Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تعهد مجدد رییس‌جمهور بر پیکار با فساد و اصلاحات در نهادهای امنیتی

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور امروز ( پنجشنبه ۵ حوت)  در مراسم فراغت ۳۴۳ سرباز جدید از دانشگاه نظامی مارشال فهیم در کابل  گفت که اوضاع در جبهه های جنگ به سود نیروهای امنیتی افغان در حال تغییر است و هراس‌افگنان توانایی انجام  تحرک‌های بزرگ را به تدریج از دست می‌دهند.

آقای غنی با اشاره به وجود فساد در نهادهای امنیتی کشور گفت که دولت آنانی را که در صفوف نیروهای امنیتی به فساد آلوده  هستند، دیگرتحمل نخواهد کرد.

وی همچنان تاکید کرد که دولت بر راه اندازی اصلاحات گسترده در صفوف نیروهای امنیتی متعهد است. 

غنی گفت:"سه صدوچهل وسه صاحب منصب جوان افغانستان، امروز به دشمنان افغانستان یک پیغام دارند، آرزوی شوم تان را به گور، خواهد بردید."    

۳۴۳ تن از افسران جوان بعد از فراگیری چهار سال دوره درسی امروز از دانشگاه نظامی مارشال فهیم سند فراغت به دست آوردند.

جلندرشاه بهنام، فرمانده دانشگاه نظامی مارشال فهیم گفته است:"پیوستن این افسران، صفوف تاکتیکی وعملیاتی اردوی ملی افغانستان را، ازلحظ کمی وکیفی تقویت نموده." 

ظاهرا ادامۀ اختلاس وفساد در نیروهای مسلح کشور، رییس جمهورغنی را، سخت خشم گین، ساخته است.

غنی می افزاید:"هرکسی که برای دشمن مهمات می فروشد، غذای عسکررا پنهان می کند، تیل را دزدی میکند ودرفساد دست دارد، برای ملت قهرمان ما وبرای قوای مسلح، به هیچ گونه قابل تحمل نیست..."     

دراین میان، نظامیان کشور، به همسایه گان افغانستان هم، پیامی دارند.

قدم شاه شهیم، رییس ستاد ارتش:"اطمینان می دهیم که ازاین گونه هیاهو وتحرکات خصمانه بعضی ازهمسایه های خویش که دراین اواخر، به شکل واشکال جریان داشته، درواقع کمک بزرگی به تروریستان است، هراس نداریم."      

ذبیح الله ، دوم بریدمل گفت:"شما هرگزبه اهداف شوم خود، نمی توانید برسید وما هستیم که ازوطن خود، دفاع کنیم."

نظامیان کشور، درزمستان نیز، روزهای آرامی نداشتند.بهاروتابستان، آزمون بزرگی دربرابر این نیروها می توانند بود.پیش بینی می شود که جنگ های سختی، درانتظارآنان استند.

تعهد مجدد رییس‌جمهور بر پیکار با فساد و اصلاحات در نهادهای امنیتی

آقای غنی با اشاره به وجود فساد در نهادهای امنیتی کشور گفت که دولت آنانی را که در صفوف نیروهای امنیتی به فساد آلوده  هستند، دیگرتحمل نخواهد کرد.

Thumbnail

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور امروز ( پنجشنبه ۵ حوت)  در مراسم فراغت ۳۴۳ سرباز جدید از دانشگاه نظامی مارشال فهیم در کابل  گفت که اوضاع در جبهه های جنگ به سود نیروهای امنیتی افغان در حال تغییر است و هراس‌افگنان توانایی انجام  تحرک‌های بزرگ را به تدریج از دست می‌دهند.

آقای غنی با اشاره به وجود فساد در نهادهای امنیتی کشور گفت که دولت آنانی را که در صفوف نیروهای امنیتی به فساد آلوده  هستند، دیگرتحمل نخواهد کرد.

وی همچنان تاکید کرد که دولت بر راه اندازی اصلاحات گسترده در صفوف نیروهای امنیتی متعهد است. 

غنی گفت:"سه صدوچهل وسه صاحب منصب جوان افغانستان، امروز به دشمنان افغانستان یک پیغام دارند، آرزوی شوم تان را به گور، خواهد بردید."    

۳۴۳ تن از افسران جوان بعد از فراگیری چهار سال دوره درسی امروز از دانشگاه نظامی مارشال فهیم سند فراغت به دست آوردند.

جلندرشاه بهنام، فرمانده دانشگاه نظامی مارشال فهیم گفته است:"پیوستن این افسران، صفوف تاکتیکی وعملیاتی اردوی ملی افغانستان را، ازلحظ کمی وکیفی تقویت نموده." 

ظاهرا ادامۀ اختلاس وفساد در نیروهای مسلح کشور، رییس جمهورغنی را، سخت خشم گین، ساخته است.

غنی می افزاید:"هرکسی که برای دشمن مهمات می فروشد، غذای عسکررا پنهان می کند، تیل را دزدی میکند ودرفساد دست دارد، برای ملت قهرمان ما وبرای قوای مسلح، به هیچ گونه قابل تحمل نیست..."     

دراین میان، نظامیان کشور، به همسایه گان افغانستان هم، پیامی دارند.

قدم شاه شهیم، رییس ستاد ارتش:"اطمینان می دهیم که ازاین گونه هیاهو وتحرکات خصمانه بعضی ازهمسایه های خویش که دراین اواخر، به شکل واشکال جریان داشته، درواقع کمک بزرگی به تروریستان است، هراس نداریم."      

ذبیح الله ، دوم بریدمل گفت:"شما هرگزبه اهداف شوم خود، نمی توانید برسید وما هستیم که ازوطن خود، دفاع کنیم."

نظامیان کشور، درزمستان نیز، روزهای آرامی نداشتند.بهاروتابستان، آزمون بزرگی دربرابر این نیروها می توانند بود.پیش بینی می شود که جنگ های سختی، درانتظارآنان استند.

هم‌رسانی کنید