تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایالات متحده یک سازمان مستقر در افغانستان را تحریم کرد

وزارت خزانه داری ایالات متحده سازمان رفاه اجتماعی نجات را از بهر نقش داشتن در فراهم سازی پول به گروه داعش تحریم کرده است.

در یک اعلامیه وزارت خزانه داری ایالات متحده آمده ست که سازمان نجات، زیر پوشش کمک های خیرخواهانه، برای تسهیل انتقال پول و حمایت از فعالیتهای شاخه خراسان داعش در افغانستان کار کرده است.

در اعلامیه ازتحریم سید حبیب احمد خان رهبر سازمان نجات وروح الله وکیل از حامیان این سازمان نیز یاد شده است.

وزات خزانه داری ایالات متحده می گوید که سازمان نجات دراواخر سال ۲۰۱۶ در کابل ایجاد شد.

ایالات متحده به این باور است که سازمان رفاه اجتماعی نجات سازمان رفاه اجتماعی نجات از لحاظ مادی و مالی شاخه خراسان داعش را پشتیبانی کرده است ویا پشتیبانی مادی وفنی را به کالاها یا خدمات درپشتیبانی ازاین گروه فراهم ساخته است.

دربخشی ازاعلامیه وزارت خزانه داری امریکا آمده است که «در او اخر ۲۰۱۶، رهبران افغانی شاخه خراسان داعش، نشست های برنامه ریزی را زیر پوشش نشست همبستگی سلفی با حمایت سازمان نجات برگزار کردند. رهبران اجرایی نجات  ورهبران برجسته سلفی درافغانستان نشست را رهبری کردند، برخی از آنان پشتیبانان مالی نجات بودند. روح الله وکیل یکی از کسانی که تحریم شده است یکی از شرکت کننده گان این نشست بود.»

در اعلامیه آمده است که در اواخر سال ۲۰۱۶، سازمان رفاه اجتماعی نجات از سوی یکی ازفراهم کننده گان داعش شکل داد. یک استخدام کننده شاخه خراسان داعش درسازمان نجات کار کرد ودرکابل به این گروه سربازگیری کرد وزمینه سفر آنان را به ننگرهار فراهم ساخت.

به گفته واشنگتن، نجات کمک ها را به نماینده گی ازشاخه خراسان داعش ازافراد درقطر، امارات متحده عرب، عراق وکشورهای دیگر خاورمیانه گرد  آوری می کرد وازدفتر هایش درکابل وجلال آباد این پول را ازحساب های بانکی گرفته وبه داعش می رسانید.

سید حبیب احمد خان کسی که گفته می شود رییس سازمان نجات است اکنون درکویت به سرمی برد.

اما از محل بود و باش عضو برجسته دیگر این سازمان به نام روح الله وکیل که او نیز تحریم شده است چیزی گفته نشده است.

ایالات متحده یک سازمان مستقر در افغانستان را تحریم کرد

در خبرنامه وزارت خزانه داری امریکا از تحریم سید حبیب احمد خان رهبر این سازمان نیز یاد شده است.

تصویر بندانگشتی

وزارت خزانه داری ایالات متحده سازمان رفاه اجتماعی نجات را از بهر نقش داشتن در فراهم سازی پول به گروه داعش تحریم کرده است.

در یک اعلامیه وزارت خزانه داری ایالات متحده آمده ست که سازمان نجات، زیر پوشش کمک های خیرخواهانه، برای تسهیل انتقال پول و حمایت از فعالیتهای شاخه خراسان داعش در افغانستان کار کرده است.

در اعلامیه ازتحریم سید حبیب احمد خان رهبر سازمان نجات وروح الله وکیل از حامیان این سازمان نیز یاد شده است.

وزات خزانه داری ایالات متحده می گوید که سازمان نجات دراواخر سال ۲۰۱۶ در کابل ایجاد شد.

ایالات متحده به این باور است که سازمان رفاه اجتماعی نجات سازمان رفاه اجتماعی نجات از لحاظ مادی و مالی شاخه خراسان داعش را پشتیبانی کرده است ویا پشتیبانی مادی وفنی را به کالاها یا خدمات درپشتیبانی ازاین گروه فراهم ساخته است.

دربخشی ازاعلامیه وزارت خزانه داری امریکا آمده است که «در او اخر ۲۰۱۶، رهبران افغانی شاخه خراسان داعش، نشست های برنامه ریزی را زیر پوشش نشست همبستگی سلفی با حمایت سازمان نجات برگزار کردند. رهبران اجرایی نجات  ورهبران برجسته سلفی درافغانستان نشست را رهبری کردند، برخی از آنان پشتیبانان مالی نجات بودند. روح الله وکیل یکی از کسانی که تحریم شده است یکی از شرکت کننده گان این نشست بود.»

در اعلامیه آمده است که در اواخر سال ۲۰۱۶، سازمان رفاه اجتماعی نجات از سوی یکی ازفراهم کننده گان داعش شکل داد. یک استخدام کننده شاخه خراسان داعش درسازمان نجات کار کرد ودرکابل به این گروه سربازگیری کرد وزمینه سفر آنان را به ننگرهار فراهم ساخت.

به گفته واشنگتن، نجات کمک ها را به نماینده گی ازشاخه خراسان داعش ازافراد درقطر، امارات متحده عرب، عراق وکشورهای دیگر خاورمیانه گرد  آوری می کرد وازدفتر هایش درکابل وجلال آباد این پول را ازحساب های بانکی گرفته وبه داعش می رسانید.

سید حبیب احمد خان کسی که گفته می شود رییس سازمان نجات است اکنون درکویت به سرمی برد.

اما از محل بود و باش عضو برجسته دیگر این سازمان به نام روح الله وکیل که او نیز تحریم شده است چیزی گفته نشده است.

هم‌رسانی کنید