Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بانک اطلاعات برای درج آمار ثبت نام کننده‎گان هنوز ایجاد نشده است

بربنیاد آمارهایی‌که کمیسیون مستقل انتخابات به دست می‌دهد، در پنج روز گذشته، ۱۱۳هزار نُه صد ۲۴ تن که ۳۷هزار و ۳۵۲تن آنان زنان استند، برای رأی دهی در انتخابات، ثبت نام کرده اند.

معاون عملیاتی این کمیسیون، می‎گوید که این آمارها را به وسیلۀ تیلفون و یا ایمیل، در آخر هر روز از مرکزها به دست می‌آورند.

معاذالله دولتی، در این باره می‎گوید: «این آماری که به کمیسیون می‌رسد، ما به هدفی‌که تعیین کرده بودیم، نخواهیم رسید، اما ما یک برنامه آگاهی دهی بزرگ را آغاز کرده ایم، امیدواریم این آمار در روزهای آینده، بیشتر شود.»

آقای دولتی، میافزاید که تا کنون بانک اطلاعاتی ملی را که باید برای درج آمارهای ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان ایجاد می‌کرد، نساخته اند.

به گفتۀ وی، هفته آینده روند استخدام ۲۰۰صد تن برای ایجاد این بانک اطلاعاتی، نهایی خواهد شد: «چهارصد تن باید برای بخش دیتابیش استخدام کنیم، تا در دو وقت کاری کنند و آمارها و معلومات کتاب‌ها را ثبت کنند، دوصد تن آنان هفتۀ آینده روند استخدام شان نهایی می‌شود و امیدواریم زود تر کار شان را آغاز کنند.»

این وضعیت، با انتقاد نهادهای ناظر بر روند انتخابات به همراه شده است. این نهادها، شیوۀ گردآوری اطلاعات را از سوی کمیسیون معتبر نمی‌دانند.

فضل احمد معنوی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات در این باره میگوید: «سیستم شان شفاف نیست و آگاهی دهی درست نکرده اند، از همین رو مردم کمتر برای ثبت نام میروند.»

منابعی در کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که در بسیاری از مرکزهای ثبت نام‌ها در کابل، روزانه ده تا شصت تن برای ثبت نام، مراجعه می‎کنند.

اما، این کمیسیون می‎گوید که تلاش دارند تا از تمامی گزینه‌ها برای آگاهی دهی به مردم برای شرکت در روند ثبت نام، کار بگیرند.

روند ثبت نام‌های رأی دهنده گان را تا بیست و دوم ماه ثور در پایتخت و مرکزهای ولایت‌ها ادامه خواهد داشت، اما پس از آن برای دو هفته این روند به ولسوالی آغاز خواهد شد.

کمیسیون مستقل انتخابات، بیست و هشتم ماه میزان را برای برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها تعیین کرده است.

بانک اطلاعات برای درج آمار ثبت نام کننده‎گان هنوز ایجاد نشده است

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که این کمیسیون انتظار دارد که دوازده تا پانزده میلیون تن برای شرکت در انتخابات ثبت نام کنند، اما با توجه به روند کنونی ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان، رسیدن به این هدف دشوار خواهد بود.

تصویر بندانگشتی

بربنیاد آمارهایی‌که کمیسیون مستقل انتخابات به دست می‌دهد، در پنج روز گذشته، ۱۱۳هزار نُه صد ۲۴ تن که ۳۷هزار و ۳۵۲تن آنان زنان استند، برای رأی دهی در انتخابات، ثبت نام کرده اند.

معاون عملیاتی این کمیسیون، می‎گوید که این آمارها را به وسیلۀ تیلفون و یا ایمیل، در آخر هر روز از مرکزها به دست می‌آورند.

معاذالله دولتی، در این باره می‎گوید: «این آماری که به کمیسیون می‌رسد، ما به هدفی‌که تعیین کرده بودیم، نخواهیم رسید، اما ما یک برنامه آگاهی دهی بزرگ را آغاز کرده ایم، امیدواریم این آمار در روزهای آینده، بیشتر شود.»

آقای دولتی، میافزاید که تا کنون بانک اطلاعاتی ملی را که باید برای درج آمارهای ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان ایجاد می‌کرد، نساخته اند.

به گفتۀ وی، هفته آینده روند استخدام ۲۰۰صد تن برای ایجاد این بانک اطلاعاتی، نهایی خواهد شد: «چهارصد تن باید برای بخش دیتابیش استخدام کنیم، تا در دو وقت کاری کنند و آمارها و معلومات کتاب‌ها را ثبت کنند، دوصد تن آنان هفتۀ آینده روند استخدام شان نهایی می‌شود و امیدواریم زود تر کار شان را آغاز کنند.»

این وضعیت، با انتقاد نهادهای ناظر بر روند انتخابات به همراه شده است. این نهادها، شیوۀ گردآوری اطلاعات را از سوی کمیسیون معتبر نمی‌دانند.

فضل احمد معنوی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات در این باره میگوید: «سیستم شان شفاف نیست و آگاهی دهی درست نکرده اند، از همین رو مردم کمتر برای ثبت نام میروند.»

منابعی در کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که در بسیاری از مرکزهای ثبت نام‌ها در کابل، روزانه ده تا شصت تن برای ثبت نام، مراجعه می‎کنند.

اما، این کمیسیون می‎گوید که تلاش دارند تا از تمامی گزینه‌ها برای آگاهی دهی به مردم برای شرکت در روند ثبت نام، کار بگیرند.

روند ثبت نام‌های رأی دهنده گان را تا بیست و دوم ماه ثور در پایتخت و مرکزهای ولایت‌ها ادامه خواهد داشت، اما پس از آن برای دو هفته این روند به ولسوالی آغاز خواهد شد.

کمیسیون مستقل انتخابات، بیست و هشتم ماه میزان را برای برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها تعیین کرده است.

هم‌رسانی کنید