تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برگزاری دادگاه استیناف اعضای پیشین نهادهای انتخاباتی

دادگاه استیناف اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنیگن فساد اداری برگزار شد.

وکیلان مدافع اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی فصیلۀ دادگاه ابتدایی را در بارۀ زندانی شدن آنان سیاسی میدانند و خواهان تجدید نظر از سوی مرکز عدلی و قضایی اند.

اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی به کم‌کاری، سوء استفاده از صلاحیت و اضافه کردن آرای انتخابات پارلمانی متهم استند.

قرار است دادگاه فردا در باره متهمان این پرونده تصمیم بگیرد.

اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی که از سوی دادگاه ابتدایی به پنج سال زندان محکوم شدند؛ برای استیناف خواهی در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرم‌های سنگین در یک نشست علنی حضور یافتند.

معاذ الله دولتی - معاون پیشین کمیسیون مستقل انتخابات گفت:«کاملا یک جانبه است، در این اصطلاحی که به عنوان مدعی الاعموم گفته می شود متاسفانه صدق نمی کند و مدعی الخصوص می شود.»

عبدالعزیز آریایی- رییس پیشین کمیسیون رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی گفت:«ما اینجا نی رای را به بنیاد این تصمیم باطل کردیم و نه هم در اینجا بحث باطل شدن رای وجود دارد، ما اینجا یک اشتباهی که وجود دارد در متن این است که مشخصا همان تصمیمی را آدرس کردیم که ما باطل کرده بودیم و کمیسیون شکایات انتخاباتی در سطح درالانشا تصمیم را آن چنانی که میرساندند نرسانیده اند.»

ملحیه حسن- عضو پیشین کمیسیون مستقل انتخابات گفت:«آنچه اتهام بالای من است، خیالی، واهی و ساخته‌گی است.»

در همین حال، وکیلان مدافع اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی تصمیم دادگاه ابتدایی را سیاسی میدانند.

عبدالرزاق حیدری- وکیل مدافع اعضای کمیسیون های انتخاباتی گفت:«تعقیب عدلی و به محاکمه کشانیدن موکلین من، جز اهداف سیاسی هیچ نوع بار حقوقی را ندارد.»

فرشته عظیمی- سارنوال پرونده گفت:«در هیچ ماده قانون اجراعات قانون جزایی تذکر داده نشده است که جرم انتخاباتی استثنا است و تا زمانی که کمیسیون او را به سارنوالی معرفی نکند، سارنوالی نتواند که به او رسیده گی کند.»

نشست استیناف خواهی اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی برای ساعات ادامه داشت و قرار است رییس دادگاه روز چهار شنبه در این باره تصمیمش را اعلام کند.

انیسه رسولی- رییس دادگاه استیناف مرکزعدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری گفت:«به اساس این که سه ونیم بجه است وقت رسمیات ختم است بقیه جلسه را بر فردا می گذاریم.» 
  
مرکز عدلی وقضایی مبارزه با فساد اداری، در دادگاه ابتدایی رییس و اعضای پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و نیز رییس و دو عضو کمیسیون رسیده گی به شکایت‌های انتخاباتی را به جرم آوردن تغییر در آرای نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان ولایت کنر و سواستفاده از صلاحیت‌های شان هر کدام را به پنج سال زندان محکوم کرده بود.

برگزاری دادگاه استیناف اعضای پیشین نهادهای انتخاباتی

اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی به کم‌کاری، سوء استفاده از صلاحیت و اضافه کردن آرای انتخابات پارلمانی متهم استند.

Thumbnail

دادگاه استیناف اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنیگن فساد اداری برگزار شد.

وکیلان مدافع اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی فصیلۀ دادگاه ابتدایی را در بارۀ زندانی شدن آنان سیاسی میدانند و خواهان تجدید نظر از سوی مرکز عدلی و قضایی اند.

اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی به کم‌کاری، سوء استفاده از صلاحیت و اضافه کردن آرای انتخابات پارلمانی متهم استند.

قرار است دادگاه فردا در باره متهمان این پرونده تصمیم بگیرد.

اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی که از سوی دادگاه ابتدایی به پنج سال زندان محکوم شدند؛ برای استیناف خواهی در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرم‌های سنگین در یک نشست علنی حضور یافتند.

معاذ الله دولتی - معاون پیشین کمیسیون مستقل انتخابات گفت:«کاملا یک جانبه است، در این اصطلاحی که به عنوان مدعی الاعموم گفته می شود متاسفانه صدق نمی کند و مدعی الخصوص می شود.»

عبدالعزیز آریایی- رییس پیشین کمیسیون رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی گفت:«ما اینجا نی رای را به بنیاد این تصمیم باطل کردیم و نه هم در اینجا بحث باطل شدن رای وجود دارد، ما اینجا یک اشتباهی که وجود دارد در متن این است که مشخصا همان تصمیمی را آدرس کردیم که ما باطل کرده بودیم و کمیسیون شکایات انتخاباتی در سطح درالانشا تصمیم را آن چنانی که میرساندند نرسانیده اند.»

ملحیه حسن- عضو پیشین کمیسیون مستقل انتخابات گفت:«آنچه اتهام بالای من است، خیالی، واهی و ساخته‌گی است.»

در همین حال، وکیلان مدافع اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی تصمیم دادگاه ابتدایی را سیاسی میدانند.

عبدالرزاق حیدری- وکیل مدافع اعضای کمیسیون های انتخاباتی گفت:«تعقیب عدلی و به محاکمه کشانیدن موکلین من، جز اهداف سیاسی هیچ نوع بار حقوقی را ندارد.»

فرشته عظیمی- سارنوال پرونده گفت:«در هیچ ماده قانون اجراعات قانون جزایی تذکر داده نشده است که جرم انتخاباتی استثنا است و تا زمانی که کمیسیون او را به سارنوالی معرفی نکند، سارنوالی نتواند که به او رسیده گی کند.»

نشست استیناف خواهی اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی برای ساعات ادامه داشت و قرار است رییس دادگاه روز چهار شنبه در این باره تصمیمش را اعلام کند.

انیسه رسولی- رییس دادگاه استیناف مرکزعدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری گفت:«به اساس این که سه ونیم بجه است وقت رسمیات ختم است بقیه جلسه را بر فردا می گذاریم.» 
  
مرکز عدلی وقضایی مبارزه با فساد اداری، در دادگاه ابتدایی رییس و اعضای پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و نیز رییس و دو عضو کمیسیون رسیده گی به شکایت‌های انتخاباتی را به جرم آوردن تغییر در آرای نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان ولایت کنر و سواستفاده از صلاحیت‌های شان هر کدام را به پنج سال زندان محکوم کرده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره