Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تظاهرات در برابر والی و شهردار لغمان وارد دومین روز شد

تظاهرات شماری از باشنده‌گان ولایت لغمان در برابر والی و شهردار این ولایت، برای دومین روز ادامه یافتند.

معترضان ‌که در ساختمان شورای ولایتی لغمان چادر تحصن بر پا کرده‌اند، ادعا دارند که والی و شهردار این ولایت در فساد اداری، نا امنی و افزایش بهای مواد اولیه دست دارند. 

زرکی، یکی از این معترضان گفت: «جوانان ما هم در کوه ها قربانی می‌شوند، هم در بازار قربلنی می‌شوند.. پلچک‌ها ویران می‌شوند اما کسی پرسان نمی‌کند.»

میر زمان، معترض دیگر نیز بیان داشت: «پس از عصر روز امنیت نیست. جوانان و بزرگان ما گاه به یک نام و گاه به نام دیگر تباه شدند.»

شماری از اعضای شورای ولایتی لغمان نیز می‌پذیرند که در هفته‌های پسین نا امنی‌ها در این ولایت بیشتر شده‌اند.

عبدالعزیز لغمانی، معاون شورای ولایتی لغمان اظهار داشت: «این مردم از نا امنی، فساد اداری و اکنون از ویروس کرونا متضرر اند.»

گلزار سنگروال، یکی از معترضان دیگر نیز افزود: «وضعیت امنیتی در لغمان خراب است. علت اصلی آن اداره ولایتی لغمان به ویژه والی لغمان است. به جای هماهنگی میان ادارات امنیتی میان آنان نفاق و تخم عقده می‌‌کارد.»

اما آصف ننگ، والی لغمان تمامی ادعاهای تظاهر کننده‌گان را درباره خودش رد می‌کند: «این کتله - دستفروشان، غریبان و کراچی‌وان‌ها - خشمگین شده‌اند و به مردم گفته‌اند که کمک‌ها به ولایت رسیده‌است اما حق شما داده نشده‌است.»

والی لغمان افزایش نا امنی‌ها را می‌پذیرد اما این تظاهرات را یک تظاهرات سیاسی می دانند.

تظاهرات در برابر والی و شهردار لغمان وارد دومین روز شد

والی لغمان افزایش نا امنی‌ها را می‌پذیرد اما این تظاهرات را یک تظاهرات سیاسی میدانند. 

تصویر بندانگشتی

تظاهرات شماری از باشنده‌گان ولایت لغمان در برابر والی و شهردار این ولایت، برای دومین روز ادامه یافتند.

معترضان ‌که در ساختمان شورای ولایتی لغمان چادر تحصن بر پا کرده‌اند، ادعا دارند که والی و شهردار این ولایت در فساد اداری، نا امنی و افزایش بهای مواد اولیه دست دارند. 

زرکی، یکی از این معترضان گفت: «جوانان ما هم در کوه ها قربانی می‌شوند، هم در بازار قربلنی می‌شوند.. پلچک‌ها ویران می‌شوند اما کسی پرسان نمی‌کند.»

میر زمان، معترض دیگر نیز بیان داشت: «پس از عصر روز امنیت نیست. جوانان و بزرگان ما گاه به یک نام و گاه به نام دیگر تباه شدند.»

شماری از اعضای شورای ولایتی لغمان نیز می‌پذیرند که در هفته‌های پسین نا امنی‌ها در این ولایت بیشتر شده‌اند.

عبدالعزیز لغمانی، معاون شورای ولایتی لغمان اظهار داشت: «این مردم از نا امنی، فساد اداری و اکنون از ویروس کرونا متضرر اند.»

گلزار سنگروال، یکی از معترضان دیگر نیز افزود: «وضعیت امنیتی در لغمان خراب است. علت اصلی آن اداره ولایتی لغمان به ویژه والی لغمان است. به جای هماهنگی میان ادارات امنیتی میان آنان نفاق و تخم عقده می‌‌کارد.»

اما آصف ننگ، والی لغمان تمامی ادعاهای تظاهر کننده‌گان را درباره خودش رد می‌کند: «این کتله - دستفروشان، غریبان و کراچی‌وان‌ها - خشمگین شده‌اند و به مردم گفته‌اند که کمک‌ها به ولایت رسیده‌است اما حق شما داده نشده‌است.»

والی لغمان افزایش نا امنی‌ها را می‌پذیرد اما این تظاهرات را یک تظاهرات سیاسی می دانند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره