تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تأکید عبدالله عبدالله بر سپردن صلاحیت‌های بیشتر به مسؤولان محلی

 رییس اجراییه حکومت در نشست "گفتمان ملی حکومتداری محلی" بر سپردن صلاحیت‌های لازم اجرایی به مسؤولان نهادهای محلی و توسعه متوازن ولایت‌ها تأکید می ورزد.

 عبدالله عبدالله می‌گوید که پس از این باید مسؤولان محلی بودجه حکومت را پیش‌بینی کنند وآنان در اجرای وظایف شان زیر تاثیر هیچ طرفی قرار نگیرند.

 رییس اداره ارگان‌های محل نیز می‌گوید که نقش مسؤولان اداره‌های محلی اکنون نمادین است و این نقش بازنگری خواهد شد

 در همین حال رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید که شمار کارمندان اداره‌های محلی پاسخ‌گوی جمعیت‌های ولایت‌ها نیست و این شمار باید افزایش یابد.

 اما شماری از ولسوالان از افزایش ناامنی‌ها و زورگویی‌ها و نیز از به رقابت گذاشته شدن کرسی شان انتقاد می‌کنند.

 نشستی که با حضور دو صدو پنجاه تن از ولسوالان ولایت های ناامن و نیمه امن کشور  در باره  دریافت  راه حل ها به مشکلات وبهبود حکومت داری محلی برگزار شده است.

 رییس اجراییه حکومت بر سهیم ساختن هرچه بیشتر مسولان نهادهای محلی در تصمیم گیری های حکومت تاکید می ورزد.

 عبدالله گفت:«بودجه افغانستان باید از ولسوالی به ولایت پیش بینی شود و بعد در مرکز هماهنگی صورت بگیرد و آن بودجه در اختیار محل قرار بگیرد.»

 عبدالمتین بیگ، رییس اداره ارگان های محل گفت:«با این نشست هدف ما این است که بتوانیم نقشه راه تازه یا قانون تازه را در قسمت تقویه ولسوالی ها و به خصوص برای موثریت ولسوالی و واحدهای سومی و نفش ولسوال را باز تعریف کنیم..»

 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی شمار کارمندان اداره های محلی را کمتر از نفوس ولایت ها می گوید

 به باور وی از این پس ولسوال‌ها با توجه به مهارت های رهبریشان به کار گماشته خواهند شد.

 نادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت:«تناسبی را که با منابع بشری و انسانی در سطح ولسوالی‌ها و ولایت‌ها است، با تشکیلات دستگاه‌ها باید بوجود بیآید.اکنون این با نبود تناسب روبرو است.»

 اما این نشست با انتقادهای شماری از ولسوالان نیز همراه است.

 غلام الله سعید ولسوال راغستان بدخشان گفت:«خواهش ما این است که بست های دو قابل اعلام از ریاست های دومی تا ولسوالان محترم تفکیک صورت بگیرد.»

 عبدالرافیع معراجی ولسوال کوف آب بدخشان گفت:«اگر به کوفه بدخشان توجه نشود، چهار تا پنج ولسوالی دیگر هم زیر تهدید قرار می گیرد. حکومت باید هرچه زودتر به این ولسوالی ها پرسونل بیشتر روان کند.»

 عبدالغنی مسلمیار، ولسوال معروف کندهار گفت:«ولسوالی معروف یا ارغستان در کندهار یک ولسوالی کوهستانی است، آنجا امنیت هر روز خرابتر میشود.»

 عبدالحی زازی ولسوال گربز خوست گفت:«نهادهای عدلی، قضایی و حتی ولسوالی های ما تعمیرهای اداری ندارند.»

 قرار است گفتمان ملی حکومتداری محلی برای دو روز در کابل ادامه پیدا کند.

تأکید عبدالله عبدالله بر سپردن صلاحیت‌های بیشتر به مسؤولان محلی

 در همین حال رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید که شمار کارمندان اداره‌های محلی پاسخ‌گوی جمعیت‌های ولایت‌ها نیست و این شمار باید افزایش یابد.

Thumbnail

 رییس اجراییه حکومت در نشست "گفتمان ملی حکومتداری محلی" بر سپردن صلاحیت‌های لازم اجرایی به مسؤولان نهادهای محلی و توسعه متوازن ولایت‌ها تأکید می ورزد.

 عبدالله عبدالله می‌گوید که پس از این باید مسؤولان محلی بودجه حکومت را پیش‌بینی کنند وآنان در اجرای وظایف شان زیر تاثیر هیچ طرفی قرار نگیرند.

 رییس اداره ارگان‌های محل نیز می‌گوید که نقش مسؤولان اداره‌های محلی اکنون نمادین است و این نقش بازنگری خواهد شد

 در همین حال رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید که شمار کارمندان اداره‌های محلی پاسخ‌گوی جمعیت‌های ولایت‌ها نیست و این شمار باید افزایش یابد.

 اما شماری از ولسوالان از افزایش ناامنی‌ها و زورگویی‌ها و نیز از به رقابت گذاشته شدن کرسی شان انتقاد می‌کنند.

 نشستی که با حضور دو صدو پنجاه تن از ولسوالان ولایت های ناامن و نیمه امن کشور  در باره  دریافت  راه حل ها به مشکلات وبهبود حکومت داری محلی برگزار شده است.

 رییس اجراییه حکومت بر سهیم ساختن هرچه بیشتر مسولان نهادهای محلی در تصمیم گیری های حکومت تاکید می ورزد.

 عبدالله گفت:«بودجه افغانستان باید از ولسوالی به ولایت پیش بینی شود و بعد در مرکز هماهنگی صورت بگیرد و آن بودجه در اختیار محل قرار بگیرد.»

 عبدالمتین بیگ، رییس اداره ارگان های محل گفت:«با این نشست هدف ما این است که بتوانیم نقشه راه تازه یا قانون تازه را در قسمت تقویه ولسوالی ها و به خصوص برای موثریت ولسوالی و واحدهای سومی و نفش ولسوال را باز تعریف کنیم..»

 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی شمار کارمندان اداره های محلی را کمتر از نفوس ولایت ها می گوید

 به باور وی از این پس ولسوال‌ها با توجه به مهارت های رهبریشان به کار گماشته خواهند شد.

 نادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت:«تناسبی را که با منابع بشری و انسانی در سطح ولسوالی‌ها و ولایت‌ها است، با تشکیلات دستگاه‌ها باید بوجود بیآید.اکنون این با نبود تناسب روبرو است.»

 اما این نشست با انتقادهای شماری از ولسوالان نیز همراه است.

 غلام الله سعید ولسوال راغستان بدخشان گفت:«خواهش ما این است که بست های دو قابل اعلام از ریاست های دومی تا ولسوالان محترم تفکیک صورت بگیرد.»

 عبدالرافیع معراجی ولسوال کوف آب بدخشان گفت:«اگر به کوفه بدخشان توجه نشود، چهار تا پنج ولسوالی دیگر هم زیر تهدید قرار می گیرد. حکومت باید هرچه زودتر به این ولسوالی ها پرسونل بیشتر روان کند.»

 عبدالغنی مسلمیار، ولسوال معروف کندهار گفت:«ولسوالی معروف یا ارغستان در کندهار یک ولسوالی کوهستانی است، آنجا امنیت هر روز خرابتر میشود.»

 عبدالحی زازی ولسوال گربز خوست گفت:«نهادهای عدلی، قضایی و حتی ولسوالی های ما تعمیرهای اداری ندارند.»

 قرار است گفتمان ملی حکومتداری محلی برای دو روز در کابل ادامه پیدا کند.

هم‌رسانی کنید