تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

تجلیل از حادثۀ هژدهم سنبله؛ انتقاد شهروندان از شلیک‌های هوایی

کاروان‌هایی زیرنام هواداران روز هژدهم ماه سنبله با برافراشتن پرچم‌های دورۀ مجاهدین در جاده‌های شهر کابل گشت‌زنی کردند و به شلیک پرداختند.این کاروان‌ها در شماری از جاده‌ها با نیروهای امنیتی درگیر شدند و در این درگیری‌ها شماری جان باختند و شماری دیگر نیز زخم برداشته اند. 

خانواده‌یی که یک فرزند اش را در این درگیری‌ها از دست داده است حکومت را در جلوگیری از بی نظمی و هرج‌ومرج ناتوان می داند.

بنیاد شهید احمد شاه مسعود سرنشینان این کاروان‌ها را از خودشان نمی داند.

این کاروان ها که خود شان را عزاداران روز هژدهم ماه سنبله روز جان باختن احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور میدانند، درشماری از جاده های کابل با شلیک گلوله‌ها گشت زنی. 

محمد غیاث، یکی از هواداران احمد شاه مسعود گفت:«این کسا اولادهای بی بند وبار است اولادهای اوباش است.»

در شلیک‌های سرنشینان این کاروان‌ها شماری جان‌های شان را از دست دادند، زلمی یک شهروند در شهر کابل که در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان است گفت که وی برادرش را در نتیجه شلیک هوایی از داست داده است. 

زلمی، برادر جوان جان باخته گفت:«در موتر اندیوالش در دو سرک میدان ششته بودند، مه که آمدم در سرک ۱۵ بیدرم در داخل موتر آوردند خون وخون پر حال پنجایش بسته کردند.»

اعضای خانواده محمد نور سرباز جان باخته می‌گوید که چهار سال پیش پسر این سرباز که ولایت بدخشان سرباز بود، در نبرد با طالبان جان باخت.

میراحمد،  پسر نور احمد سرباز جان باخته ارتش گفت:«شهید خو رفت اما اینها مردم دیگر را شهید می کنند.»

محمد رفیق، از نزدیکان محمد نور گفت:«موترها را رنگ می کنند سلاح بدست شان مردم آزاری می کنند، فکر نکنم که روح مسعود خوش شود.»

در تیراندازی اعضای این کاروان شماری از دکان ها و دفترها در کنار جاده محمد وزیر اکبرخان نیز صدمه دیده اند.

از سوی دیگر تصویرهایی از نیروهای امنیتی نیز دیده می شود که برخی از راننده گان این کاروان ها را لت و کوب می کنند.

اما پسر احمد شاه مسعود قهرمان ملی می‌گوید که این کاروان‌ها از آنان نیست و از نیروهای امنیتی می‌خواهد تا با کسانی که در شهر هرج و مرج راه می اندازند، برخورد قانونی کنند.

احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود گفت:«به نماینده‌گی از مردم و به نماینده‌گانی از تمامی عزیزان و عزاداران حسینی این را اعلام می کنیم که این کار به هیچ عنوان قابل تایید ما نیست.»

از سوی دیگر شماری از جوانان با گذاشتن گل در پای منار مقاومت مخالفت شان را با کاروان‌های مسلح اعلام می دارند.

ازسوی هم وزارت دفاع ملی می‌گوید که درپیوند با این رویداد شش مسلح غیرمسوول بازداشت وسی موتر که به گونه غیرقانونی رنگ آمیزی شده بودند، بازداشت شده اند.     

افغانستان

تجلیل از حادثۀ هژدهم سنبله؛ انتقاد شهروندان از شلیک‌های هوایی

در شلیک‌های سرنشینان این کاروان‌ها شماری جان‌های شان را از دست دادند، زلمی یک شهروند در شهر کابل که در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان است گفت که وی برادرش را در نتیجه شلیک هوایی از داست داده است. 

Thumbnail

کاروان‌هایی زیرنام هواداران روز هژدهم ماه سنبله با برافراشتن پرچم‌های دورۀ مجاهدین در جاده‌های شهر کابل گشت‌زنی کردند و به شلیک پرداختند.این کاروان‌ها در شماری از جاده‌ها با نیروهای امنیتی درگیر شدند و در این درگیری‌ها شماری جان باختند و شماری دیگر نیز زخم برداشته اند. 

خانواده‌یی که یک فرزند اش را در این درگیری‌ها از دست داده است حکومت را در جلوگیری از بی نظمی و هرج‌ومرج ناتوان می داند.

بنیاد شهید احمد شاه مسعود سرنشینان این کاروان‌ها را از خودشان نمی داند.

این کاروان ها که خود شان را عزاداران روز هژدهم ماه سنبله روز جان باختن احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور میدانند، درشماری از جاده های کابل با شلیک گلوله‌ها گشت زنی. 

محمد غیاث، یکی از هواداران احمد شاه مسعود گفت:«این کسا اولادهای بی بند وبار است اولادهای اوباش است.»

در شلیک‌های سرنشینان این کاروان‌ها شماری جان‌های شان را از دست دادند، زلمی یک شهروند در شهر کابل که در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان است گفت که وی برادرش را در نتیجه شلیک هوایی از داست داده است. 

زلمی، برادر جوان جان باخته گفت:«در موتر اندیوالش در دو سرک میدان ششته بودند، مه که آمدم در سرک ۱۵ بیدرم در داخل موتر آوردند خون وخون پر حال پنجایش بسته کردند.»

اعضای خانواده محمد نور سرباز جان باخته می‌گوید که چهار سال پیش پسر این سرباز که ولایت بدخشان سرباز بود، در نبرد با طالبان جان باخت.

میراحمد،  پسر نور احمد سرباز جان باخته ارتش گفت:«شهید خو رفت اما اینها مردم دیگر را شهید می کنند.»

محمد رفیق، از نزدیکان محمد نور گفت:«موترها را رنگ می کنند سلاح بدست شان مردم آزاری می کنند، فکر نکنم که روح مسعود خوش شود.»

در تیراندازی اعضای این کاروان شماری از دکان ها و دفترها در کنار جاده محمد وزیر اکبرخان نیز صدمه دیده اند.

از سوی دیگر تصویرهایی از نیروهای امنیتی نیز دیده می شود که برخی از راننده گان این کاروان ها را لت و کوب می کنند.

اما پسر احمد شاه مسعود قهرمان ملی می‌گوید که این کاروان‌ها از آنان نیست و از نیروهای امنیتی می‌خواهد تا با کسانی که در شهر هرج و مرج راه می اندازند، برخورد قانونی کنند.

احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود گفت:«به نماینده‌گی از مردم و به نماینده‌گانی از تمامی عزیزان و عزاداران حسینی این را اعلام می کنیم که این کار به هیچ عنوان قابل تایید ما نیست.»

از سوی دیگر شماری از جوانان با گذاشتن گل در پای منار مقاومت مخالفت شان را با کاروان‌های مسلح اعلام می دارند.

ازسوی هم وزارت دفاع ملی می‌گوید که درپیوند با این رویداد شش مسلح غیرمسوول بازداشت وسی موتر که به گونه غیرقانونی رنگ آمیزی شده بودند، بازداشت شده اند.     

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره