تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تعلیم و تربیه در افغانستان؛ تپۀ خاکی میزبان ۹ هزار دانش آموز

هزاران دانش آموز لیسه فیض محمد کاتب در ناحیه سیزدهم پایتخت در فضای باز و زیر گرمای آفتاب آموزش می بینند.

دانش آموزان این مکتب که در دامنه تپه یی ساخته شده است نه چوکی یی دارند نه تخته یی و نه کتابی.

در همین حال، آموزگاران این لیسه و باشنده گان محل می‌گویند که تا کنون بیست نامه به وزارت معارف فرستاده اند، اما هیچ توجهی به این مکتب و این دانش آموزان نشده است.

دانش آموزان لیسۀ فیض محمد کاتب در ناحیه سیزدهم کابل در دامنه همین تپه در زیر آفتاب، نشسته بر زمین آموزش می بینند. هیچ دیوار یا پنجره یی که نشان دهند ساختمان یک مکتب باشد در اینجا دیده نمی شود، با این هم شوق آموختن این کودکان را از آموزش باز نداشته است.

حوا،  دانش آموز این مکتب گفته است:" ما میز نداریم چوکی نداریم. در زیر افتاب درس می خوانیم."

زهرا، دانش آموز گفت:" سرم درد می کند زکام استم.. افتو است. مریض میشم."

در بخشی از این تپه زباله ها انبار شده اند، از همین رو  بیماری های گونه گون نیز این کودکان دانش اموز را تهدید می کنند. پارسال سه هزار تن از این دانش اموزان به بیماری سال دانه گرفتار شده بودند،

محمد اسحاق ، دانش آموز گفته است:"صد مریضی است اینجا لشمانیا است."

زهرا، آموزگار گفته است:"نه صنف است نه چوکی است نه فرض است."         

اسدالله ، آموزگار گفت:"جنجال زیاد است کتاب ندارند اداره نیست هیچ چیز نیست  درس خوانده نمیشه."

باشنده گان این منطقه می گویند که هفت سال پیش این زمین برای ساخت مکتب اختصاص داده شد، اما مسوولان وزارت معارف برای ساخت این مکتب تا کنون هیچ کاری نکرده اند.

محمد حسین رضوانی ، باشنده محل گفته است:" بیست مکتوب به وزارت روان کردیم اما هیچ فایده نکرد."

ناصر فیاض، مسوول شورای اجتماعی محل گفته است:"هر خانه یک صدو پنجاه افغنی انداز کردند و اسکواتور کرایه کردیم که اینجا را هموار کند و چهار دیوار کنیم."

سه سال است که این دانش آموزان در همین فضا درس می خوانند. در حدود سه هزار تن انان این مکتب را ترک کرده اند و بسیاری از انان با سرنوشت های ناروشن روبرو استند.

رجب علی جمشید، وکیل گذر گفت:" سنگ می آید از بالا... در همین وضع ایا اولاد مردم درس خوانده می تواند."

محمد عارف حیدری، آموزگار گفته است:" از رییس جمهور و از رییس اجرایه می خواهیم که لطفا به این مکتب و به این دانش اموزان توجه کنند."

کبیر حقمل، رییس نشرات وزارت معارف گفته است:" ما یک ساختمان را برای شاگردان این مکتب کرایه کردیم. اما شاگردان در زمین که برای این مکتب در نظر گرفته شده درس می خوانند.. ساختن یک مکتب سال ها را در بر می کیرد امید واریم که این ساختمان کرایه شده مشکل انان را حل کند."

با وجود مصرف شدن میلیون ها دالر در بخش آموزش و پرورش هنوز هم دانش اموزان این لیسه که شمار شان در حدود نه هزار تن است، در فضای باز درس می خوانند. بر بنیاد امار های وزارت معارف یک هزار مکتب در بخش های نا امن بسته استند و سه و نیم میلیون تن دیگر نیز به اموزش و پرورش دسترسی ندارند.

تعلیم و تربیه در افغانستان؛ تپۀ خاکی میزبان ۹ هزار دانش آموز

محمد عارف حیدری، آموزگار گفته است:" از رییس جمهور و از رییس اجرایه می خواهیم که لطفا به این مکتب و به این دانش اموزان توجه کنند."

Thumbnail

هزاران دانش آموز لیسه فیض محمد کاتب در ناحیه سیزدهم پایتخت در فضای باز و زیر گرمای آفتاب آموزش می بینند.

دانش آموزان این مکتب که در دامنه تپه یی ساخته شده است نه چوکی یی دارند نه تخته یی و نه کتابی.

در همین حال، آموزگاران این لیسه و باشنده گان محل می‌گویند که تا کنون بیست نامه به وزارت معارف فرستاده اند، اما هیچ توجهی به این مکتب و این دانش آموزان نشده است.

دانش آموزان لیسۀ فیض محمد کاتب در ناحیه سیزدهم کابل در دامنه همین تپه در زیر آفتاب، نشسته بر زمین آموزش می بینند. هیچ دیوار یا پنجره یی که نشان دهند ساختمان یک مکتب باشد در اینجا دیده نمی شود، با این هم شوق آموختن این کودکان را از آموزش باز نداشته است.

حوا،  دانش آموز این مکتب گفته است:" ما میز نداریم چوکی نداریم. در زیر افتاب درس می خوانیم."

زهرا، دانش آموز گفت:" سرم درد می کند زکام استم.. افتو است. مریض میشم."

در بخشی از این تپه زباله ها انبار شده اند، از همین رو  بیماری های گونه گون نیز این کودکان دانش اموز را تهدید می کنند. پارسال سه هزار تن از این دانش اموزان به بیماری سال دانه گرفتار شده بودند،

محمد اسحاق ، دانش آموز گفته است:"صد مریضی است اینجا لشمانیا است."

زهرا، آموزگار گفته است:"نه صنف است نه چوکی است نه فرض است."         

اسدالله ، آموزگار گفت:"جنجال زیاد است کتاب ندارند اداره نیست هیچ چیز نیست  درس خوانده نمیشه."

باشنده گان این منطقه می گویند که هفت سال پیش این زمین برای ساخت مکتب اختصاص داده شد، اما مسوولان وزارت معارف برای ساخت این مکتب تا کنون هیچ کاری نکرده اند.

محمد حسین رضوانی ، باشنده محل گفته است:" بیست مکتوب به وزارت روان کردیم اما هیچ فایده نکرد."

ناصر فیاض، مسوول شورای اجتماعی محل گفته است:"هر خانه یک صدو پنجاه افغنی انداز کردند و اسکواتور کرایه کردیم که اینجا را هموار کند و چهار دیوار کنیم."

سه سال است که این دانش آموزان در همین فضا درس می خوانند. در حدود سه هزار تن انان این مکتب را ترک کرده اند و بسیاری از انان با سرنوشت های ناروشن روبرو استند.

رجب علی جمشید، وکیل گذر گفت:" سنگ می آید از بالا... در همین وضع ایا اولاد مردم درس خوانده می تواند."

محمد عارف حیدری، آموزگار گفته است:" از رییس جمهور و از رییس اجرایه می خواهیم که لطفا به این مکتب و به این دانش اموزان توجه کنند."

کبیر حقمل، رییس نشرات وزارت معارف گفته است:" ما یک ساختمان را برای شاگردان این مکتب کرایه کردیم. اما شاگردان در زمین که برای این مکتب در نظر گرفته شده درس می خوانند.. ساختن یک مکتب سال ها را در بر می کیرد امید واریم که این ساختمان کرایه شده مشکل انان را حل کند."

با وجود مصرف شدن میلیون ها دالر در بخش آموزش و پرورش هنوز هم دانش اموزان این لیسه که شمار شان در حدود نه هزار تن است، در فضای باز درس می خوانند. بر بنیاد امار های وزارت معارف یک هزار مکتب در بخش های نا امن بسته استند و سه و نیم میلیون تن دیگر نیز به اموزش و پرورش دسترسی ندارند.

هم‌رسانی کنید