Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازداشت بیش از ۱۰ تن در پیوند به حمله بر شفاخانه چهارصد بستر

بیش از ده تن به شمول یکی از مسولان امنیتی شفاخانه چهارصد بستر در پیوند به حمله مهاجمان داعشی بر این شفاخانه، بازداشت شده‌اند.

مسوولان این شفاخانه می‌گویند که بربنیاد یافته‌های نخستین، مهاجمان از سه ماه پیش این حمله را طرح‌ریزی کرده بودند.
آنان می‌پذیرند که این رویداد با همکاری‌هایی در داخل شفاخانه انجام شده است.

برخی از نیروهای ارتش و پزشکان شفاخانه محمد داوود به ولی آرین در داخل این شفاخانه گفته‌اند که مهاجمان، بلدیت کامل به شفاخانه داشتند وحتی نام‌های پزشکان را می‌دانستند.

سیما، پزشک شفاخانه محمد داوود، گفت: «حالت وحشت بود، یعنی این قسم حالت را ما در زنده‎گی ندیده بودیم، چپن‌های سفید داشتن، اصلآ فکر نمی‌کردیم که این چه است.»

آصف برومند، سرطبیب شفاخانه محمد داوود، گفت: «هفده نفر پرسونل ما در بالا گیر مانده بودند، انتحاری سه بم دستی هم در کمرش بسته کرده بود، به آن‌ها گفته بود که برایید، گفته بودند که ما کارگراستیم، گفته بود خیر مه کار دارم باز انفجار داده بود خود را.»

عیدی محمد، پزشک شفاخانه محمد داوود، گفت: «یک نفر را در منزل پنج دیدم، یک کارگر را زد و بعد از او ما پت شدیم.»

این رویداد، پهلوهای دیگری نیز به خودش می‌گیرد.

سرباز ارتش، شفاخانه محمد داوود، گفت: «تک تک می‌زد به دروازه و نام می‌گرفت که فلان داکتر، تفنگچه به دست داشت، می‌زد.»

مهاجمان در نزدیکی‌های ساختمان شفاخانه مواد انفجاری را که در یک موتر جاسازی کرده بودند، منفجر ساختند.

آصف برومند، سرطبیب شفاخانه محمد داوود، گفت: «از روزی که حادثه شده تا فعلن دوامدارکار می‌کنند، ده  دوازده نفر را گرفته‌اند.»

سید عباس منگل،  فرمانده اکادمی پزشکی نظامی، گفت: «از روز اول که حادثه شد، من با خودم حدس زدم که نود و پنج فیصد، ستاژران در این حمله، مسوول استند.»

هر گوشه این شفاخانه با دوربین‌های مداربسته مجهزاست. تدابیر این شفاخانه هم به شدت محافظت شده می‌باشد.

هاشم الکوزی، رییس کمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی سنا، گفت: «پرسان ما از سیاووش، مسوولان کشف و استخباراتی است و مقرری داکتر متهم را کی امضاء کرده، از این داکتر کی ضمانت کرده و آن را آورده در این گونه یک جای مهم مقرر کرده.»

حمله برشفاخانه چهارصد بستر یکی از خونین‌ترین و پیچیده‌ترین حمله‌های هراس افگنانه تا اکنون در افغانستان بوده است.

داعش مسوولیت این رویداد را، پذیرفته است، اما تاهنوزهم چه گونه‌گی دقیق این حمله روشن نیست که مهاجمان با همکاری چه کسانی به داخل این شفاخانه شده‌اند.

بازداشت بیش از ۱۰ تن در پیوند به حمله بر شفاخانه چهارصد بستر

برخی از نیروهای ارتش و پزشکان شفاخانه محمد داوود به ولی آرین در داخل این شفاخانه گفته‌اند که مهاجمان، بلدیت کامل به شفاخانه داشتند وحتی نام‌های پزشکان را می‌دانستند

Thumbnail

بیش از ده تن به شمول یکی از مسولان امنیتی شفاخانه چهارصد بستر در پیوند به حمله مهاجمان داعشی بر این شفاخانه، بازداشت شده‌اند.

مسوولان این شفاخانه می‌گویند که بربنیاد یافته‌های نخستین، مهاجمان از سه ماه پیش این حمله را طرح‌ریزی کرده بودند.
آنان می‌پذیرند که این رویداد با همکاری‌هایی در داخل شفاخانه انجام شده است.

برخی از نیروهای ارتش و پزشکان شفاخانه محمد داوود به ولی آرین در داخل این شفاخانه گفته‌اند که مهاجمان، بلدیت کامل به شفاخانه داشتند وحتی نام‌های پزشکان را می‌دانستند.

سیما، پزشک شفاخانه محمد داوود، گفت: «حالت وحشت بود، یعنی این قسم حالت را ما در زنده‎گی ندیده بودیم، چپن‌های سفید داشتن، اصلآ فکر نمی‌کردیم که این چه است.»

آصف برومند، سرطبیب شفاخانه محمد داوود، گفت: «هفده نفر پرسونل ما در بالا گیر مانده بودند، انتحاری سه بم دستی هم در کمرش بسته کرده بود، به آن‌ها گفته بود که برایید، گفته بودند که ما کارگراستیم، گفته بود خیر مه کار دارم باز انفجار داده بود خود را.»

عیدی محمد، پزشک شفاخانه محمد داوود، گفت: «یک نفر را در منزل پنج دیدم، یک کارگر را زد و بعد از او ما پت شدیم.»

این رویداد، پهلوهای دیگری نیز به خودش می‌گیرد.

سرباز ارتش، شفاخانه محمد داوود، گفت: «تک تک می‌زد به دروازه و نام می‌گرفت که فلان داکتر، تفنگچه به دست داشت، می‌زد.»

مهاجمان در نزدیکی‌های ساختمان شفاخانه مواد انفجاری را که در یک موتر جاسازی کرده بودند، منفجر ساختند.

آصف برومند، سرطبیب شفاخانه محمد داوود، گفت: «از روزی که حادثه شده تا فعلن دوامدارکار می‌کنند، ده  دوازده نفر را گرفته‌اند.»

سید عباس منگل،  فرمانده اکادمی پزشکی نظامی، گفت: «از روز اول که حادثه شد، من با خودم حدس زدم که نود و پنج فیصد، ستاژران در این حمله، مسوول استند.»

هر گوشه این شفاخانه با دوربین‌های مداربسته مجهزاست. تدابیر این شفاخانه هم به شدت محافظت شده می‌باشد.

هاشم الکوزی، رییس کمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی سنا، گفت: «پرسان ما از سیاووش، مسوولان کشف و استخباراتی است و مقرری داکتر متهم را کی امضاء کرده، از این داکتر کی ضمانت کرده و آن را آورده در این گونه یک جای مهم مقرر کرده.»

حمله برشفاخانه چهارصد بستر یکی از خونین‌ترین و پیچیده‌ترین حمله‌های هراس افگنانه تا اکنون در افغانستان بوده است.

داعش مسوولیت این رویداد را، پذیرفته است، اما تاهنوزهم چه گونه‌گی دقیق این حمله روشن نیست که مهاجمان با همکاری چه کسانی به داخل این شفاخانه شده‌اند.

هم‌رسانی کنید