تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

"تا ده سال دیگر منابع آبی پایتخت خشک خواهند شد"

تنها انفجار و انتحار نه بل‌که کمبود آب هم این روزها از جدی‌ترین چالش‌ها در برابر زنده‌گی پایتخت نشینان شده است.

وزیر دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی، هشدار می‌دهد که ادامۀ حفر چاه‌های عمیق در کابل، تمامی منابع آبی پایتخت را تا ده سال دیگر خشک خواهد ساخت.

نجیب آقا فهیم، می‌گوید که در کابل در یک سال ۳۲میلیون متر مکعب آب برداشت می‌شود، در حالی که ظرفیت آبی پایتخت در یک سال، ۲۹ میلیون متر مکعب است: «اگر این وضعیت به همین شکل ادامه یابد، در ده سال آینده تمامی آب‌های زیرزمینی کابل ازبین می‌رود.»

در همین حا، ادارۀ ملی نگهداری از محیط زیست، می‌گوید که همین اکنون ۲۱۳هزار چاه عمیق و نیمه عمیق در شهر کابل حفر شده اند و این یک بحران است.

پروژۀ آب رسانی افشار، یکی از منابع آبی در کابل است که از ده چاه آن اکنون تنها یکی آن آب دارد و چاه‌های دیگر آن همه خشک شده اند. پیش از این، روزانه از این چاه‌ها ۱۸هزار متر مکعب آب بیرون کشیده می‌شد.

غلام محمد ملک یار، معین مسلکی ادارۀ ملی نگهداری از محیط زیست در این باره می‌افزاید: «دوصد و سیزده هزار چاه عمیق و نیمه عمیق در سطح شهر کابل حفر شده است که هرکدام به گونۀ اوسط یک هزار لیتر آب بیرون می‌کشند، و این یک بحران است.»

همزمان با این، وزارت انرژی و آب نیز کاهش آب‌های زیرزمینی را در کابل بسیار نگران کننده می‌داند و بر مجازات شرکت‌هایی تأکید می‌ورزد که آب‌های کابل را به گونۀ غیرقانونی بیرون می‌کشند.

به گفتۀ این وزارت، ادامۀ حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق، زنگ خطری است برای کابل و همین اکنون ده‌ها شرکت به گونۀ غیرقانونی سرگرم بیرون کشیدن آب‌های زیرزمینی کابل هستند.

آصف غفوری، رییس دفتر وزیر انرژی و آب در این باره گفت: «ما نگران کاهش آب‌های زیرزمینی شهر کابل استیم. کمپنی‌ها و نهادهایی که به گونۀ غیرقانونی چاه حفر می‌کنند در واقع آنان مورد پی‌گرد قرار می‌گیرند.»

ریاست آب رسانی کابل، پیش از این گفته است که سطح آب‌های زیرزمینی در شهر کابل، تا پانزده متر پایین رفته است.

به گفتۀ این ریاست، اگر استفاده از آب‌های زیرزمینی مدیریت شده و منظم نباشد، کابل با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.

این وضعیت، هم اکنون نیز زنده‌گی بسیاری‌ها را با چالش روبرو کرده است.

شهاب الدین که در ولسوالی سرای خوجه کابل از ۱۸سال بدینسو کشاورز است، می‌گوید آب این بخش به شدت کم شده و این وضعیت درآمدهایش را ۵۰در صد کاهش داده است: «چاه‌ها تمامأ خشک شده اند و از صد چاه در منطقه ما ده چاه اکنون آب دارند.»

آب‌های زیرزمینی، از منابع بسیار مهم و ارزشمند کشورها به شمار می‌روند، اما در افغانستان توجه به این داشته طبیعی بسیار اندک بوده است، هرچند حکومت افغانستان از تلاش‌ها برای عملی سازی پروژۀ تزریق آب در شهر کابل سخن می‌گوید، اما شهریان پایتخت می‌گویند تا هنگامی که یک برنامۀ منظم و اثرگذار برای حفظ آب‌های زیرزمینی از سوی حکومت آماده و اجرا نشود، در سال‌های بعد زنده‌گی در این شهر دشوار خواهد بود.

افغانستان

"تا ده سال دیگر منابع آبی پایتخت خشک خواهند شد"

در کابل در یک سال ۳۲میلیون متر مکعب آب برداشت می‌شود در حالی که ظرفیت آبی پایتخت در یک سال ۲۹ میلیون متر مکعب است.

تصویر بندانگشتی

تنها انفجار و انتحار نه بل‌که کمبود آب هم این روزها از جدی‌ترین چالش‌ها در برابر زنده‌گی پایتخت نشینان شده است.

وزیر دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی، هشدار می‌دهد که ادامۀ حفر چاه‌های عمیق در کابل، تمامی منابع آبی پایتخت را تا ده سال دیگر خشک خواهد ساخت.

نجیب آقا فهیم، می‌گوید که در کابل در یک سال ۳۲میلیون متر مکعب آب برداشت می‌شود، در حالی که ظرفیت آبی پایتخت در یک سال، ۲۹ میلیون متر مکعب است: «اگر این وضعیت به همین شکل ادامه یابد، در ده سال آینده تمامی آب‌های زیرزمینی کابل ازبین می‌رود.»

در همین حا، ادارۀ ملی نگهداری از محیط زیست، می‌گوید که همین اکنون ۲۱۳هزار چاه عمیق و نیمه عمیق در شهر کابل حفر شده اند و این یک بحران است.

پروژۀ آب رسانی افشار، یکی از منابع آبی در کابل است که از ده چاه آن اکنون تنها یکی آن آب دارد و چاه‌های دیگر آن همه خشک شده اند. پیش از این، روزانه از این چاه‌ها ۱۸هزار متر مکعب آب بیرون کشیده می‌شد.

غلام محمد ملک یار، معین مسلکی ادارۀ ملی نگهداری از محیط زیست در این باره می‌افزاید: «دوصد و سیزده هزار چاه عمیق و نیمه عمیق در سطح شهر کابل حفر شده است که هرکدام به گونۀ اوسط یک هزار لیتر آب بیرون می‌کشند، و این یک بحران است.»

همزمان با این، وزارت انرژی و آب نیز کاهش آب‌های زیرزمینی را در کابل بسیار نگران کننده می‌داند و بر مجازات شرکت‌هایی تأکید می‌ورزد که آب‌های کابل را به گونۀ غیرقانونی بیرون می‌کشند.

به گفتۀ این وزارت، ادامۀ حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق، زنگ خطری است برای کابل و همین اکنون ده‌ها شرکت به گونۀ غیرقانونی سرگرم بیرون کشیدن آب‌های زیرزمینی کابل هستند.

آصف غفوری، رییس دفتر وزیر انرژی و آب در این باره گفت: «ما نگران کاهش آب‌های زیرزمینی شهر کابل استیم. کمپنی‌ها و نهادهایی که به گونۀ غیرقانونی چاه حفر می‌کنند در واقع آنان مورد پی‌گرد قرار می‌گیرند.»

ریاست آب رسانی کابل، پیش از این گفته است که سطح آب‌های زیرزمینی در شهر کابل، تا پانزده متر پایین رفته است.

به گفتۀ این ریاست، اگر استفاده از آب‌های زیرزمینی مدیریت شده و منظم نباشد، کابل با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.

این وضعیت، هم اکنون نیز زنده‌گی بسیاری‌ها را با چالش روبرو کرده است.

شهاب الدین که در ولسوالی سرای خوجه کابل از ۱۸سال بدینسو کشاورز است، می‌گوید آب این بخش به شدت کم شده و این وضعیت درآمدهایش را ۵۰در صد کاهش داده است: «چاه‌ها تمامأ خشک شده اند و از صد چاه در منطقه ما ده چاه اکنون آب دارند.»

آب‌های زیرزمینی، از منابع بسیار مهم و ارزشمند کشورها به شمار می‌روند، اما در افغانستان توجه به این داشته طبیعی بسیار اندک بوده است، هرچند حکومت افغانستان از تلاش‌ها برای عملی سازی پروژۀ تزریق آب در شهر کابل سخن می‌گوید، اما شهریان پایتخت می‌گویند تا هنگامی که یک برنامۀ منظم و اثرگذار برای حفظ آب‌های زیرزمینی از سوی حکومت آماده و اجرا نشود، در سال‌های بعد زنده‌گی در این شهر دشوار خواهد بود.

هم‌رسانی کنید