پا برجاست و این ادامۀ این روند، کارها در کمیسیون را با مشکل روبرو کرده است.

صفی الله هاشمی، عضو مجلس سنا گفت: «از لحاظ تشکیلاتی کمیسیون مستقل انتخابات تا هنوز کمبودی های بسیار جدی دارد و مخالفت ها نیز در آن جا موجود است.»

این در حالی است که یکی از گزینه ها برای بهبود و آوردن اصلاحات در روند انتخابات، گماشتن چهره های تازه به ریاست دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات و نیز ریاست های ولایتی این نهاد بود.

اما این چهره ها تاکنون انتخاب نشده اند. مسؤولان در کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که به زودی این کرسی ها پر خواهند شد.

هم‌رسانی کنید