تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

تعهد آلمان برای زمینه سازی برگزاری یک نشست بین الافغانی

فرستادۀ ویژۀ آلمان برای افغانستان تعهد می‌سپارد که آلمان می‌کوشد برای برگزاری یک نشست میان افغانان زمینه سازی کند. 

مارکس پوتزل در یک گفت‌وگوی  با برخی از زنان کشور گفته است که قرار است در این نشست شصت تن همچون نماینده‌گان حکومت و طالبان شرکت کنند اما تا کنون در باره مکان این گفت‌وگوها توافق نشده است.

همزمان با این نمایندۀ غیر نظامی ناتو در افغانستان می‌گوید که این پیمان افغانان را در رسیدن به یک توافق صلح درسال روان کمک خواهد کرد.

فرستادۀ ویژه المان برای افغانستان به روز چهارشنبه در یک نشست در وزارت امور خارجه  کشور  به زنان سیاستگر تعهد سپرد که  المان برای گفت‌وگوها میان افغانان، زمینه سازی خواهد کرد. 

آقای پوتزل گفت:«دست‌آوردهای دو دهه اخیر باید حفظ شود و ما در ماه اپریل در اتحادیه اروپا یک تصمیم گرفتیم که این دست آوردها را حفظ بشود.» 

برخی از  زنان سیاست‌گر پس از پایان یک نشست سری با فرستاده ویژه المان می‌گویند که پوتزل در گفت‌وگو با آنان، از برگزیده شدن شصت تن به نماینده‌گی از حکومت و طالبان برای شرکت در نشستی میان افغانان خبر داده است. 

بر بنیاد اطلاعات قرار است این نشست در دوحه و یا ازبکستان برگزار شود. 

هیلی ارشاد- عضو پیشین مجلس نماینده‌گان در این باره گفت:«در مجموع شصت تن به نماینده‌گی از هر دو طرف در این نشست شرکت خواهند کرد که بیست درصد شرکت کننده‌گان هر دو طرف بانوان استند و طالبان نیز این را پذیرفته اند.»

وزارت امور خارجه با استقبال از تلاش‌های المان برای صلح می‌گوید که امیدوار است  این تلاش‌ها به نتیجه  بیانجامند. 

ادریس زمان - معین سیاسی وزارت امور خارجه گفت:«در نظر است که با برگزار شدن دور هفتم و بعد از او در چوکات گفت‌وگوهای بین الافغانی و در چوکات یک جو مناسب در آغاز مذاکرات بین افغانستان و طالبان کشورهای دوست نقش خود را بازی کنند که در این چوکات ما نقش کشور دوست المان را به دیده قدر میبینیم.»

هم زمان با این، نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان  به نتایج مثبت درگفت‌وگوهای صلح درسال روان امیدوار است.

نیکولاس کی - نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان گفت:«ناتو دراین جا براب کمک به آرزوی  افغانان برای رسیدن به صلح حضور دارد.برای رسیدن به صلح درسال روان .این یک فرصت بسیار تاریخی است وهرجایی که من می روم وبا زنان ، جوانان ، اعضای جامعه مدنی وسیاستگران دیدار می کنند همه می گویند که اولویت صلح است.»

این چهارمین سفرفرستاده ویژه آلمان به کابل درماه های اخیر است.

پس ازملغا شدن نشست میان  افغانان دردوحه به همکاری حکومت قطر ، آلمان تلاش هایش را برای برگزاری گفت وگوها میان افغانان شدت بخشیده است.

افغانستان

تعهد آلمان برای زمینه سازی برگزاری یک نشست بین الافغانی

فرستادۀ ویژه المان برای افغانستان به روز چهارشنبه در یک نشست در وزارت امور خارجه  کشور  به زنان سیاستگر تعهد سپرد که  المان برای گفت‌وگوها میان افغانان، زمینه سازی خواهد کرد. 

Thumbnail

فرستادۀ ویژۀ آلمان برای افغانستان تعهد می‌سپارد که آلمان می‌کوشد برای برگزاری یک نشست میان افغانان زمینه سازی کند. 

مارکس پوتزل در یک گفت‌وگوی  با برخی از زنان کشور گفته است که قرار است در این نشست شصت تن همچون نماینده‌گان حکومت و طالبان شرکت کنند اما تا کنون در باره مکان این گفت‌وگوها توافق نشده است.

همزمان با این نمایندۀ غیر نظامی ناتو در افغانستان می‌گوید که این پیمان افغانان را در رسیدن به یک توافق صلح درسال روان کمک خواهد کرد.

فرستادۀ ویژه المان برای افغانستان به روز چهارشنبه در یک نشست در وزارت امور خارجه  کشور  به زنان سیاستگر تعهد سپرد که  المان برای گفت‌وگوها میان افغانان، زمینه سازی خواهد کرد. 

آقای پوتزل گفت:«دست‌آوردهای دو دهه اخیر باید حفظ شود و ما در ماه اپریل در اتحادیه اروپا یک تصمیم گرفتیم که این دست آوردها را حفظ بشود.» 

برخی از  زنان سیاست‌گر پس از پایان یک نشست سری با فرستاده ویژه المان می‌گویند که پوتزل در گفت‌وگو با آنان، از برگزیده شدن شصت تن به نماینده‌گی از حکومت و طالبان برای شرکت در نشستی میان افغانان خبر داده است. 

بر بنیاد اطلاعات قرار است این نشست در دوحه و یا ازبکستان برگزار شود. 

هیلی ارشاد- عضو پیشین مجلس نماینده‌گان در این باره گفت:«در مجموع شصت تن به نماینده‌گی از هر دو طرف در این نشست شرکت خواهند کرد که بیست درصد شرکت کننده‌گان هر دو طرف بانوان استند و طالبان نیز این را پذیرفته اند.»

وزارت امور خارجه با استقبال از تلاش‌های المان برای صلح می‌گوید که امیدوار است  این تلاش‌ها به نتیجه  بیانجامند. 

ادریس زمان - معین سیاسی وزارت امور خارجه گفت:«در نظر است که با برگزار شدن دور هفتم و بعد از او در چوکات گفت‌وگوهای بین الافغانی و در چوکات یک جو مناسب در آغاز مذاکرات بین افغانستان و طالبان کشورهای دوست نقش خود را بازی کنند که در این چوکات ما نقش کشور دوست المان را به دیده قدر میبینیم.»

هم زمان با این، نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان  به نتایج مثبت درگفت‌وگوهای صلح درسال روان امیدوار است.

نیکولاس کی - نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان گفت:«ناتو دراین جا براب کمک به آرزوی  افغانان برای رسیدن به صلح حضور دارد.برای رسیدن به صلح درسال روان .این یک فرصت بسیار تاریخی است وهرجایی که من می روم وبا زنان ، جوانان ، اعضای جامعه مدنی وسیاستگران دیدار می کنند همه می گویند که اولویت صلح است.»

این چهارمین سفرفرستاده ویژه آلمان به کابل درماه های اخیر است.

پس ازملغا شدن نشست میان  افغانان دردوحه به همکاری حکومت قطر ، آلمان تلاش هایش را برای برگزاری گفت وگوها میان افغانان شدت بخشیده است.

هم‌رسانی کنید