تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

انتقاد نماینده‌گان مجلس از ضعف نهادهای کشفی و اسخباراتی کشور

شماری از نماینده‌گان مردم، چگونگی بررسی موتر پر از مواد انفجاری را که پس از رویداد نخست شام چهارشنبه در منطقۀ قلعۀ ناظر دشت برچی منفجر شد، پرسش برانگیز می‌دانند.

این نماینده‌گان، میپرسند که چگونه امکان دارد نیروهای امنیتی موتری را که در آن مواد منفجره جاسازی شده است بررسی می‌کنند و چیزی در آن نمی‌یابند؟

در تصویرهایی‌که به طلوع‌نیوز رسیده، نشان می‌دهند که موتر به گفتۀ گواهان رویداد پر از مواد منجره در نزدیکی محل انفجار نخست قرار دارد و نیروهای امنیتی آن را بررسی کرده‌اند. اما یک ساعت پس از انفجار نخست، هنگامی که خبرنگاران به این محل نزدیک می‌‍شوند، این موتر انفجار می‌کند – در این انفجار به شمول چندین تن دو کارمند طلوع نیوز نیز جان باختند.

صادقی زاده نیلی، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره می‌گوید: «از آن‌ها پرسان شود که موتر مشکوک که در این جا متوقف بود و از داخل آن تروریست رفته داخل ورزشگاه خودش را منفجر کرده است شما چرا این موتر را درست بررسی نکردید؟»

شریفی بلخابی، عضو دیگر مجلس نیز می‌افزاید: «آدم شک می‌کند که چه بازی با جان مردم، با حیات و سر مردم  در این جا جریان دارد.»

در همین حال، شماری از گواهان رویداد می‌گویند که این موتر پر از مواد انفجاری را نیروهای دولتی بررسی کردند، اما پس از این بررسی که شماری از نیروها امنیتی محل را ترک کرده بودند، این موتر انفجار کرد.

سلطان علی، یکی از گواهان رویداد گفت: «یک ونیم ساعت پیش موتر کرولا در این محل متوقف بود و مردم به نیروهای امنیتی گفتند که موتر مشکوک است آن‌ها گفتند که ما بررسی کردیم.»

محمد ناصر، گواۀ دیگر رویداد نیز افزود: «وقتی داله موتر را باز کردند، گفتند که دیگر چیزی نیست؛ نمی‌دانم درست مسلکی نیستند و یا پشتش نمی‌گردند.»

از سویی هم، شماری از نظامیان پیشین کارکرد نیروهای کشفی و استخباراتی را در این گونه موارد زیر پرسش می‌برند.

جنرال نبی قاطع، یکی از این نظامیان پیشین در این باره می‌گوید: «واقعیت‌‎‎ها برملا شوند که آیا این‌ها غفلت وظیفه‌یی کرده اند، آیا سهل انگاری کرده اند و سوم این که چرا این موتر را ماندند؟ این برای من - به حیث یک نظامی - پرسش برانگیز است.»

اما، نجیب دانش، سخن گوی وزارت امور داخله در بارۀ بررسی‌های نیروهای امنیتی در این موتر چنین می‌گوید: «این واسطه زمانی همه جایش بررسی می‌شود چیزی دیده نمی‌شود که انفجار کند؛ اما متآسفانه لحظات بعد این واسطه انفجار می‌کند.»

با این همه، شماری از نماینده‌گان دیگر مجلس رییس‌جمهور را در ادارۀ کشور ناتوان می‌دانند و از او می‌خواهند که استعفا دهد.

عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده‎گان گفت: «بدون درنظرداشت غرض ومرض سیاسی، از آقای غنی می‌خواهم استعفا کند؛ آقا نتوانست کشور را حفظ کند.»

افغانستان

انتقاد نماینده‌گان مجلس از ضعف نهادهای کشفی و اسخباراتی کشور

در همین حال، شماری از گواهان رویداد می‌گویند که این موتر پر از مواد انفجاری را نیروهای دولتی بررسی کردند، اما پس از این بررسی که شماری از نیروها امنیتی محل را ترک کرده بودند، این موتر انفجار کرد.

تصویر بندانگشتی

شماری از نماینده‌گان مردم، چگونگی بررسی موتر پر از مواد انفجاری را که پس از رویداد نخست شام چهارشنبه در منطقۀ قلعۀ ناظر دشت برچی منفجر شد، پرسش برانگیز می‌دانند.

این نماینده‌گان، میپرسند که چگونه امکان دارد نیروهای امنیتی موتری را که در آن مواد منفجره جاسازی شده است بررسی می‌کنند و چیزی در آن نمی‌یابند؟

در تصویرهایی‌که به طلوع‌نیوز رسیده، نشان می‌دهند که موتر به گفتۀ گواهان رویداد پر از مواد منجره در نزدیکی محل انفجار نخست قرار دارد و نیروهای امنیتی آن را بررسی کرده‌اند. اما یک ساعت پس از انفجار نخست، هنگامی که خبرنگاران به این محل نزدیک می‌‍شوند، این موتر انفجار می‌کند – در این انفجار به شمول چندین تن دو کارمند طلوع نیوز نیز جان باختند.

صادقی زاده نیلی، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره می‌گوید: «از آن‌ها پرسان شود که موتر مشکوک که در این جا متوقف بود و از داخل آن تروریست رفته داخل ورزشگاه خودش را منفجر کرده است شما چرا این موتر را درست بررسی نکردید؟»

شریفی بلخابی، عضو دیگر مجلس نیز می‌افزاید: «آدم شک می‌کند که چه بازی با جان مردم، با حیات و سر مردم  در این جا جریان دارد.»

در همین حال، شماری از گواهان رویداد می‌گویند که این موتر پر از مواد انفجاری را نیروهای دولتی بررسی کردند، اما پس از این بررسی که شماری از نیروها امنیتی محل را ترک کرده بودند، این موتر انفجار کرد.

سلطان علی، یکی از گواهان رویداد گفت: «یک ونیم ساعت پیش موتر کرولا در این محل متوقف بود و مردم به نیروهای امنیتی گفتند که موتر مشکوک است آن‌ها گفتند که ما بررسی کردیم.»

محمد ناصر، گواۀ دیگر رویداد نیز افزود: «وقتی داله موتر را باز کردند، گفتند که دیگر چیزی نیست؛ نمی‌دانم درست مسلکی نیستند و یا پشتش نمی‌گردند.»

از سویی هم، شماری از نظامیان پیشین کارکرد نیروهای کشفی و استخباراتی را در این گونه موارد زیر پرسش می‌برند.

جنرال نبی قاطع، یکی از این نظامیان پیشین در این باره می‌گوید: «واقعیت‌‎‎ها برملا شوند که آیا این‌ها غفلت وظیفه‌یی کرده اند، آیا سهل انگاری کرده اند و سوم این که چرا این موتر را ماندند؟ این برای من - به حیث یک نظامی - پرسش برانگیز است.»

اما، نجیب دانش، سخن گوی وزارت امور داخله در بارۀ بررسی‌های نیروهای امنیتی در این موتر چنین می‌گوید: «این واسطه زمانی همه جایش بررسی می‌شود چیزی دیده نمی‌شود که انفجار کند؛ اما متآسفانه لحظات بعد این واسطه انفجار می‌کند.»

با این همه، شماری از نماینده‌گان دیگر مجلس رییس‌جمهور را در ادارۀ کشور ناتوان می‌دانند و از او می‌خواهند که استعفا دهد.

عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده‎گان گفت: «بدون درنظرداشت غرض ومرض سیاسی، از آقای غنی می‌خواهم استعفا کند؛ آقا نتوانست کشور را حفظ کند.»

هم‌رسانی کنید