Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تأکید جریان‎های سیاسی بر برگزاری به انتخابات به موقع

یک روز پس از آن که کمیسیون مستقل انتخابات، از احتمال تأخیر سه ماهه در برگزاری انتخابات های مجلس نماینده گان و شوراهای ولسوالی ها خبر داد، شماری از مقام های پیشین حکومت و جریان های سیاسی می گویند که تأخیر در برگزاری انتخابات، قابل قبول نیست.

این سیاسیون که امروز در یک نشست زیرنام «وفاق ملی» گرد آمده بودند، هشدار دادند که اگر حکومت انتخابات را به زمان معیین آن برگزار نکند، آنان طرح بدیلی را روی دست خواهند گرفت.

انوارالحق احدی، رییس جبهۀ نوین ملی افغانستان در این باره گفت: «هیچ نشانه یی وجود ندارد که نشان دهندۀ این باشد که حکومت انتخابات را برگزار نماید. و اگر انتخابات را برگزار هم کند، با تقلب خواهد بود هیچ اعتمادی وجود ندارد که حکومت انتخابات را شفاف برگزار خواهد کرد.»

محمد ناطقی، رییس کمیسیون عملی شدن توافق نامه ایجاد حکومت وحدت ملی نیز افزود: «انتخاابت دست آورد دموکراسی است و نباید این راه خراب شود، هر کاری می شود باید از راه انتخابات باشد. در حال حاضر سناریوهایی مانند کنفرانس بُن و لویه جرگه مطرح می شوند، اما باید انتخابات برگزار شود.»

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین یکی از شرکت کننده گان دیگر این نشست بود. او، بر به میان آمدن اتحاد و برابری میان شهروندان تأکید کرد: «مردم در گوشه و کنار این کشور قربانی می دهند از سال های سال بدینسو، به این خاک قربانی قربانی داده اند و این به این معنااست که برای وفاق ملی قربانی داده اند و صاحب این خاک استی.»

افزایش ناامنی ها، بی قانونی ها، قوم گرایی ها و فساد اداری، از موضوعات دیگری بودند که شرکت کننده گان این نشست، بر بیرون رفت از آن ها تأکید کردند.

احمد ولی مسعود، رییس بنیاد احمد شاه مسعود در این باره اظهار داشت: «قانون پایمال شده فساد به اوج خود رسیده فساد مالی و سیای و بحران مشروعیت وجود دارد. اگر این حالت ادامه یابد و حکومت پیش از تمام شدن دوره قانونی انتخابات را برگزار نکند، اعلام می کنیم که برای جلوگیری از فروپاشی نظام تمام جریان های سیاسی در چار چوب وفاق ملی تصمیم خواهند گرفت و الترناتیف را ارایه خواهیم کرد.»

این سیاسیون باور دارند که افغانستان در بدترین شرایط ممکن بحران قرار دارد و باید برای بیرون رفت از این وضعیت، انتخابات برگزار شود.

بربنیاد قانون، انتخابات شورای ملی باید در ماه جوزای سال ۱۳۹۴برگزار می شد.

اما کمیسیون مستقل انتخابات شانزدهم ماه سرطان سال آینده را برای برگزاری این انتخابات تعیین کرده است. با این هم، روز گذشته معاون عملیاتی کمیسیون انتخابات در گفت و گو با طلوع نیوز گفته که احتمال دارد این انتخابات سه ماه با تآخیر برگزار شود.

این در حالی است که اعضای مجلس نماینده گان سومین سال غیرقانونی کار شان را در مجلس آغاز کرده اند.

تأکید جریان‎های سیاسی بر برگزاری به انتخابات به موقع

شماری از جریان های سیاسی و نیز مقام های پیشین حکومت، می گویند که افغانستان در بحران قرار دارد و یگانه راه بیرون رفت از آن، برگزاری انتخابات به موقع است.

تصویر بندانگشتی

یک روز پس از آن که کمیسیون مستقل انتخابات، از احتمال تأخیر سه ماهه در برگزاری انتخابات های مجلس نماینده گان و شوراهای ولسوالی ها خبر داد، شماری از مقام های پیشین حکومت و جریان های سیاسی می گویند که تأخیر در برگزاری انتخابات، قابل قبول نیست.

این سیاسیون که امروز در یک نشست زیرنام «وفاق ملی» گرد آمده بودند، هشدار دادند که اگر حکومت انتخابات را به زمان معیین آن برگزار نکند، آنان طرح بدیلی را روی دست خواهند گرفت.

انوارالحق احدی، رییس جبهۀ نوین ملی افغانستان در این باره گفت: «هیچ نشانه یی وجود ندارد که نشان دهندۀ این باشد که حکومت انتخابات را برگزار نماید. و اگر انتخابات را برگزار هم کند، با تقلب خواهد بود هیچ اعتمادی وجود ندارد که حکومت انتخابات را شفاف برگزار خواهد کرد.»

محمد ناطقی، رییس کمیسیون عملی شدن توافق نامه ایجاد حکومت وحدت ملی نیز افزود: «انتخاابت دست آورد دموکراسی است و نباید این راه خراب شود، هر کاری می شود باید از راه انتخابات باشد. در حال حاضر سناریوهایی مانند کنفرانس بُن و لویه جرگه مطرح می شوند، اما باید انتخابات برگزار شود.»

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین یکی از شرکت کننده گان دیگر این نشست بود. او، بر به میان آمدن اتحاد و برابری میان شهروندان تأکید کرد: «مردم در گوشه و کنار این کشور قربانی می دهند از سال های سال بدینسو، به این خاک قربانی قربانی داده اند و این به این معنااست که برای وفاق ملی قربانی داده اند و صاحب این خاک استی.»

افزایش ناامنی ها، بی قانونی ها، قوم گرایی ها و فساد اداری، از موضوعات دیگری بودند که شرکت کننده گان این نشست، بر بیرون رفت از آن ها تأکید کردند.

احمد ولی مسعود، رییس بنیاد احمد شاه مسعود در این باره اظهار داشت: «قانون پایمال شده فساد به اوج خود رسیده فساد مالی و سیای و بحران مشروعیت وجود دارد. اگر این حالت ادامه یابد و حکومت پیش از تمام شدن دوره قانونی انتخابات را برگزار نکند، اعلام می کنیم که برای جلوگیری از فروپاشی نظام تمام جریان های سیاسی در چار چوب وفاق ملی تصمیم خواهند گرفت و الترناتیف را ارایه خواهیم کرد.»

این سیاسیون باور دارند که افغانستان در بدترین شرایط ممکن بحران قرار دارد و باید برای بیرون رفت از این وضعیت، انتخابات برگزار شود.

بربنیاد قانون، انتخابات شورای ملی باید در ماه جوزای سال ۱۳۹۴برگزار می شد.

اما کمیسیون مستقل انتخابات شانزدهم ماه سرطان سال آینده را برای برگزاری این انتخابات تعیین کرده است. با این هم، روز گذشته معاون عملیاتی کمیسیون انتخابات در گفت و گو با طلوع نیوز گفته که احتمال دارد این انتخابات سه ماه با تآخیر برگزار شود.

این در حالی است که اعضای مجلس نماینده گان سومین سال غیرقانونی کار شان را در مجلس آغاز کرده اند.

هم‌رسانی کنید