Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برمک: در جریان آتش‌بس حکومت در میدان‌های‌ جنگ تغییری نیامده‌است

در سومین روز آتش‌بس حکومت، هنوز هم نیروهای دولتی در بخش‌هایی از کشور با تلفات و جنگ‌های سنگینی رو به رو استند – نیروهایی‌که در این روزها دستور دارند که حالت دفاعی داشته باشند.

از این میان، نیروهای دولتی‌یی که شمار شان بیشتر از صد تن گفته شده است در ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب هنوز هم در حالت محاصره به سر می‌برند.

فوزیه رووفی، نمایندۀ مردم فاریاب در مجلس در این باره می‌گوید: «در حدود بیشتر از دوصد تن که هم مردم عام از قریه جات است و هم نیروها است در یک قلعه در کوهستان جمع شده اند و آب و نان ندارند.»

در همین حال، ویس احمد برمک، وزیر امورداخله نیز می‌گوید که در جریان سه روز آتش بس یک جانبۀ حکومت، در میدان‌های جنگ هیچ تغییری نیامده است: «تحرکات دشمن در غزنی، فاریاب متأسفانه زیاد است و در سه روز گذشته کدام کاهشی در تحرکات دشمن به میان نیامده است.»

این در حالی است که قرار است آتش‌بس گروه طالبان، فردا آغاز شود. از همین اکنون شمارش معکوس برای این آتش بس گروه طالبان آغاز شده است.

وزارت دفاع ملی، می‎گوید که تمامی اعضای گروه طالبان می‌توانند که در روزهای آتش‌بس جنگ افزارهای شان را به دروازه‌های شهرها بسپارند و خود شان داخل شهرهای بزرگ به شمول پایتخت شوند و با خانواده‌ها و دوستان شان ببینند.

محمد رادمنش، افزود: «در کابل هم می‌توانند که بیایند، اما در دروازه‌های شهر باید سلاح شان را تسلیم بدهند.»

با این همه، شورای عالی صلح، می‌گوید که اگر طالبان به ادامۀ آتش بس چراخ سبز نشان بدهند، حکومت نیز آماده است که این آتش بس را تمدید کند.

در بیشتر از یک دهه اخیر، نخستین بار خواهد بود که شهروندان افغانستان روزهای عید در یک آتش بس به سر خواهند برد.

فرستادۀ ویژه سازمان ملل برای افغانستان از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهد که این آتش بس را حرمت بدارند.

برمک: در جریان آتش‌بس حکومت در میدان‌های‌ جنگ تغییری نیامده‌است

در همین حال، فرستادۀ ویژۀ سازمان ملل متحد برای افغانستان، از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان می‌خواهد که آتش‌بس را حرمت بدارند.

تصویر بندانگشتی

در سومین روز آتش‌بس حکومت، هنوز هم نیروهای دولتی در بخش‌هایی از کشور با تلفات و جنگ‌های سنگینی رو به رو استند – نیروهایی‌که در این روزها دستور دارند که حالت دفاعی داشته باشند.

از این میان، نیروهای دولتی‌یی که شمار شان بیشتر از صد تن گفته شده است در ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب هنوز هم در حالت محاصره به سر می‌برند.

فوزیه رووفی، نمایندۀ مردم فاریاب در مجلس در این باره می‌گوید: «در حدود بیشتر از دوصد تن که هم مردم عام از قریه جات است و هم نیروها است در یک قلعه در کوهستان جمع شده اند و آب و نان ندارند.»

در همین حال، ویس احمد برمک، وزیر امورداخله نیز می‌گوید که در جریان سه روز آتش بس یک جانبۀ حکومت، در میدان‌های جنگ هیچ تغییری نیامده است: «تحرکات دشمن در غزنی، فاریاب متأسفانه زیاد است و در سه روز گذشته کدام کاهشی در تحرکات دشمن به میان نیامده است.»

این در حالی است که قرار است آتش‌بس گروه طالبان، فردا آغاز شود. از همین اکنون شمارش معکوس برای این آتش بس گروه طالبان آغاز شده است.

وزارت دفاع ملی، می‎گوید که تمامی اعضای گروه طالبان می‌توانند که در روزهای آتش‌بس جنگ افزارهای شان را به دروازه‌های شهرها بسپارند و خود شان داخل شهرهای بزرگ به شمول پایتخت شوند و با خانواده‌ها و دوستان شان ببینند.

محمد رادمنش، افزود: «در کابل هم می‌توانند که بیایند، اما در دروازه‌های شهر باید سلاح شان را تسلیم بدهند.»

با این همه، شورای عالی صلح، می‌گوید که اگر طالبان به ادامۀ آتش بس چراخ سبز نشان بدهند، حکومت نیز آماده است که این آتش بس را تمدید کند.

در بیشتر از یک دهه اخیر، نخستین بار خواهد بود که شهروندان افغانستان روزهای عید در یک آتش بس به سر خواهند برد.

فرستادۀ ویژه سازمان ملل برای افغانستان از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهد که این آتش بس را حرمت بدارند.

هم‌رسانی کنید