Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بخش اول و دوم جادۀ خلم و کندز به بهره‌برداری سپرده شد

بخش اول و دوم جاده‌ای که ولسوالی خلم ولایت بلخ را به ولایت کندز پیوند می‌دهد به درازای نزدیک به ۵۹ کیلومتر به بهره‌برداری سپرده شد.

این جاده به هزینه ۴۱ میلیون دالر از کمک بدون باز پرداخت کشور آلمان ساخته شده است که با ساخت این جاده فاصله میان ولایت بلخ و کندز به گونه چشمگیر کاهش یافته است.

محمود بلیغ، وزیر فواید عامه می‌گوید این جاده در چهار بخش ساخته می‌شود که بخش اول و دوم آن تکمیل شده است.

اقای بلیغ گفت: «هدف محفل امروز افتتاح رسمی بخش اول و دوم سرک از ولسوالی خلم تا مرکز ولایت کندز است که پروژه بسیار مهم، استراتژیک، حیاتی و ملی را افتتاح می‌کنیم.»

او گفت که این جاده در مجموع ۱۱۲ کیلومتر طول دارد که پهنای آن ده متر و صخامت جاده نیز پانزده سانتی است، پنجاه پایه پلچک نیز در امتداد این جاده ساخته شده است.

عطامحمد نور، والی بلخ با ستایش از بهره برداری این جاده می‌گوید پس از این سهولت در رفت و آمدها بوجود می‌آید و داد و ستدها نیز افزایش خواهد یافت.

او  بر کیفیت بهتر ساخت جاده‌های باقی مانده تاکید می‌ورزد.

آقای نور گفت: «ما همیشه گفتیم که شرکت‌های که اینجا کار می‌کنند ما پول از پیش شان نمی‌خواهیم اگر کسی پول می‌خواهند ما را خبر کنند در غیر آن اگر پول را به کسی دادید و سرک را بی کیفیت ساختید هیچ وقت قابل قبول نیست.»

مایکل وایمر، مسئوول انکشافی آلمان در شمال‌کشور ساخت این جاده را  به کمک کشور متبوع‌اش، نشانه‌ی از دوستی میان دو کشور افغانستان و آلمان می‌داند.

وی گفت: «اجازه دهید صادقانه بگویم که شاهراه خلم و کندز یکی از پروژه‌های زیربنایی دولت افغانستان است که برای حمل و نقل از اهمیت بسیار برخوردار است.»

او افزود این جاده ولایت‌های شمال افغانستان را به هم پیوند می‌دهد که آلمان هزینه ساخت آنرا پرداخته است و این نشانه دوستی آلمان با افغانستان است.

با اینهمه، وزیر فواید عامه می‌گوید به زودی بخش سوم این جاده به درازای ۲۳ کیلومتر و بخش چهارم آن به درازای ۱۷ کیلومتر که ۵۰ میلیون یوروز هزینه بر می‌دارد ساخته می‌شود.

بخش اول و دوم جادۀ خلم و کندز به بهره‌برداری سپرده شد

این جاده به هزینه ۴۱ میلیون دالر از کمک بدون باز پرداخت کشور آلمان ساخته شده است که با ساخت این جاده فاصله میان ولایت بلخ و کندز به گونه چشمگیر کاهش یافته است.

Thumbnail

بخش اول و دوم جاده‌ای که ولسوالی خلم ولایت بلخ را به ولایت کندز پیوند می‌دهد به درازای نزدیک به ۵۹ کیلومتر به بهره‌برداری سپرده شد.

این جاده به هزینه ۴۱ میلیون دالر از کمک بدون باز پرداخت کشور آلمان ساخته شده است که با ساخت این جاده فاصله میان ولایت بلخ و کندز به گونه چشمگیر کاهش یافته است.

محمود بلیغ، وزیر فواید عامه می‌گوید این جاده در چهار بخش ساخته می‌شود که بخش اول و دوم آن تکمیل شده است.

اقای بلیغ گفت: «هدف محفل امروز افتتاح رسمی بخش اول و دوم سرک از ولسوالی خلم تا مرکز ولایت کندز است که پروژه بسیار مهم، استراتژیک، حیاتی و ملی را افتتاح می‌کنیم.»

او گفت که این جاده در مجموع ۱۱۲ کیلومتر طول دارد که پهنای آن ده متر و صخامت جاده نیز پانزده سانتی است، پنجاه پایه پلچک نیز در امتداد این جاده ساخته شده است.

عطامحمد نور، والی بلخ با ستایش از بهره برداری این جاده می‌گوید پس از این سهولت در رفت و آمدها بوجود می‌آید و داد و ستدها نیز افزایش خواهد یافت.

او  بر کیفیت بهتر ساخت جاده‌های باقی مانده تاکید می‌ورزد.

آقای نور گفت: «ما همیشه گفتیم که شرکت‌های که اینجا کار می‌کنند ما پول از پیش شان نمی‌خواهیم اگر کسی پول می‌خواهند ما را خبر کنند در غیر آن اگر پول را به کسی دادید و سرک را بی کیفیت ساختید هیچ وقت قابل قبول نیست.»

مایکل وایمر، مسئوول انکشافی آلمان در شمال‌کشور ساخت این جاده را  به کمک کشور متبوع‌اش، نشانه‌ی از دوستی میان دو کشور افغانستان و آلمان می‌داند.

وی گفت: «اجازه دهید صادقانه بگویم که شاهراه خلم و کندز یکی از پروژه‌های زیربنایی دولت افغانستان است که برای حمل و نقل از اهمیت بسیار برخوردار است.»

او افزود این جاده ولایت‌های شمال افغانستان را به هم پیوند می‌دهد که آلمان هزینه ساخت آنرا پرداخته است و این نشانه دوستی آلمان با افغانستان است.

با اینهمه، وزیر فواید عامه می‌گوید به زودی بخش سوم این جاده به درازای ۲۳ کیلومتر و بخش چهارم آن به درازای ۱۷ کیلومتر که ۵۰ میلیون یوروز هزینه بر می‌دارد ساخته می‌شود.

هم‌رسانی کنید