تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تأکید حکومت بر عملی‌شدن برنامۀ دسترخوان ملی

در حالی‌که هفتۀ پیش مجلس نماینده‌گان طرح «دسترخوان ملی» را رد کرد، اما حکومت هم‌چنان بر عملی‌شدن این طرح تأکید می‌ورزد.

دفتر معاون نخست رییس‌جمهور می‌گوید بیشتر پول‌هایی‌که برای برنامۀ دسترخوان ملی درنظر گرفته شده‌است، کمک‌های بانک جهانی است – کمک‌هایی که به گفتۀ دفتر معاون نخست رییس‌جمهور، برای عملی‌سازی پروژه‌هایی استند که درحال حاضر کار شماری از آنان متوقف است و یا هم از پروژه‌های دیگر سرفه‌جویی شده‌است که هزینۀ بلند داشته‌اند.

رضوان مراد، مسؤول بخش ارتباطات دفتر معاون نخست رییس‌جمهور در این باره گفت: «توقع ما این است، پارلمان جلو این برنامه‌یی را که برای کسانی گرفته شده‌اند که وضعیت مالی شان بخاطر کرونا با خطر مواجه است نگیرد. هرگونه حساب و کتاب که مربوط به شفافیت این برنامه می‌شود، ما آماده استیم که آن را به اعضای محترم پارلمان ارایه کنیم.»

برنامۀ دسترخوان ملی در حدود دو هفته پیش از سوی حکومت اعلام شد. رییس‌جمهور غنی در گشایش این برنامه گفت که قرار است این برنامه در دو مرحله اجرا شود. به گفتۀ او برای مرحله نخست ۸۶ میلیون دالر درنظر گرفته شده‌است و برای مرحلۀ دوم ۱۵۸ میلیون دالر مدنظر است.

در مرحلۀ نخست قرار بود برای ۱.۶۷ میلیون خانواده در ۱۲۳ ولسوالی در سراسر افغانستان کمک‌های چون آرد، برنج، روغن، لوبیا و صابون دستشویی توزیع شود و در مرحلۀ دوم قرار بود ۲.۵ میلیون خانواده در ۲۳۵ ولسوالی در سراسر افغانستان زیر پوشش این برنامه قرار بگیرند.

اما این برنامه پنج روز پیش از سوی مجلس نماینده‌گان رد شد.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که طرح این برنامه را ازبهر این رد کردند که بهانه‌یی برای فساد بزرگ در کشور بود.

عبدالولی افغان، عضو مجلس نماینده‌‎گان گفت: «هدف ما این بود که پول این برنامه یا زیر نظارت و کنترل خوب به مردم نیازمند توزیع شود و یا به پروژۀ عام المنفعه اختصاص یابد.»

گل رحمان همدرد، عضو دیگر مجلس نیز افزود: «در برنامۀ توزیع نان خشک، فساد بود؛ تنها در کابل به میلیون‌ها افغانی دزدیده شد... تشویش پارلمان همین بود که پول برنامۀ دسترخوان ملی هم با ظاهرسازی که به مردم کمک می‌شود در باطن شاید دزدی شود.»

حکومت، پس از شیوع ویروس کرونا دو برنامۀ دیگری را برای کمک به نیازمندان روی دست گرفت. در برنامۀ نخست به مردم گندم توزیع شد و در برنامۀ دوم نان خشک – برنامه‌‌هایی که با اتهام‌های فساد به همراه شد.

سید پادشاه که کارگرد روز مزد است، می‌گوید که باید برای خانوادۀ دوازده نفری‌اش نان در بیاورد، اما او تاکنون هیچ کمکی از سوی دولت دریافت نکرده‌است: «از بالا فساد است تا پایین؛ اگر در بالا فساد نباشد در پایین فساد نیست.»

تأکید حکومت بر عملی‌شدن برنامۀ دسترخوان ملی

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که طرح این برنامه را ازبهر این رد کردند که بهانه‌یی برای فساد بزرگ در کشور بود.

تصویر بندانگشتی

در حالی‌که هفتۀ پیش مجلس نماینده‌گان طرح «دسترخوان ملی» را رد کرد، اما حکومت هم‌چنان بر عملی‌شدن این طرح تأکید می‌ورزد.

دفتر معاون نخست رییس‌جمهور می‌گوید بیشتر پول‌هایی‌که برای برنامۀ دسترخوان ملی درنظر گرفته شده‌است، کمک‌های بانک جهانی است – کمک‌هایی که به گفتۀ دفتر معاون نخست رییس‌جمهور، برای عملی‌سازی پروژه‌هایی استند که درحال حاضر کار شماری از آنان متوقف است و یا هم از پروژه‌های دیگر سرفه‌جویی شده‌است که هزینۀ بلند داشته‌اند.

رضوان مراد، مسؤول بخش ارتباطات دفتر معاون نخست رییس‌جمهور در این باره گفت: «توقع ما این است، پارلمان جلو این برنامه‌یی را که برای کسانی گرفته شده‌اند که وضعیت مالی شان بخاطر کرونا با خطر مواجه است نگیرد. هرگونه حساب و کتاب که مربوط به شفافیت این برنامه می‌شود، ما آماده استیم که آن را به اعضای محترم پارلمان ارایه کنیم.»

برنامۀ دسترخوان ملی در حدود دو هفته پیش از سوی حکومت اعلام شد. رییس‌جمهور غنی در گشایش این برنامه گفت که قرار است این برنامه در دو مرحله اجرا شود. به گفتۀ او برای مرحله نخست ۸۶ میلیون دالر درنظر گرفته شده‌است و برای مرحلۀ دوم ۱۵۸ میلیون دالر مدنظر است.

در مرحلۀ نخست قرار بود برای ۱.۶۷ میلیون خانواده در ۱۲۳ ولسوالی در سراسر افغانستان کمک‌های چون آرد، برنج، روغن، لوبیا و صابون دستشویی توزیع شود و در مرحلۀ دوم قرار بود ۲.۵ میلیون خانواده در ۲۳۵ ولسوالی در سراسر افغانستان زیر پوشش این برنامه قرار بگیرند.

اما این برنامه پنج روز پیش از سوی مجلس نماینده‌گان رد شد.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که طرح این برنامه را ازبهر این رد کردند که بهانه‌یی برای فساد بزرگ در کشور بود.

عبدالولی افغان، عضو مجلس نماینده‌‎گان گفت: «هدف ما این بود که پول این برنامه یا زیر نظارت و کنترل خوب به مردم نیازمند توزیع شود و یا به پروژۀ عام المنفعه اختصاص یابد.»

گل رحمان همدرد، عضو دیگر مجلس نیز افزود: «در برنامۀ توزیع نان خشک، فساد بود؛ تنها در کابل به میلیون‌ها افغانی دزدیده شد... تشویش پارلمان همین بود که پول برنامۀ دسترخوان ملی هم با ظاهرسازی که به مردم کمک می‌شود در باطن شاید دزدی شود.»

حکومت، پس از شیوع ویروس کرونا دو برنامۀ دیگری را برای کمک به نیازمندان روی دست گرفت. در برنامۀ نخست به مردم گندم توزیع شد و در برنامۀ دوم نان خشک – برنامه‌‌هایی که با اتهام‌های فساد به همراه شد.

سید پادشاه که کارگرد روز مزد است، می‌گوید که باید برای خانوادۀ دوازده نفری‌اش نان در بیاورد، اما او تاکنون هیچ کمکی از سوی دولت دریافت نکرده‌است: «از بالا فساد است تا پایین؛ اگر در بالا فساد نباشد در پایین فساد نیست.»

هم‌رسانی کنید