Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تأکید عبدالله بر بی‌طرفی کارمندان دولتی

رئیس اجرائیه بر بی‌طرفی و غیرسیاسی بودن نهادها و کارمندان دولتی تأکید می‌ورزد.

عبدالله عبدالله در مراسم معرفی نادر نادری به حیث رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، نقش این نهاد را در ایجاد حکومت داری خوب بسیار مهم می‌داند و بر ایجاد مصونیت برای کارکنان دولتی تأکید می‌ورزد.

رییس جمهور غنی  پنج ماه پیش نادر نادری را به این سمت گماشته بود، اما مخالفت آقای عبدالله  با این تصمیم رییس جمهور باعث شد تا آقای نادری با پنج ماه تآخیر کارش را آغاز کند.

سرانجام نادرنادری مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و ستراتیژیک، به روز شنبه به حیث رئیس کمیسیون اصلاحات اداری آغاز به کارکرد.

رئیس اجرائیه در این مراسم بر ایجاد هم آهنگی بیشتر میان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و دیگر نهادهای دولتی تأکید‌می ورزد.

عبدالله گفت: «یک سرمایه گذاری به شکل صورت بگیرد که یک تهداب مستحکم باشد برای آینده افغانستان که کارکنان خدمات ملکی خود را مصون بدانند و خود را متاثر از تغییرات سیاسی ندانند.»

رئیس جدید کمیسیون اصلاحات اداری هرچند آوردن اصلاحات را یک بارسنگین می‌داند، اما نوسازی این نهاد را یک نیاز می‌داند.

نادر نادری، رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، گفت: «اداره نیاز به جوان شدن دارد، اداره نیاز به خون تازه و انرژی بیشتر دارد. پس او تعداد افرادی را که نیاز استند متناسب به شرایط، بدون تعصب باید بر اساس استعداد شان، زمینه چگونگی جذب شان در دستگاه دولتی فراهم شود.»

رئیس پیشین این کمیسیون نیز آوردن اصلاحات را در نهادهای خدمات ملکی یک نیاز جدی می‌داند.

داکتر احمد مشاهد، رئیس پیشین کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، گفت: «امیدوار استم که با انتصاب نادری صاحب، صفحه جدیدی از برنامه‌های تدوین شده خدمات ملکی در افغانستان آغاز شود.»

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری از آغازحکومت وحدت ملی از سوی سرپرست اداره می‌شد.

تأکید عبدالله بر بی‌طرفی کارمندان دولتی

رییس جمهور غنی  پنج ماه پیش نادر نادری را به این سمت گماشته بود، اما مخالفت آقای عبدالله  با این تصمیم رییس جمهور باعث شد تا آقای نادری با پنج ماه تآخیر کارش را آغاز کند

Thumbnail

رئیس اجرائیه بر بی‌طرفی و غیرسیاسی بودن نهادها و کارمندان دولتی تأکید می‌ورزد.

عبدالله عبدالله در مراسم معرفی نادر نادری به حیث رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، نقش این نهاد را در ایجاد حکومت داری خوب بسیار مهم می‌داند و بر ایجاد مصونیت برای کارکنان دولتی تأکید می‌ورزد.

رییس جمهور غنی  پنج ماه پیش نادر نادری را به این سمت گماشته بود، اما مخالفت آقای عبدالله  با این تصمیم رییس جمهور باعث شد تا آقای نادری با پنج ماه تآخیر کارش را آغاز کند.

سرانجام نادرنادری مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و ستراتیژیک، به روز شنبه به حیث رئیس کمیسیون اصلاحات اداری آغاز به کارکرد.

رئیس اجرائیه در این مراسم بر ایجاد هم آهنگی بیشتر میان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و دیگر نهادهای دولتی تأکید‌می ورزد.

عبدالله گفت: «یک سرمایه گذاری به شکل صورت بگیرد که یک تهداب مستحکم باشد برای آینده افغانستان که کارکنان خدمات ملکی خود را مصون بدانند و خود را متاثر از تغییرات سیاسی ندانند.»

رئیس جدید کمیسیون اصلاحات اداری هرچند آوردن اصلاحات را یک بارسنگین می‌داند، اما نوسازی این نهاد را یک نیاز می‌داند.

نادر نادری، رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، گفت: «اداره نیاز به جوان شدن دارد، اداره نیاز به خون تازه و انرژی بیشتر دارد. پس او تعداد افرادی را که نیاز استند متناسب به شرایط، بدون تعصب باید بر اساس استعداد شان، زمینه چگونگی جذب شان در دستگاه دولتی فراهم شود.»

رئیس پیشین این کمیسیون نیز آوردن اصلاحات را در نهادهای خدمات ملکی یک نیاز جدی می‌داند.

داکتر احمد مشاهد، رئیس پیشین کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، گفت: «امیدوار استم که با انتصاب نادری صاحب، صفحه جدیدی از برنامه‌های تدوین شده خدمات ملکی در افغانستان آغاز شود.»

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری از آغازحکومت وحدت ملی از سوی سرپرست اداره می‌شد.

هم‌رسانی کنید