Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تجاوز فرماندهان شبکه حقانی بر کودکان و نوجوانان

 

ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که فرماندهان شبکه حقانی برکودکان و نوجوانان تجاوز می کنند .

ریاست عمومی امنیت ملی در خبرنامه یی افزوده اسیت که فرماندهان شبکه حقانی هنگام آموزش حمله های انتحاری به کودکان و نوجوانان بر آنان تجاوز می کنند.

بربنیاد این خبر نامه، نوجوانی که می خواست فرمانده پولیس ولایت خوست را بکشد و ازسوی ریاست امنیت ملی باز داشته شده است، فاش ساخته است که فرماندهان شبکه حقانی هنگام آموزش حمله های انتحاری بروی و کودکان و نوجوانان دیگر تجاوز کرده اند.

این کودک شانزده ساله سمیع الله نام دارد وباشنده ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان است.

وی می گوید که در یکی ازهوتل های شهر خوست کار می کرد که ازسوی یک عضو شبکه حقانی برای فراگیری آموزش های نظامی به میرانشاه پاکستان نزد کلیم، یکی از فرماندهان شبکه حقانی برده شده است.

سمیع الله افزوده که درجریان آموزش حمله های انتحاری چندین بار از سوی این فرمانده شبکه حقانی و برادرش بر وی تجاوز جنسی شده است.

سیمع الله گفت:« در لباس زنانه، چهار شب تحت تجاوز جنسی قرار گرفتم و لت و کوب شدم. رفیق دیگرم محمد نام داشت که نیز تحت تجاوز قرار گرفته است.»

دراین خبر نامه ریاست عمومی امنیت ملی آمده است که این کودک را هنگامی بازداشت کردند که قصد داشت با یک تفنگچه فرمانده امنیه ولایت خوست را بکشد.

سمیع الله می گوید:« در میرانشاه یکی از قمندانان حقانی برای من این اسلحه را تسلیم کرد تا در خوست، در یک کلینیک وقتی که قمندان امنیه آمد، وی را بکشم.»

به کارگیری کودکان وتشویق آنان به انجام حمله های انتحاری و هراس افگنی ازسوی هراس افگنانان پدیده تازه یی نیست، چندین بار دیده شده است که طالبان، شبکه حقانی و دیگر گروه های هراس افگن از کودکان برای انجام حمله های انتحاری کار گرفته اند وشماری از این کودکان که ازسوی نهادهای امنتی بازداشت و زندانی شده بودند، ازسوی رییس جمهور کرزی دو باره رها شده اند.

تجاوز فرماندهان شبکه حقانی بر کودکان و نوجوانان

 
ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که فرماندهان شبکه حقانی برکودکان و نوجوانان تجاوز می کنند .

Thumbnail

 

ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که فرماندهان شبکه حقانی برکودکان و نوجوانان تجاوز می کنند .

ریاست عمومی امنیت ملی در خبرنامه یی افزوده اسیت که فرماندهان شبکه حقانی هنگام آموزش حمله های انتحاری به کودکان و نوجوانان بر آنان تجاوز می کنند.

بربنیاد این خبر نامه، نوجوانی که می خواست فرمانده پولیس ولایت خوست را بکشد و ازسوی ریاست امنیت ملی باز داشته شده است، فاش ساخته است که فرماندهان شبکه حقانی هنگام آموزش حمله های انتحاری بروی و کودکان و نوجوانان دیگر تجاوز کرده اند.

این کودک شانزده ساله سمیع الله نام دارد وباشنده ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان است.

وی می گوید که در یکی ازهوتل های شهر خوست کار می کرد که ازسوی یک عضو شبکه حقانی برای فراگیری آموزش های نظامی به میرانشاه پاکستان نزد کلیم، یکی از فرماندهان شبکه حقانی برده شده است.

سمیع الله افزوده که درجریان آموزش حمله های انتحاری چندین بار از سوی این فرمانده شبکه حقانی و برادرش بر وی تجاوز جنسی شده است.

سیمع الله گفت:« در لباس زنانه، چهار شب تحت تجاوز جنسی قرار گرفتم و لت و کوب شدم. رفیق دیگرم محمد نام داشت که نیز تحت تجاوز قرار گرفته است.»

دراین خبر نامه ریاست عمومی امنیت ملی آمده است که این کودک را هنگامی بازداشت کردند که قصد داشت با یک تفنگچه فرمانده امنیه ولایت خوست را بکشد.

سمیع الله می گوید:« در میرانشاه یکی از قمندانان حقانی برای من این اسلحه را تسلیم کرد تا در خوست، در یک کلینیک وقتی که قمندان امنیه آمد، وی را بکشم.»

به کارگیری کودکان وتشویق آنان به انجام حمله های انتحاری و هراس افگنی ازسوی هراس افگنانان پدیده تازه یی نیست، چندین بار دیده شده است که طالبان، شبکه حقانی و دیگر گروه های هراس افگن از کودکان برای انجام حمله های انتحاری کار گرفته اند وشماری از این کودکان که ازسوی نهادهای امنتی بازداشت و زندانی شده بودند، ازسوی رییس جمهور کرزی دو باره رها شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره