تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اندرابی: طالبان امسال به اهداف شان نرسیدند

مسعود اندرابی، نامزد وزیر امور داخله روزدوشنبه (۲۹میزان) گفته است که طالبان امسال به هدف های شان نرسیدند.

آقای انداربی که در مراسم نامگذاری اکادمی پلیس ملی به نام اکادمی جنرال عبدالرازق سخن می‌زد، می‌گوید که عملیات طالبان زیرنام عملیات الفتح ناکام بوده است.

اکادمی پلیس ملی امروز به گونۀ رسمی به نام جنرال عبدالرازق نام گذاری شد.دراین مراسم نامزد وزیر امور داخله می‌گوید که نیروهای امنیتی جلو طالبان را برای رسیدن به هدف های شان بگیرند.

مسعود انداربی، سرپرست وزارت داخله گفت:" نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان امسال به طالبان درس های کوبنده دادند و عملیات که بنام الفتح اعلام کرده بودند فقد به اعلان و شعار ماند و در اراضی هیچ نوع پیشرفت نداشتند بلکه با مقاومت شدید و قاطع نیروهای امنیتی روبرو شدند."  

مسعود اندرابی ازآمادگی نیروهای امنیتی بر مبارزه با طالبان خبر میدهد.

وی گفت:" همان رقم که رهبری شان در کویته و قطر می‌گردند، حتی به سطح ولایت امروز رهبری شان هیچ نوع تماس با طالبان که امروز جنگ می‌کنند و آنها را گمراه کرده اند، ندارند."

 درهمین حال، فرید افضلی، فرمانده اکادمی پولیس جنرال عبدالرازق می‌گوید که پس ازاین افسرانی که از این نهاد فارغ می‌شوند روحیه و نگرش‌های جنرال عبدالرازق را خواهند داشت.

آقای افضلی گفت :" با نامگذاری اکادمی پولیس بنام شهید سترجنرال عبدالرازق آروز می نمایم که نسل جدید پولیس شخصیت مبارز، سلحشور و ملی شان را سرمشق و الگو خود قرار داده و ما شاهد رشد صدها عبدالرازق جدید را در صفوف پولیس باشیم."

جنرال عبدالرازق فرمانده پیشین پولیس کندهار که یکی از چهره‌های پرنفوذ درجنوب کشور بود یک سال پیش در تیراندازی یک نگهبان والی کندهار که به طالبان پیوسته بود، جان باخت.

اندرابی: طالبان امسال به اهداف شان نرسیدند

اندرابی گفته است که طالبان در اراضی هیچ نوع پیشرفت نداشتند بلکه با مقاومت شدید و قاطع نیروهای امنیتی روبرو شدند.

Thumbnail

مسعود اندرابی، نامزد وزیر امور داخله روزدوشنبه (۲۹میزان) گفته است که طالبان امسال به هدف های شان نرسیدند.

آقای انداربی که در مراسم نامگذاری اکادمی پلیس ملی به نام اکادمی جنرال عبدالرازق سخن می‌زد، می‌گوید که عملیات طالبان زیرنام عملیات الفتح ناکام بوده است.

اکادمی پلیس ملی امروز به گونۀ رسمی به نام جنرال عبدالرازق نام گذاری شد.دراین مراسم نامزد وزیر امور داخله می‌گوید که نیروهای امنیتی جلو طالبان را برای رسیدن به هدف های شان بگیرند.

مسعود انداربی، سرپرست وزارت داخله گفت:" نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان امسال به طالبان درس های کوبنده دادند و عملیات که بنام الفتح اعلام کرده بودند فقد به اعلان و شعار ماند و در اراضی هیچ نوع پیشرفت نداشتند بلکه با مقاومت شدید و قاطع نیروهای امنیتی روبرو شدند."  

مسعود اندرابی ازآمادگی نیروهای امنیتی بر مبارزه با طالبان خبر میدهد.

وی گفت:" همان رقم که رهبری شان در کویته و قطر می‌گردند، حتی به سطح ولایت امروز رهبری شان هیچ نوع تماس با طالبان که امروز جنگ می‌کنند و آنها را گمراه کرده اند، ندارند."

 درهمین حال، فرید افضلی، فرمانده اکادمی پولیس جنرال عبدالرازق می‌گوید که پس ازاین افسرانی که از این نهاد فارغ می‌شوند روحیه و نگرش‌های جنرال عبدالرازق را خواهند داشت.

آقای افضلی گفت :" با نامگذاری اکادمی پولیس بنام شهید سترجنرال عبدالرازق آروز می نمایم که نسل جدید پولیس شخصیت مبارز، سلحشور و ملی شان را سرمشق و الگو خود قرار داده و ما شاهد رشد صدها عبدالرازق جدید را در صفوف پولیس باشیم."

جنرال عبدالرازق فرمانده پیشین پولیس کندهار که یکی از چهره‌های پرنفوذ درجنوب کشور بود یک سال پیش در تیراندازی یک نگهبان والی کندهار که به طالبان پیوسته بود، جان باخت.

هم‌رسانی کنید